Rapport om kultur i äldreomsorgen i Skåne

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne fick ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka på vilket sätt de skånska kommunerna har behov av utvecklat stöd i arbetet med kultur i äldreomsorgen. Nu är resultatet sammanställt i en rapport.

Bakgrund: Kultur i äldreomsorg

Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att ta del av kulturutbudet på egen hand. Ett utvecklingsområde inom vården är hur man ska kunna erbjuda socialt och kulturellt innehåll i linje med den nationella värdegrunden för äldreomsorgens intentioner: att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Kultur kan ge mervärde i livet och öka välmåendet. Kulturupplevelser som delas i grupp skapar samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation. Forskning har dessutom visat att kulturinslag kan minska behov av vissa läkemedel. Med hjälp av kulturaktiviteter upplever boende och anhöriga ofta att boendet blir till en behagligare plats att leva i eller besöka. För vårdpersonalen, i sin tur, kan kulturinslag innebära att arbetsvardagen underlättas.

Undersökning

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne fick ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka på vilket sätt de skånska kommunerna har behov av utvecklat stöd i arbetet med kultur i äldreomsorgen. En enkätundersökning skickades till de skånska kommunerna med frågor om hur de skånska kommunerna jobbar med frågan idag, om det finns utvecklingsbehov och i så fall vilka. Enkäten besvarades av 26 av Skånes 33 kommuner. I juni 2019 presenterades resultaten under en konferensdag. Konferensen innehöll gruppdiskussioner som gav ännu mer underlag. Nu är detta material sammanställt i en rapport.

Resultatet visar att kommunerna ofta är engagerade i frågan, men att skillnaderna mellan kommunerna är stor. I rapporten redovisas kommunernas tankar om hur området ska kunna utvecklas samt vad som krävs för att förbättringsidéerna ska kunna genomföras. De vanligaste svaren är genom ökad samverkan, styrdokument, målformuleringar och strukturer för arbetet.

Läs hela rapporten

Fortsatt arbete

Sedan undersökningen genomfördes har det bildats ett kommunalt nätverk för kultur i äldreomsorgen i Skåne. Ambitionen är att samtliga skånska kommuner ska representeras i nätverket och syftet är att öka samverkan inom området, både mellan och inom kommunerna.

För att komma i kontakt med nätverket kontakta Ann-Christine Albinsson, samordnare för kultur/socialt innehåll i Kristianstad kommun ann-christine@albinsson@kristianstad.se

Publicerad:

Skriv en kommentar