Förfrågan från Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor

Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor har bett att få in en sammanställning över de utvecklingsarbeten som bedrivs i Skåne inom funktionshinderområdet.

Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor har gått ut med en förfrågan kring vilka utvecklingsarbete som bedrivs ute i kommunerna. De vill veta arbetets namn (annars frågeställningen), om någon speciell metod används, vilka kanaler som finns i medverkande kommuner, om kommunen önskar stöd från SKL och om det finns något slutdatum för utvecklingsarbetet.

Kommunförbundet Skåne har ställt frågan vidare till regionalt verksamhetsråd funktionshinder.

Syftet med sammanställningen är att skapa samordning mellan län/regioner samt få kunskap om det är något specifikt stöd som önskas ute i länen.

Det nationella nätverket för funktionshinderfrågor arbetar med utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Arbetet bedrivs inom följande utvecklingsområden:

  1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga
  2. Förstärkt brukarmedverkan
  3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Regionalt verksamhetsråd funktionshinder startades 2016 för att ha ett forum att delge den information och arbeta med de frågor som kommer från det nationella nätverket för funktionshinderfrågor.

Frågor besvaras av Jenny.hellstrand@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar