MoTFall – Modern teknik ska bidra till färre fallolyckor

Fall och fallskador är en av de största utmaningarna för äldre, anhöriga, sjukvård och omsorg. Nu hoppas projektet MoTFall (Modern Teknik mot Fallolyckor) kunna bidra till betydligt färre fallolyckor bland äldre.
– Genom att bland annat använda modern mobil teknik på nya och innovativa sätt kommer MoTFall att bidra till en radikal minskning av fall hos äldre. Detta ger stora besparingar genom minskat lidande, reducerade kostnader för samhället och förlängt aktivt liv hos medborgarna, säger Monika Lydin, forskare på SP och projektkoordinator.

Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan generera en minskning av fall och fallskador med 30-60%. Projektet MoTFall kommer att utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt genom att monitorera fallrisk över tid, upptäcka när en äldres risk att falla ökar och då ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. MoTFall kommer även att undersöka innovativa finansiella modeller för att skifta resurser från reaktiv till förebyggande vård.

MoTFall är ett utmaningsdrivet innovationsprojekt (UDI) som formellt startar 2016-06-01 och pågår till 2018-08-30. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är koordinator för projektet, som sammanlagt inkluderar ett 15-tal partners. Kommunförbundet Skåne kommer att vara aktiv i flera av arbetspaketen, men speciellt i det som handlar om kunskapsspridning. Malmö och Skurup deltar också i projektet, med tillgång till brukare via olika verksamheter och som ett viktigt bollplank vid utformning och implementering av det tänkta systemet och spridningen av de nya innovativa lösningarna.

Vinnova är finansiär, se även deras pressmeddelande om beviljade projekt http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2016/160511-Minskad-sarbarhet-mot-IT-attacker—ett-av-nio-nya-projekt-inom-utmaningsdriven-innovation/

Publicerad:

Skriv en kommentar