Material i värdegrundsutveckling

Linda Leveau som nu arbetar med värdegrundsutveckling på Kommunförbundet Skåne har tagit fram flera material i syfte att stärka skolutvecklingsprocesser i värdegrundsarbete och höja kvalitén på undervisning kopplat till sexualitet, jämställdhet och likabehandling. Nu kan vi erbjuda ett bokregn!

här

Nu har vi på Kommunförbundet Skåne möjlighet att bjuda Skånes skolutvecklare på några gratis bokpaket! Längst ner ser beskriver en tre-stegs-raket hur en ska gå till väga för att kunna ta del av detta erbjudande!

”Vi – en metodbok om samlevnad” (Leveau 2004)

"Vi - en metodbok om samlevnad" (Leveau,2004)

”Vi – en metodbok om samlevnad” (Leveau,2004)

Denna bok kom till världen för 12 år sen. Den har släppts i flera upplagor och används på lärarutbildningar runt om i landet. Skolan har fått nya styrdokument sen dess och vi har alla lärt oss mer om vad ämnet ”sex & samlevnad” bör innehålla. Ändå verkar boken fortfarande hålla. Lärare använder övningarna i sin ämnesintegrerade och ämnesövergripande undervisning kopplat till värdegrunden. Argument för varför undervisningen är viktig finns det gott om i kapitlet ”Möjligheternas skola”. Författaren bjuder även frikostigt på sina egna pedagogiska erfarenheter i form av ”fallgropar”. 2009 gjorde Maria Wester på uppdrag av Skolverket en granskning av ett tjugotal metodböcker där hon tittade på hur könsstereotypt och heteronormativt materialen var. Vi-boken klarade sig utmärkt!

Materialet saknar dock ett transperspektiv (författarens anmärkning!)  och detta behöver läsaren kompensera för i sina egna skolutvecklingsprocesser och i klassrummet. Materialet innehåller cirka 80 övningar och samtalsingångar till hur vi i skolan kan undervisa om sexualitet, kärlek, relationer, självförtroende och säkrare sex.

”Mellan raderna – en handbok i värderingsövningar” (Leveau,2009)

Mellan raderna - en handbok i värderingsövningar" (Leveau, 2009)

Mellan raderna – en handbok i värderingsövningar” (Leveau, 2009)

Ett hat&kärleks-manifest till en metod som kräver goda ledarskapsskills i kombination med färdigheter i normkritiskt uppföljningsarbete.  Materialet bistår med tankehjälp till syftet med metoden, hur övningarna bör utföras och förslag på påståenden till” 4-hörn”, ”Heta stolen”, ”Listor”  eller ”Sant/Falskt”. Övningen ”Pest eller Kolera” som på ett lekfullt sätt behandlar viktiga frågeställningar finns att ta del av här. Här är skriften som håller läraren, fritidsledaren, rektorn eller vilken verksamhetsutvecklare som helst i handen när frågor om jämställdhet, kärlekar, sexualiteter och relationer ska genompratas.

”Sexualitetskunskap” (Leveau, Alfredsson, Ceder 2012)

"Sexualitetskunskap - ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling" (Leveau, Alfredsson, Ceder 2012)

”Sexualitetskunskap – ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling” (Leveau, Alfredsson, Ceder 2012)

Materialet ger stöd till skolutveckling kopplat till framtagande av innehåll i undervisning  med en bred ansats. SåSant-Skånes nyckelpersoner har använt materialet i sina processer kopplat till SåSantmodellen i syfte att få fram ett ämneskopplat innehåll i tidigare skolår, senare skolår och på gymnasiet. Materialet bygger på åtta års erfarenhet av skolutecklingsarbete i Malmö stad där ett tjugotal arbetsgrupper med lärare och elever fått svara på frågan: vad är sex-& samlevnads-undervisning? ”Sexualitetskunskap” försöker besvara frågan indelat i  teman:”kropp”, ”makt”, ”relationer”, ”sex”, ”sexualsyn”, ”informationsvägar” med innehållspunkter, centrala begrepp, fokusfrågor och ämneskopplingar. Materialet har även tydliga översikter med nyckelord hämtade ur Lgr11 och Gy2011 att utgå ifrån i det fortsatta arbetet att tillsammans med eleverna planera ett undervisningsinnehåll som håller god kvalitét. En skrift som i det närmaste kan beskrivas som erotisk för alla oss som går igång på matriser!

”Sex i Skolan – Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen” (framtaget ihop med flera kommunala aktörer samt  RFSU, Lafa mfl. 2013)

"Sex i skolan" Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen" (Lunds kommun, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, RFSU, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, 2013)

”Sex i skolan – Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen” (Lunds kommun, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, RFSU, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, 2013)

Detta material har skickats ut till alla rektorer i hela Sverige och kom att skapa debatt både i DN och på SVT när det kom ut. Materialet innehåller stöd till rektorer i hur hen kan få snurr på skolutvecklingsprocessen kopplat till sexualitet, genus och rättvisefrågor. Skriften ger även läsaren konkreta förslag till ämneslärare som vill följa kurs- och ämnesplanen. På sidan 13 ställs följande kvalitetsfrågor:

”Är målen för undervisningen tydliga och ämneskopplade?”

”Förmedlar innehållet en positiv syn på sex?”

”Finns det moment av reflektion kopplat till varje faktadel?”

”Utvärderas och revideras undervisningen?”

”Får alla elever oavsett kön, sexualitet, funktionalitet, etnicitet tillgång till samma kunskaper?”

”Används lämpliga externa aktörer?”

”Är det pedagoger som har huvudansvaret för undervisningen?”

”Används flera olika metoder?”

”Är innehållet i undervisningen elevorienterat?”

”Samarbetar pedagogerna och elevhälsan?”

”Finns det en loka planering för sex och samlevnad?”

”Erbjuder rektor fortbildning till personalen?”

Gör så här  för att få ett gratis bokpaket:

Steg 1) kopiera kvalitetsfrågorna

Steg 2) svara ja eller nej på alla frågorna

Steg 3) maila in svaren till  linda.leveau@kfsk.se

Bokpaketet kommer med posten inom en vecka. ”Först-till-kvarn” och ”så-länge-lagret-räcker”-principerna gäller.

Lycka till!

Linda Leveau, projektledare Avd. Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och folkhälsa på Kommunförbundet Skåne

Linda Leveau, projektledare Avd. Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och folkhälsa på Kommunförbundet Skåne

 

Publicerad:

Skriv en kommentar