Stångbys förskolor har en policy gällande förhållningssätt till barns sexualitet

Stångbys förskolechefer Emma Wollmark och Catharina Schill kontaktade Anna Kosztovics, författare till boken ”Snippor & Snoppar”(RFSU) i höstas för ett föreläsningsuppdrag kopplat till barns sexualitet. Det blev startskottet på den modiga och lustfyllda process som 55 förskolpedagoger tillsammans med Kommunförbundet Skånes värdegrundsutvecklare Linda Leveau slutförde den 15 juni.

I förskolans läroplan står: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”

”Att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder” är ett av målen under området normer och värden iförskolans läroplan.

Detta arbetar alla förskolor med på olika sätt och i olika hög utsträckning.

stångby 10

Stångbys förskolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och har till exempel ett väl inarbetat förhållningssätt gällande demokratiutveckling kopplat till barns rätt att få säga sin mening om frågor som rör dem. Just frågor kopplade till barns sexualitet och sexuella uttryck är något som förskollärare ofta möter men sällan ges en möjlighet att få arbeta med. I en intervjustudie bland förskolepersonal i Malmö stad framkom att ”Personal inom förskolan uttrycker behov av fortbildning inom området barns sexualitet. Önskemålen är: Utbildning i ämnet, professionellt ledda diskussioner inom personalgruppen för att hitta ett gemensamt förhållningssätt, redskap för att prata med föräldrar samt stöd från Malmö stad i form av en policy eller dylikt.” (”Förhållningssätt till barns sexualitet”, Anna Kosztovics, på uppdrag av Sexuell Hälsa, Malmö stad 2014)

stångby 12

Linda Leveau, värdegrundsutvecklare på Kommunförbundet Skåne la tillsammans med Anna Kosztovics upp en processplan som skulle landa i en samsyn hos personalen kring ett professionellt förhållningssätt, språk och agerande gällande barns rätt att få utvecklas utan vuxnas oreflekterade föreställningar som kan generera skamkänslor hos barnen.

stångby 13

Processen innehöll förutom Anna Kosztovics föreläsning även en föreläsning om normer kopplade till kön, sexualitet och andra diskrimineringsgrunder. Föreläsningarna följdes upp att processledda diskussionstillfällen där frågor som: vad är barns sexualitet? Vilket förhållningssätt är att föredra? Hur kan personalen arbeta så att alla barn känner sig sedda och bekräftade?

Stångby 11

Personalen mellanarbetade på sina arbetsplatsträffar: vad kan vi enas om för förhållningssätt? Hur ska det se ut i praktiken? Vilka tankar är centrala? Vad står vi för?

Den 15:e juni hade tre policypunkter utkristalliserats och all personal på Stångbys förskolor röstade igenom att detta är Stångbys förhållningssätt till barns sexualitet:

  • Vi bejakar barns rätt till att utforska sig själva och sin lust.
  • På förskolan benämner vi könsorgan med orden snopp och snippa.
  • Vi vill erbjuda barnen olika sätt att vara människa på och arbetar aktivt utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Arbetet med framtagandet av policyn är unikt i Skåne och förmodligen även i Sverige. Det krävs pedagoger och förskolechefer med ett väl förankrat barnperspektiv och ett stort mått mod. Arbetet på Stångbys förskolor kommer att utvecklas och fortsätta framöver. Förhoppningsvis kommer deras utvecklingsprocess kunna inspirera fler verksamheter att reflektera över det oreflekterade, formulera det oformulerade och i praktiken implementera FNs konvention om barns rättigheter med en speciell koppling till artiklarna 1,2,3, 16 och 19.

 

stångby 9

Publicerad:

Skriv en kommentar