Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – Slutsatser och förslag

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att öka kunskapen om den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende, LARO-behandling. Det gäller tillgänglighet till behandling och omfattning av denna, förskrivning av de aktuella läkemedlen, eventuellt läckage och de dödsfall som bedöms vara relaterade till de aktuella läkemedlen samt förutsättningarna att genom data och register följa upp utfall och kvalitet av behandlingen.

Socialstyrelsen lämnar ett antal förslag med syfte att förbättra tillgängligheten och kvalitetssäkra verksamheten.
  • Förändrat regelverk
  • Nationellt kunskapsstöd för LARO-behandlingen behöver utvecklas
  • Nationellt ansvar för LARO-behandlingen – frågan tas upp i kunskapsstyrningsrådet där nio nationella myndigheter ingår samt i huvudmannagruppen som representeras av kommuner och landsting.
  • Ökad möjlighet till överblick av all läkemedelsförskrivning
  • Konsekvensen av rekvisitionsläkemedel behöver uppmärksammas och åtgärdas.
  • Läkemedelsregistret blir utgångspunkt för uppföljning
  • Uppmärksamma patientsäkerhetsperspektivet
  • Utveckla den officiella statistiken och öka kunskapen om dödsfall

Läkemedelsassisterad behandlng vid opiatberoende- slutsatser och förslag

 

Publicerad:

Skriv en kommentar