Rapportering av Socialstyrelsens uppdrag

Rapportering av Socialstyrelsens uppdrag att se över föreskrifterna om medicintekniska produkter (S2014/8959/FST)

I skrivelsen presenteras resultatet av Socialstyrelsens arbete med deluppdrag 5; Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Granskningen har bland annat omfattat om det, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är motiverat att låta den ökade användningen av konsumentprodukter påverka utformningen av föreskrifterna om medicintekniska produkter. Det framkommer i skrivelsen att Socialstyrelsen anser att det finns anledning att vidta åtgärder i syfte att stärka patientsäkerheten i samband med förskrivning av konsumentprodukter. Arbetet med åtgärderna, som kommer att fokusera på bland annat att tydliggöra ansvarsförhållandet inom hälso- och sjukvården för konsumentprodukter, kommer att initieras under 2015.

Läs rapporten här;

rapport 32534-2014 oversyn SOSFS (2)

 

 

 

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar