Från enskilt ärende till nationell statistik – Barns behov i centrum (BBIC)

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidareutveckla BBIC. Rapporten beskriver den nya versionen och hur den tagits fram. Syftet har varit att stärka forskningsstödet och att nya BBIC ska bidra till systematisk uppföljning, stärkt rättsäkerhet och ökad delaktighet för barn och unga och förenkla arbetet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att vidareutveckla BBIC genomfört en omfattande revidering av modellen med syftet att göra systematisk uppföljning möjlig, förstärka den vetenskapliga och evidensbaserade basen samt göra BBIC effektivare och lättare att använda.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, en grupp forskare och andra experter inom olika relevanta områden samt regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

På uppdrag av Socialstyrelsen har Örebro universitet sammanställt vad internationell forskning visar om de risk- och skyddsfaktorer som innefattas i BBIC. I uppdraget ingick också att ge svar på vilka av dessa risk- och skyddsfaktorer som har stöd i forskning, vilka som inte har det och vilka som saknas. Totalt har 468 forskningsöversikter och metaanalyser inkluderats i forskningsöversikten, varav 210 har inkluderats i fulltext. Resultaten visar att det finns vetenskapligt stöd för att de flesta områden som ingår i BBIC-triangeln, vilken illustrerar kunskapsgrunden, är risk- eller skyddsfaktorer för utsatthet och psykosocial ohälsa, men att vissa områden behöver förändras. Exempelvis bör vissa områden slås ihop till ett och vissa beskrivningar om vad som kan vara relevant att utreda måste förändras.

Med utgångspunkt i forskningsöversiktens resultat har en analys och utveckling av en ny version av BBIC genomförts av forskare, experter och referensnätverk bestående av praktiker och samordnare, vilket har resulterat i en ny version av BBIC-triangeln, ett nytt metodstöd för handläggningsprocessen samt en reviderad och förenklad struktur för dokumentation utifrån nationella informationsstrukturens modell för socialtjänst. Den nya versionen är enklare, tydligare, innehåller färre överlappningar och repetitioner i strukturen och har fokus på risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna samt har forskningsstöd eller vilar på konsensus mellan sakkunniga.

BBIC har också vidareutvecklats som system för systematisk uppföljning, för att kunna användas i socialtjänstens förbättringsarbete inom ramen för en evidensbaserad praktik. Uppgifter av betydelse för systematisk uppföljning av verksamheten på aggregerad nivå (s.k. BBIC-statistik) har tagits fram.

Användbarhet och begriplighet i den nya BBIC har testats i en rikstäckande pilotundersökning, vilken visade att en stor majoritet anser att den nya versionen av BBIC är mer användbar och mer begriplig samt att förutsättningarna för att barn och föräldrar får rätt skydd, stöd och hjälp ökar med nya BBIC. Således kan nya BBIC sägas ha mycket goda förutsättningar att bli ett mer ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt utredningsstöd, som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Konsekvenser av en reviderad och utvecklad version av BBIC är att omfattande informations- och utbildningssatsningar krävs liksom utarbetande av nytt utbildningsmaterial m.m. Den nya versionen av BBIC, som system för systematisk uppföljning, förutsätter också att fungerande it-stöd utvecklas.

Hela rapporten finns att beställa eller ladda ner på Socialstyrelsens hemsida.

Eller ladda ner den i pdf-form här.

Publicerad:

Skriv en kommentar