Hur är våra skånska kommuner rustade för det nya BBIC?

Utveckling och förbättring av BBIC

Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning. Nya BBIC har testats i en rikstäckande pilot. Handläggare från 200 kommuner och stadsdelar har deltagit. Majoriteten anser att den nya versionen definitivt kommer att underlätta deras arbete (71 procent) och bidra till att barn och föräldrar får större förutsättningar att få rätt stöd, skydd eller hjälp jämfört med nuvarande BBIC (80 procent). Piloten och det omfattande revideringsarbetet har nyligen rapporterats till regeringen. Uppdraget har gjorts i samverkan med SKL, forskare, experter och regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Nya BBIC har uppdaterats utifrån aktuella regelverk, bland annat ändringen i socialtjänstlagen som ska stärka barnets rätt att framföra sina åsikter. Uppdateringen har också gjorts utifrån aktuell forskning vad gäller tecken på att barn far illa och kända risk- och skyddsfaktorer för framtida psykosociala problem. Dessutom har professionens erfarenheter av BBIC bidragit till förändringar. Utvecklingsprojektet har även haft som mål att ta bort upprepningar och överlappningar. Sammantaget har alla uppdateringar lett till färre områden i BBIC-triangeln, att strukturen för dokumentation har blivit enklare och att det finns ett nytt metodstöd som beskriver processen i BBIC.

Den som är ansvarig för en verksamhet ska ha ett ledningssystem för systematisk kvalitetsuppföljning. För att BBIC ska kunna användas till detta har Socialstyrelsen tagit fram variabler och mått på individnivå som kan användas för individuell uppföljning, eller på gruppnivå för lokal verksamhetsuppföljning. Statistiken på gruppnivå kan ge ansvarig nämnd en bild av vilka behov och problem barn och familjer har i kommunen, vilka insatser de får och om insatserna bidragit till att ändra deras situation. På sikt ska statistiken även kunna användas för att följa upp arbetet på nationell nivå, exempelvis genom öppna jämförelser.

Inför lanseringen av nya BBIC i höst uppdaterar Socialstyrelsen grundbok och annat utbildningsmaterial samt utformar ett nytt utbildningskoncept för Socialstyrelsens BBIC-utbildningar. En särskild informationsinsats kommer att riktas till regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare så att de kan informera om och stödja implementeringen på regional och lokal nivå. För att BBIC ska fungera behövs också ett bra IT-stöd. Socialstyrelsen och SKL tar därför fram olika delar till en kravspecifikation som kan hjälpa kommunerna att förändra IT-stödet.

Med anledning av ovanstående bjöd Kommunförbundet Skåne under februari månad in till delregionala chefsnätverksträffar. Syftet var att informera och föra en dialog med de skånska kommunerna om det nya materialet samt att få en överblick på hur kommunerna är rustade för implementering av det nya BBIC.

Vid nätverksträffarna framkommer det att flertalet av de skånska kommunerna lämnar ett tufft år bakom sig, med hög personalomsättning och därmed en begränsad möjlighet att bedriva verksamhetsutveckling. Nu rapporteras det att personal finns på plats och att man ser på framtiden med tillförsikt. Många uttrycker en förväntan om det nya BBIC-materialet och hyser förhoppningar om att det på sikt kommer innebära en förenkling i utredningsarbetet då det är ”inbyggt” ett tydligare stöd och den nya versionen upplevs som mer avskalad och anpassad. Det framkommer att i en del kommuner saknas lokala utbildare men sett på nätverken så finns utbildare att tillgå, även om många av dessa upplever att de är ”ringrostiga”. Med anledning av detta önskar flertalet kommuner regionalt stöd i implementeringen av det nya BBIC.

För er som inte hade möjlighet att närvara vid träffarna så finns bildspelet över innehållet i träffarna nedan.

Chefsnätverksträffar februari 2015

Publicerad:

Skriv en kommentar