BoU-satsningens fokus för 2015

Det regionala utvecklingsarbetet för 2015 kommer att ha fokus på fyra delområden.

 1. Systematisk uppföljning av barn och unga i den sociala barn och ungdomsvården
BBIC-nätverken i Skåne utgör tillsammans med det regionala BBIC-rådet basen för utvecklingsarbetet inom BBIC-området. Metodstödjarnas uppdrag med inriktning på regional samordning av BBIC-nätverken har synliggjort behovet av fortsatt stöd i utvecklings- och utbildningshänseende. Ett stort antal av de skånska kommunerna önskar stöd i frågor som rör BBIC, särskilt med anledning av den kommande lanseringen av det nya förbättrade BBIC som väntas till hösten.

2. Utvecklingsarbete kring barn och unga som brukare
Regionala utvecklingsledaren kommer under året följa upp de skånska kommunernas utvecklingsarbete avseende barn och ungas delaktighet och brukarinflytande i den sociala barn- och ungdomsvården. Under hösten 2014 anordnades en Dialogkonferensen som syftade till att sprida erfarenheter och delaktighetsmodeller från lokala utvecklingsprojekt och från Allmänna Barnhusets projekt Barnen vill- vågar vi. Information om projektet hittar ni här. Några kommuner har efter dialogkonferensen påbörjat implementering av Västernorrlandsmodellen. Ett femtontal kommuner har efterfrågat stöd och utbildning som syftar till att öka barn och ungas delaktighet i utrednings- och behandlingsarbete, upprättande av vård- och genomförandeplaner. En fyradagars juridisk och praktisk utbildning som syftar till att öka barn och ungas delaktighet har utarbetats tillsammans med lokala aktörer bland annat verksamma på Malmö Högskola. Utbildningen kommer att genomföras i två omgångar under våren 2015.

3. Uppföljning av samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne avseende hälso- och tandvårdsundersökningar av placerade barn
Regional utvecklingsledare har i samverkan med Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård ett pågående utvecklingsarbete när det gäller att barn och unga som placeras utanför hemmet, skall få sin hälso- och tandstatus utredd och åtgärdad. Fortsatta utbildnings- och implementeringsinsatser kommer att genomföras under året.

4. Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter
Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter genomförs systematiskt genom utskick i första hand till första linjens chefer. Vidare presenteras sammanfattningar av nytt material vid BBIC-rådsmöten, BBIC-nätverksmöten och i samband med delregionala enhetschefsmöten. Kommunförbundet Skåne har nyligen lanserat en ny hemsida där man nu kommer kunna prenumerera på de nyheter som publiceras, detta medför förhoppningsvis ytterligare spridning av kunskapsprodukter och annan information.

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar