Rapport från konferensen ”Hälsoundersökningar enligt BBIC – Vi måste bli bättre”

Onsdagen den 3 december genomförde vi som arbetar inom ramen för BoU-satsningen tillsammans med Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård två halvdagskonferenser på temat Hälsoundersökningar enligt BBIC – Vi måste bli bättre. Konferensen riktade sig till personal inom både socialtjänst och hälso- och sjukvården vilket visade sig vara mycket uppskattat.

  • ”bra iniativ”
  • ”bra med gemensam utbildning kommun-region!”
  • ”mycket bra initiativ, speciellt med workshop från olika verksamheter = behövs mer av”

Konferensen inleddes med att Emelie Sundén från avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, gav en kortfattad bakgrund till Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2011 avseende hälsoundersökningar enligt BBIC samt informerade om de inledande utbildningsinsatser som Region Skåne genomfört och om hemsidan med stöddokument (www.skane.se/bbic). Emelie kunde också konstatera att antelet genomförda hälsoundersökningar per år väsentligt understeg det prognostiserade antalet, vilket var 1 200 till 1 500 undersökningar. Under innevarande år har Region Skåne omfördelat medel till ett utvecklingsuppdrag avseende hälsoundersökningar enligt BBIC som förlagts till Kunskapscentrum för barnhälsovård, där en barnläkare och en socionom arbetar specifikt med BBIC.

Ett avsnitt av konferensen hölls av undertecknad och berörde behovet av samverkan och de centrala dimensioner, regelverk, organisation och synsätt som man behöver förhålla sig till i samverkan.​ Genomfången fokuserade på behovet av att skapa strukturella betingelser för samverkan, att kunskap, förståelse och respekt för varandras verksamhet är en viktig förutsättning tillsammans med tydlig ledning och struktur. Marie Köhler, enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kicki Lööf, regional utvecklingsledare BoU, kommer tillsammans med kollegor inom respektive verksamhet att ansvara för att planera och leda fortsatta implementerings- informations och utbildningsinsatser.

Nora Kathy, socionom i utvecklingsuppdraget kring BBIC, presenterade aktuell statistik avseende antalet genomförda hälsoundersökningar. Enligt Region Skånes statistik för 2013 redovisades 153 hälsoundersökningar och första halvåret 2014 redovisades 64 enligt BBIC. SKL´s senaste genomfång som gjordes hösten 2014 och avser nyplacerade barn under perioden 1 januari till 30 juni 2014. Under den perioden har 97 barn och unga i Skåne placerats utanför hemmet. Av dessa har 25 % som placerats i familjehem eller på HVB-hem med stöd av SoL blivit hälsoundersökta. De barn och unga som omhändertagits med stöd av LVU har i 67 % av fallen fått sin hälsostatus genomgången.

Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare och enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård, presenterade temat Barn i samhällsvård – hälsa och hälsovård. Marie pratade om barns rättigheter, hälsans bestämningsfaktorer om riskfaktorer och om konsekvenser för barn som drabbas av psykiskt och fysiskt våld och omsorgsbrister. Marie avslutade sitt föredrag med att citera Kari Killén; ”Om ciska förebygga nästa generations omsorgsbrist måste vi förebygga tidigt frusterade relationer mellan föräldrar och barn samt olyckliga barn- och ungdomsår.”.

Elisabeth Cedervall, barnläkare i utvecklingsuppdraget kring BBIC, pratade utifrån sin erfarenhet av hälsoundersökningar enligt BBIC. Hon presenterade en undersökning gjord under hösten där nio barnläkare som genomfört hälsoundersökningar på behäran av socialtjänsten och de elva socialsekreterare som svarade för remisserna fick svara på frågor bland annat om remissförfarandet och genomförandet. Svaren från respektive yrkeskategori var relativt samstämmiga och pekar på att fortsatta samverkans-, implementerings-, informations- och utbildningsinsatser behövs. Elisabeth gav också tre korta fallbeskrivningar med exempel på komplexiteten i undersökningssituationen och hur viktiga hälsoundersökningarna är för helheten i bedömningen av barns behov av stöd och insatser.

Konferensen avslutades med att deltagarna förde ”runda bordssamtal” och dokumenterade deras synpunkter på främjande och hindrande faktorer för fortsatt samverkan. Dokumentationen kommer att ligga till grund för Kommunförbundet Skånes och utvecklingsuppdraget kring BBIC´s fortsatta planering av implementerings- och utbildningsinsatser.

Samverkansarbetet kring hälsoundersökningar fortsätter under 2015. Vi återkommer med fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser för såväl socialtjänst som hälso- och sjukvården.

/Kicki Lööf

Regional Utvecklingsledare BoU

Publicerad:

Skriv en kommentar