”Skriv hos oss i Burlöv” – ett exempel på samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte

"Skriv hos oss i Burlöv" är ett initiativ som syftar till att stärka samarbetet mellan en skolhuvudman och ett lärosäte för att på sikt gynna den praktiknära forskningen och stärka arbetet på vetenskaplig grund. I det här gästinlägget skriver lektor Maria Söderling om hur initiativet blivit en del av Burlövs arbete med att stärka arbetet med den vetenskapliga grunden i skolan.

Tack vare den nationella försöksverksamheten för ”Ulf-avtalet” tas för närvarande en mängd initiativ runt om i Sverige för att få huvudmän och lärosäten att forma samarbeten som gynnar den praktiknära forskningen och arbetet på vetenskaplig grund. I år har också betänkandet Forska tillsammans av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan publicerats. Betänkandet formulerar två rekommendationer till skolhuvudmän när det gäller att stärka deras medverkan i praktiknära forskning:

  • ha en tydlig och varaktig ingång för samverkan kring praktiknära forskning.
  • ha ett tydligt och varaktigt stöd för att utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kunna integrera resultat från praktiknära forskning i förbättringsarbete.  (Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan, 2018:127)

Genom FoU Skola i Skåne strävar kommunerna efter att de framtida samarbetena med lärosäten ska komma alla till gagn. Bland annat pågår diskussioner kring utformning av avtal mellan skolhuvudmän och lärosäten.

Är det möjligt att även på andra sätt stärka samarbetet mellan skolhuvudmän och lärosäten? I Burlöv har vi under ett års tid provat en modell som vi presenterar i det här inlägget. Vi menar att det här är en modell som kan stärka de processer som pågår, men som inte behöver vänta in formuleringen av de riktigt stora frågorna eller en finansiering av långsiktiga forskningsprojekt.

I Burlövs kommun bedrivs sedan många år ett systematiskt utvecklingsarbete, i vilket förskola och skola medvetet försöker möta utmaningen som det innebär att vara en liten kommun, samtidigt som vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Det vi gör är att utifrån kommunövergripande analyser formulera gemensamma utvecklingsområden inom vilka sedan de olika förskolorna/skolorna hittar sin väg framåt utifrån enheternas lokala behov.

Centralt för oss är att länka samman kommunens olika former av utvecklingsarbeten för att uppnå synergieffekter. Två viktiga gemensamma utvecklingsområden är språkutveckling och att stärka arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Båda dessa fokusområden länkas samman i det kommungemensamma arbetet med en språkgaranti. Fokusområdena länkas också samman i Forum för förstelärare som formades vårterminen 2017.

Rekommendationerna ovan från Forska tillsammans ligger precis i linje med våra mål och under läsåret 17/18 har Burlövs kommun utvecklat sitt samarbete med Malmö universitet genom att genomföra två pilotprojekt. Båda syftade mot att hitta samarbetsformer som gynnar både lärarutbildningen och skolorna i kommunen. Det ena pilotprojektet innebar att lärare från Burlöv medverkade som gästföreläsare i kurser på universitetet. Lärarna föreläste exempelvis om att arbeta med språkutveckling och gruppfeedback i skrivande och alla medverkande lärare var mycket nöjda efteråt. I utvärderingarna menade någon av dem att möjligheten att föreläsa: ”gett oss en bättre överblick av vårt eget utvecklingsarbete, gjort oss till mer experter över det vi gör. Det har också gett oss tid att prata tillsammans och utvecklas pedagogiskt då vi sett varandras exempel.” Det andra pilotprojektet innebar att studenter bjöds in att skriva sina examensarbeten med fokus på exempelvis arbetet med språkutveckling som pågår i kommunen (”Skriv hos oss i Burlöv”.) Också detta projekt togs emot väl av våra lärare och även utvärderingarna med studenterna visade att samarbetet hade fungerat väl och varit givande. Ett arbetslag som medverkat som informanter uttryckte att det var ”Givande att möta studenter och i detta fallet få ta del av den analys som gjordes av våra lektioner/intervjuer.”

Under läsåret 18/19 fortsätter samarbetet med universitetet. Vi förfinar dock vårt erbjudande kring ”Skriv hos oss i Burlöv” genom att göra våra lärare delaktiga och be dem formulera frågor som de önskar få undersökta av studenter. Detta var något som även studenterna efterfrågade i utvärderingen av pilotprojektet. På så sätt skapar vi intresserade mottagare av studenternas arbeten, samtidigt som lärare får möta ny forskning genom de forskningsanknytningar som studenterna gör i sina examensarbeten. Dessutom får våra lärare möjlighet att pröva huruvida studenternas resultat är användbara i utvecklingen av verksamheten.

Vi som arbetar med ”Skriv hos oss i Burlöv” har förhoppningen att fler kommuner på sikt kommer att delta i samarbetet med universitetet – både kring verksamma lärare som föreläser på lärarutbildningen och genom att bjuda in studenter att skriva examensarbeten.

Om du som läser denna text är lika nyfiken som vi på vilka resultat våra olika samarbetsprojekt kommer att skapa, är du varmt välkommen att kontakta oss (maria.soderling@burlov.se).

/Maria Söderling, lektor i Burlövs kommun

Referenser:

Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (2018). Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

 

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar