En mötesplats för nyfikna, reflekterande samtal i en kunnig profession

Lördagen den 14 oktober 2017 iscensattes världens första Lärarnas skolutvecklingskonferens på Katedralskolan i Lund. Över etthundra lärare, förskollärare och rektorer hade valt att spendera sin lediga dag på konferensen, vars idé är att vara en mötesplats där lärare, förskollärare och rektorer kan presentera pågående skolutvecklingsprojekt i vilka skolans praktik undersökts och förfinats i syfte att bli allt bättre.

Det ska vara ett tillfälle att tillsammans med kollegor från andra skolor och kommuner nyfiket och kritiskt reflektera kring det vi gör i skolan för att ge våra elever bästa tänkbara utbildning. Det är talande att hela två tredjedelar av de närvarande på olika sätt var engagerade i att bidra till den (t.ex. som författare/presentatörer eller granskare/kritiska vänner av bidrag).

Den mötesplats vi skapat fyller flera syften. Dels att tillvarata kunskapen om att lärare, förskollärare och rektorer inom sina professioner – hur mycket negativt det än skrivs och talas om dem – de facto besitter massor av expertis. Konferensen – som vi siktar på ska bli årligen återkommande – ska bli en plats där den kunnigheten lyfts fram så att kraft och exempel kan hämtas inifrån professionen. Samtidigt ska tillfälle ges att lära från det som andra har undersökt och som formulerats i forskning. Lärare blir tyvärr ofta försatta placerade som passiva mottagare av forskning. Senast igår publicerades ett debattinlägg om problemet med just detta om vi samtidigt tänker att professionen ska få möjlighet till utveckling.

Ett syfte med Lärarnas skolutvecklingskonferens är att lärare, förskollärare och rektorer istället ska vara i dialog med forskning. Därför skapar vi bryggor mellan forskarutbildade lärare och andra skolverksamma så att lärares erfarenheter av forskande arbete kan användas och diskuteras. I Lärarnas skolutvecklingskonferens är därför en av de bärande idéerna att så många som möjligt av de forskarutbildade lärare som finns i kommuner runt om i regionen på olika medverkar. Bland annat har de läst och gett respons på alla texter/bidrag som kommit in och medverkat som moderatorer på presentationspassen på konferensen, då med uppgiften att bidra till nyfiken och utmanande dialog om undervisning och skola.

Mötesplatsens tredje syfte är att erfarenheter från skolans och förskolans område här kan prövas och beprövas. Har det som gjorts i ett specifikt undervisningssammanhang bäring i ett annat? Och hur kan det i så fall spridas till andra? Alla som presenterat bidrag på Lärarnas skolutvecklingskonferens har först skickat in en text med en beskrivning av sitt bidrag. Denna har de fått respons på av två ”kritiska vänner” och sedan fått möjlighet att förfina bidraget ytterligare. De skriftliga bidragen är viktiga eftersom de ger möjlighet att sprida och bepröva viktiga erfarenheter. Genom dem kan man tänka tillsammans och hjälpa varandra vidare. Här finns alla bidragen.

För att börja och sluta dagen med gemensamma erfarenheter hade vi bjudit in läraren, förläsaren och läsambassadören Anne-Marie Körling och läraren, forskaren och vetenskaplige ledaren Anki Wennergren att göra var sin keynote för oss. Deras presentationer kommer inom kort läggas ut här.

Många sponsorer trodde på konferensidén: SKL, Region Skåne, Sten K Johnsson, och två bokförlag Gleerups* och Studentlitteratur**, har gett oss ekonomiskt bidrag. Vidare bidrog Lunds kommun och Malmö stad med lokaler och med att låta sina lektorer arbeta med förberedelserna. Tack vare sponsringen har vi kunnat utveckla konferensen och att göra och dokumentera en utvärdering som även kommer att innefatta fokusgruppsintervjuer med medverkande. Parallellt pågår dessutom en process där tio av konferensbidragen får skrivstöd av särskilt utsedda skrivstödjare för att skriva längre texter – utvecklingsartiklar. Dessa ska publiceras som konferensproceedings våren 2018. Sponsringen möjliggjorde också att vi i år kunde bjuda alla medverkade på konferensbiljetten. Det känns mycket värdefullt efter allt gott arbete som så många lagt ner!

Bilder från dagen och fler uppdateringar finns på FoU Skolas Facebooksida och i andra sociala medier under taggen #LSK17.

* Gleerups skänkte fem exemplar av den nyutgivna boken: Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study av Ingrid Carlgren (red.)

**Studentlitteratur skänkte fem exemplar av boken Skolnära forskningsmetoder av Elsie Anderberg (2016) och bjöd konferensdeltagarna på frukt och godsaker.

Böckerna användes för utlottning bland konferensdeltagarna.

Publicerad:

Skriv en kommentar