Utlysning Naturvårdsverket och HaV: Forskningsmedel för att stärka miljöarbetet

Naturvårdsverket fördelar medel till forskning om våtmarkers ekosystemtjänster samt kumulativa effekter på miljön. Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. De ser gärna att de sökande föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskning och det omgivande samhället.

Med årets utlysningar vill Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten stödja forskning som bidar till mer kunskap om våtmarker som lösning för klimatanpassning och möjligheter att fånga upp metaller, samt av samhället orsakade kumulativa effekter på miljön.

Våtmarker har påverkats av markavvattning och annan vattenverksamhet vilket har lett till sänkta grundvattennivåer och igenväxning. Miljömålet Myllrande våtmarker väntas inte kunna nås inom utsatt tid och åtgärder behöver vidtas i större omfattning än hittills.

Forskningen väntas bidra med kunskap om skydds- och restaureringsåtgärder, klimatanpassning, annan samhällsplanering eller förslag till utveckling av styrmedel i myndigheters arbete.

Klimatförändringens påverkan

– Vikten av att ta hänsyn till kumulativa effekter lyfts fram i arbetet med bland annat ekosystembaserad förvaltning. Idag finns stora kunskapsluckor till exempel om klimatförändringens påverkan, säger Mats Andersson, chef för forskningsenheten.

Sök forskningsmedel

Utlysningarna har en total budget på 60 miljoner kronor. Naturvårdsverket välkomnar såväl ämnesspecifika som tvärvetenskapliga projekt och uppmuntrar forskare från olika vetenskapliga discipliner att göra gemensamma analyser.

Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

Kontakt

Mats Andersson, enhetschef
Tel: 010-698 12 83.
mats.andersson@naturvardsverket.se

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar