Nätverksträff Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Den 17 maj gavs i Länsstyrelsens lokaler i Kristianstad en nätverksträff innefattade föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Förmiddagen fokuserade på inspiration och exempel från pågående och genomförda projekt, vilka aktiviteter som har kompenseras och vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, representerad av Johan Niss, som ledde en workshop för att diskutera innehållet i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Dagen före nätverksträffen så arrangerades ett webseminarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation.

Webseminarium

Under det webseminarium som gavs dagen före nätverksträffen i Kristianstad föreläste Ida Pettersson, naturvårdskonsult, och Johanna Ersborg, miljöjurist, från Enetjärn Natur i bland annat om vilken motivation för tillämpning av ekologiska kompensation som finns i miljöbalken och plan- och bygglagen, i vilka situationer krav på kompensation kan ställas enligt gällande lagstiftning, när det är motiverat med kompensation och hur det är möjligt att arbeta med kompensation i kommunala planeringsprocesser.

Föreläsningar under dagen

Ingemar Jönsson, Professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad, presenterade det i år uppstartade forskningprojektet Ekologisk kompensation med kommunperspektiv, MuniComp . Ingemar är projektledare och projektet har fått forskningsmedel från Naturvårdsverket. Syftet med studierna är att ge kunskap och förslag på riktlinjer för användning av ekologisk kompensation i Sverige, med fokus på kommunerna och frågeställningarna är

  • Hur ser en bra design ut för ekologisk kompensation i ett kommunalt perspektiv?
  • Hur kan ekologisk kompensation bli ett mer accepterat styrmedel? Vilken betydelse har flexibilitet i kompensationen?
  • Hur kan ekologisk kompensation och skadelindringshierarkin integreras på ett bra sätt?
  • Hur har ekologisk kompensation använts i kommunerna och vad finns för lärdomar att dra?

I slutet av presentationen skickade Ingemar ut en önskan om att få ta del av synpunkter och erfarenheter från kommunerna. Har ni sådana så hör gärna av er!

Andrea Nowag, kommunekolog, Ystad kommun och Ida Pettersson, Naturvårdskonsult, Enetjärn Natur presenterade sedan ett exempel från Ystad kommun på hur ekologisk kompensation och habitatbanker i kommunalt planarbete kan utföras. Enetjärn Natur har tillsammans med Ystads kommun tagit fram ett förslag till kompensationsstrategi för Ystads kommun. Förslaget innebär att en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från flera enheter bedömer kompensationsbehov för varje ny detaljplan. De utgår från skadelindringshierarkin och värderar olika ekosystemfunktioner med låg, måttlig eller hög gradering för markens värde och den påverkan en exploatering skulle ge. En sammanlagd påverkan på naturkapitalet sätts sedan för att kunna sätta en riktlinje till en monetär kompensering för projektet. Detta arbetssätt är i startskede i kommunen. Presentation

Malin Hemmingsson, Utredare miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Anna Jivén, Senior Manager Port Development, Göteborgs Hamn presenterade sedan praktiska erfarenheter från Göteborgs hamn. Malin öppnade med ett exempel angående kompensationsåtgärd vid hamnutvidgning i Göteborg som HaV ansågs kräves i form av restaurering av ålgräsängar. En deldom vid Vänersborgs tingsrätt lämnade villkor för detta (för detaljer). Anna berättade sedan hur Göteborgs Hamn nu testar flera lokalers lämplighet för sagda ålgräsängar genom provtagningar av miljöförhållanden och provplanteringar. Utöver ålgräsängar har åtgärder för att bevara hasselsnok och mindre hackspett samt uppbyggnad av fiskrev och salamanderhotell genomförts. Presentation

Workshop

På eftermiddagen presenterades Johan Niss, Naturvårdsstrateg och Elisabet Weber, Länsarkitekt en ny guide för ekosystemtjänster i planprocessen som Länsstyrelsen Skåne håller på att ta fram samt presenterade Per Blomberg, planeringsarkitekt, Kristianstads kommun Boverkets nya vägledning (presentation). Under workshopen som följde så fick deltagarna diskutera igenom

  • Behovet av underlag för beslut
  • Behov av kunskapspaket och vägledning
  • Samverkan mellan kommuner och länsstyrelse
  • Bra upplägg av innehållet i guiden och vägledningen

Dagen arrangerades av Kommunförbundet Skåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne

och delfinansierades från Region Skånes miljövårdsfond. 

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar