Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Fram till den 1 december kan man söka medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Ansökning till LOVA

Förutsättningarna för LOVA har ändrats sedan senaste sökomgången. LOVA-förordningen uppdaterades i början av 2018. Bredden i LOVA har enligt förordningen ändrats till att inkludera fler typer av åtgärder och projekt. Ni kan läsa vilka åtgärder som är stödberättigade under 2§ i LOVA-förordningen. I Skåne är det ett fortsatt högt söktryck inom LOVA och här kommer i första hand åtgärder för att motverka övergödning och minska påverkan från biocidfärger från fritidsbåtar prioriteras. I dagsläget är kostnadseffektiviteten för draggning av spökgarn låg och därför kommer sådana projekt inte prioriteras i Skåne även om det enligt förordningen är möjligt att få stöd för detta. Enligt den reviderade förordningen är det nu möjligt att få upp till 80 % stöd och när det gäller internbelastning t.o.m. 90 % stöd. Man får söka för så höga stödsatser men man kan inte räkna med att bli beviljad en så hög andel. Prioriteringskriterier kommer att vara kostnadseffektivitet, sökandens ekonomiska förutsättningar, en regional spridning av åtgärder, andel egen motfinansiering och nytänkande/innovation. Även söktrycket kommer att påverka stödsatserna. Om ni har ett fast belopp som ni kan avsätta för projektet kan ni också välja att ansöka om högsta stödsats, men även beskriva vad ni kan åstadkomma i projektet om ni får en lägre stödsats, t.ex. 50 %.

Ansökning till LONA

Huvudfokus för LONA-stödet är vattenhushållning och tillskapande av grundvatten. I de fall projektet uppfyller både LONA- och LOVA-förordningen söker man båda för att öka den egna chansen att få stöd samtidigt som fler projekt har möjlighet att beviljas. Då det ökar chansen att få anslag kan det vara värt det extra arbetet. Stödsatsen och medfinansieringsgraden kommer att utgöra en prioriteringsgrund för ansökningar inom LONA liksom syftet med projektet (förutom ovan nämnda huvudsyften har LONA också stödjande syften som biologisk mångfald och övergödning). Här kan ni läsa den förordning som utgör det yttre ramverket för beviljande.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar