Att utvecklas till en attraktiv kommun genom användandet av ekologisk kompensation vid samhällsbyggnad

Vid all form av byggnation tas mark i anspråk, något som ofta innebär en förlust av biologisk mångfald och grönytor. Genom olika kompenserande åtgärder, såsom att återskapa naturområden eller förbättra kvaliteten i befintliga, kan stora kulturella, sociala och ekonomiska värden kopplade till natur och ekosystem säkerställas – värden som är attraktiva för såväl företagare som innevånare. Detta är särskilt relevant i en så expansiv och attraktiv region som Skåne. Den 23 augusti fördjupade kommuntjänstepersoner och andra engagerade i ämnet sig i frågor kring ekologisk kompensation i en workshop arrangerad av Kommunförbundet Skåne tillsammans med forskningsprojektet MuniComp.

Hur man i praktiken genomför ekologisk kompensation är inte självklart. Några kommuner i Skåne har börjat jobba med detta medan andra fortfarande är i startgroparna. Kunskapsutbyte och diskussion behövs i båda fallen för att komma vidare i arbetet. Kommunförbundet Skåne och forskningsprojektet MuniComp arrangerade därför en heldag om ekologisk kompensation i kommunalt sammanhang.

Dagen började med att projektledare Ingemar Jönsson, Kristianstad högskola, gav en presentation till projektet MuniComp, Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv. MuniComp är forskningsprojekt med deltagare från forskning, kommuntjänstepersoner och konsulter med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten.

Inför själva workshopen gavs en introduktion av verktyget ekologisk kompensation och hur kommuner kan använda detta vid exploatering. Presentationen gavs av Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Johanna Ersborg, Enetjärn Natur AB som båda ingår i MuniComp.

I påföljande workshop fick deltagarna gruppvis resonera kring frågorna:

Vad tror ni måste komma på plats (kompetens, stöd från politiken, organisatoriska strukturer, kompensationsaspekt i planarbetet, lagstöd, etc.) för att införa ett system för kompensation?

Hur kommer ekologisk kompensation att påverka planeringsprocessen och tillämpningen av balanseringsprincipen/skadelindringshierarkin?

Vilka ekosystemtjänster eller andra naturresurser är viktigast att kompensera för eller kompensera med?

På eftermiddagen, efter en presentation från Helena Björn, Lomma kommun, åkte vi ut till Lomma och Bjärred och tittade på praktiska exempel där ekologisk kompensation tillämpats.

 

 

Dagen finansierades av Naturvårdsverket genom MuniComp samt av Region Skånes miljöfond.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar