Erosionsskydd: Mjuka naturskydd är inte bara ålgräsängar

Åtgärder inom projektet LIFECOASTadapt, som delvis finns beskrivet i nyheten "Ålgräs ska rädda Skånes stränder från erosion", förtydligas här. De nya gröna åtgärderna består långt ifrån bara av ålgräsängar!

Publicerad: 22 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Att utvecklas till en attraktiv kommun genom användandet av ekologisk kompensation vid samhällsbyggnad

Vid all form av byggnation tas mark i anspråk, något som ofta innebär en förlust av biologisk mångfald och grönytor. Genom olika kompenserande åtgärder, såsom att återskapa naturområden eller förbättra kvaliteten i befintliga, kan stora kulturella, sociala och ekonomiska värden kopplade till natur och ekosystem säkerställas – värden som är attraktiva för såväl företagare som innevånare. Detta är särskilt relevant i en så expansiv och attraktiv region som Skåne. Den 23 augusti fördjupade kommuntjänstepersoner och andra engagerade i ämnet sig i frågor kring ekologisk kompensation i en workshop arrangerad av Kommunförbundet Skåne tillsammans med forskningsprojektet MuniComp.

Publicerad: 12 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Fram till den 1 december kan man söka medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Publicerad: 2 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Ålgräs ska rädda Skånes stränder från erosion

Ett fyraårigt LIFE-projekt, ”Coastal adaptation to climate change by multiple ecosystem-based measures”, har just kickat igång och har som syfte att hitta lösningar mot kusterosion. Nya gröna åtgärder, som att plantera ålgräs som dämpar vågors påverkan på kusten, ska utvärderas. Region Skåne står som huvudman för projektet och Kommunförbundet Skåne, Helsingborgs stad, Ystad kommun, Lomma kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet är partners.

Publicerad: 2 november, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Den 8 oktober släppte IPCC sin specialrapport som redogör för vilka utsläppsminskningar som behövs genomföras för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och påföljderna av en så betydande global uppvärmning.

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Kommuner och forskning i samverkan – goda exempel i Skåne

Kommunförbundet Skåne har, för att lyfta fram praktiknära forskning inom kommuner, intervjuat kommuntjänstepersoner och forskare och sammanställt 14 samverkansprojekt i en nedladdnigsbar skrift. I exemplen som ges delar de inblandade med sig av erfarenheter av, lärdomar från och nytta med samverkan.

Publicerad: 20 augusti, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

”Skriv hos oss i Burlöv” – ett exempel på samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte

"Skriv hos oss i Burlöv" är ett initiativ som syftar till att stärka samarbetet mellan en skolhuvudman och ett lärosäte för att på sikt gynna den praktiknära forskningen och stärka arbetet på vetenskaplig grund. I det här gästinlägget skriver lektor Maria Söderling om hur initiativet blivit en del av Burlövs arbete med att stärka arbetet med den vetenskapliga grunden i skolan.

Nätverksträff Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Den 17 maj gavs i Länsstyrelsens lokaler i Kristianstad en nätverksträff innefattade föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Förmiddagen fokuserade på inspiration och exempel från pågående och genomförda projekt, vilka aktiviteter som har kompenseras och vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, representerad av Johan Niss, som ledde en workshop för att diskutera innehållet i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Dagen före nätverksträffen så arrangerades ett webseminarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer