Rapport från Boverket: Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Boverkets rapport, Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön - Förslag på metod för uppföljning, indikatorer och dataunderlag, utgör ett kunskaps- och diskussionsunderlag för det kommande arbetet med uppföljningen av etappmålet om ekosystemtjänster och stadsgrönska på nationell, regional och lokal nivå. Här ges förslag på hur rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön kan följas upp. Den ger också en översikt över aktuella globala och nationella målsättningar för ekosystemtjänster och befintliga indikatorer för uppföljning av dessa.

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Hela Sveriges marktäcke är nu kartlagt

Nu är en första version av rikstäckande data över landets olika marktyper och markanvändning publicerad av Naturvårdsverket. Till exempel kan du nu analysera var skog, öppen våtmark, åkermark, exploaterad mark och vatten finns i hela eller delar av landet.

Publicerad: 15 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Publicerad: 14 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Välkommen till Ute är inne 2019 – Skola och samhällsbyggnad

Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med lärande utomhus i skola och förskola, fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.

Publicerad: 20 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Baltic Sea City Accelerator önskar knyta till sig kommuner – kort deadline!

Programmet Baltic Sea City Accelerator är kostnadsfritt och öppet att ansöka för kommuner inom Östersjöområdet, ansökningar sker löpande och man ber därför att intresserade kommuner tar kontakt direkt för att höra om möjligheterna att ansluta till programmet. Deadline för ansökningar är redan 20 februari 2019.

Publicerad: 15 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Interreg Nordsjön – aktuella utlysningar och beviljade projekt 2018-2019

I ansökningar till Interreg-programmet saknas det ofta aktörer från myndigheter, så som kommuner. Det finns därför en stor möjlighet här att bli inbjuden att medverka i nystartade program 2018 och vara med i nya ansökningar 2019. Man visar sitt intresse för de sökande genom så kallat partnersök.

Publicerad: 13 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer