Undervisa på distans – Gemensam kunskapsbank

Denna sida samlar erfarenheter från skånska kommuner om deras arbete med undervisning på distans (både distans- och fjärrundervisning) när skolor stänger. Sammanställning uppdateras löpande. Har ni tips, förslag på ändringar skriv de gärna som kommentar efter inlägget. Större uppdateringar kommer att skickas via mejl till alla som prenumererar på FoU Blogg.

Undervisning på distans kan genomföras på två sätt:

 • Distansundervisning: elever får uppgifter att lösa på egen hand
 • Fjärrundervisning: som pågår i realtid.

Erfarenheter som beskrivs i texten omfattar båda varianter. Skillnader diskuteras under olika rubriker när det är relevant. I slutet av inlägget finns länkar till riktlinjer som tagits fram i olika kommuner. Tänk på att vissa kommuner inte har tillgång eller tillåtelse att använda några av nedan nämnda program/verktyg. Stäm alltid av med ansvarig innan användning i er kommun.

Struktur för elever

En sammanhållen digital pedagogisk lärmiljö  är viktig vid planering av undervisning på distans.  Genom upprättandet av en struktur för en sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö ökar vi både möjligheten till likvärdig undervisning och skapar bra förutsättningar för att genomföra fjärr- och distansundervisning. Digitala lärresurser, digitala enheterna, assisterande teknik  och olika digitala tjänster såsom Malmö delar, Google Classroom, ska användas i kombination med varandra – så att röd tråd skapas. Denna struktur möjliggör de enskilda skolorna att upprätthålla undervisningen för både de elever som finns i det fysiska klassrummet och för dem som befinner sig i sina hem*.

Det finns flera sätt att skapa struktur för elever beroende på ålder och ämne. Eleverna kan följa det vanliga schemat – de lär sig matematik när det är matematik på schemat. Om det görs i realtid kopplar de upp och följer läraren som vanligt. I detta fall kan det vara en fördel att alla lektioner har liknande basstruktur, som eleverna känner igen oavsett ämne.

Exempel på struktur från Burlövs kommun:

 • Hälsa välkommen (Meet)
 • Genomgång av lektionen, Vad, Hur, Varför (Checklista)
 • Undervisning/genomgång/föreläsning (Skärminspelning eller dela skärm i Meet)
 • Elevaktivt arbete med stöttning individuellt eller i grupp (Classroom)
 • Återsamling/återkoppling (Meet)

Exempel från Malmö stad – vad som behöver tas upp i undervisningsmoment:

 • skapa förförståelse genom att lägga upp material före dina lektioner (ex filmklipp, bilder, tidningsartiklar)
 • tydliggöra syfte och mål med din undervisning (ex digital tavla i Google presentation)
 • inspirera dina elever (ex filmklipp, bilder och elevexempel)
 • synliggöra dina elevers lärande (ex versionshistorik i Google dokument)
 • testa av dina elevers förståelse (ex Entry och Exit Tickets)
 • samla användbara digitala stödstrukturer (ex skrivmallar, begreppslistor, exempeltexter)
 • integrera digitala lärresurser, som underlättar dina elevers lärande (ex uppläsning av text, stavningshjälp, röstinspelning, talböcker, Quizlet, Kahoot)
 • se till att alla elever kommer till tals med olika sorters digitala interaktioner (ex funktionen Fråga, Google formulär, Hangouts Meet)
 • återkoppla löpande till dina elever (ex kommentarsfunktion i Google dokument)
 • aktivera dina elever som ägare av sitt eget lärande (ex filmklipp, inspelad lektionsgenomgång med Screencastify)
 • knyta an till kommande lektioner (ex material att fundera på hemma)
 • utvärdera undervisningen (ex funktionen Fråga, Google formulär)

Schema kan användas på distansundervisning också. Lärare skickar uppgifter till elever i förväg. Uppgifterna lämnas in vid lektionens slut. På det viset följs det upp att eleverna följer schemat.

Fördelen med distansundervisning är att den är flexibel. Det kan vara fördelaktigt att ge elever större frihet och tillåta eleverna själva planera sin arbetsvecka (gäller främst gymnasieelever). Det kan exempelvis finnas två deadlines per vecka där elever behöver lämna in uppgifter, men de följer inte scheman på samma sätt. Elever kan välja att arbeta med ett ämne på förmiddag och en annan eftermiddag eller göra flera lektioners arbete på en dag.

Struktur för personal

Personal behöver också utveckla nya rutiner när det gäller arbete på distans. Undervisning i realtid påminner undervisning i klassrum, men den kräver annan planering. Se till att testa tekniken i förväg (gärna tillsammans med kollegor) och ha en plan B om tekniken strular ändå när tiden för genomföring kommer. Speciellt viktigt med alternativ för distansundervisning om realtid inte kan pågå pga tekniska problem.

Provsituation och betygsättning

Prov behöver anpassas till undervisning på distans. Det kan vara inlämningsuppgifter (inte bara texter, men uppgifter där elever filmar in sig själv/spelar in muntliga svar) men också uppgifter som genomförs och lämnas in i realtid.

Närvaro

Skolnärvaro kräver att elever behöver följas upp även när undervisning genomförs på distans. Om undervisning pågår i realtid kan skolnärvaro noteras på liknande sätt som i klassrumsundervisning. Om det är distansundervisning kan närvaro kopplas till inlämningsuppgift. Om uppgiften inte lämnas in vid beslutad tid markeras det som frånvaro från de schemalagda lektioner där uppgifterna skulle ha genomförts. Notera: detta är exempel från flera skolor i Skåne. Om det är ett juridiskt rätt sätt att notera frånvaro på distansundervisning är ej kartlagt. 

Sjukanmälan och ledighetsansökan görs som vanligt. Det är viktigt att både elever och vårdnadshavare är medvetna om detta och anmäler sjukfrånvaro även vid undervisning på distans.

Medarbetares närvaro

Bringselius (2019) menar att en tydlig tillitsbaserad styrning är att föredra i offentliga verksamheter. De flesta medarbetare i offentlig sektor drivs av intern motivation. Kontroll minskar deras motivation medan tillit ökar effektiviteten och drivkraften.

Några skolor har krävt att medarbetare ska livesända sig själv under arbetstid om de arbetar hemifrån. Det strider mot en tillitsbaserad styrning. Om läraren inte genomför fjärrundervisning kommer det att komma till chefen/ledarens kännedom ganska snabbt (på samma sätt som det skulle komma upp under klassrumsundervisning, även om chefen/ledaren inte går in i varje klassrum för att se vad lärare gör). När det gäller distansundervisning kan det gälla samma regler som för eleverna – har arbete genomförts? Har elever fått uppgifter/återkoppling/bedömning? Om ja, då kan chefen/ledare vara säker på att lärare gjort det hen ska.

Praktiska/estetiska ämnen

Det är en av de största utmaningarna med undervisning på distans. Under de första veckorna kommer de flesta elever arbeta med teoretisk del av dessa ämnen. När det är lämpligt filmar elever sig själv och skickar till lärare. I ett av gymnasierna i Lund fick elever i uppdrag att genomföra tre träningspass per vecka i idrott och sen beskriva dem i träningslogg.

Exempel på distanslektioner i idrott för årskurs 1-5.* *

Några ytterligare tips:

 • Det finns väldigt stort utbud av digitala läromedel. Det kan vara förvirrande för elever. Höör kommun har valt att begränsa till Gleerups och NE.
 • Det är viktigt att elever och vårdnadshavare kan kontakta elevhälsa även när undervisningen är på distans. Se till så att eleverna/vårdnadshavare har information om vilka tider de är tillgängliga samt telefonnummer.
 • Inte alla elevers hemmiljö främjar lärande. Några gymnasieskolor håller sina lokaler öppna och begränsat antal elev får sprida sig ut i lokaler för att kunna genomföra skolarbete.
 • Säkerställa att alla elever har tillgång till en dator och internet. Om de har tillgång till en dator hemma är det viktigt att kunna nå alla program och verktyg som krävs för undervisning.
 • Det är viktigt att vårdnadshavare får information om vad som planeras och hur det är tänkt att undervisning ska genomföras samt vem de kan kontakta om deras barn får svårighet. Det kan vara bra att be vårdnadshavare bekräfta (exempelvis med bank-id) att de har tagit del av information. Överväg om det finns behov att skicka ut information via vanlig post, inte bara via digitala kanaler.
 • Allt behöver inte vara digitalt. Elever kan med fördel läsa böcker och använda andra icke digitala läromedel. Däremot är det viktigt att det finns kontakt med lärare och återkoppling. För det är digitala lösningar nödvändiga.
 • Social närvaro är viktigt för elever och för personal. Se till att det finns möjlighet att umgås på distans.
 • Ta hand om er själva och om er personal. Utbrändhet kan lätt inträffa när ni arbetar på distans och gränser mellan privata liv och jobb suddas enkelt ut.

Länkar till kommunernas rutiner för undervisning på distans

Malmö stad

https://malmodelar.malmo.se/ – resursmaterial

https://pedagog.malmo.se/ – riktlinjer, checklistor, strukturer

https://natbaserat.skola.malmo.se/ – riktlinjer, checklistor, rutiner

https://gvf.natbaserat.skola.malmo.se/ – nätbaserad undervisning för gymnasieskolan och vux

Lunds kommun

https://sites.google.com/skola.lund.se/hemundervisning-lunds-kommun/startsida – verktyg, checklistor, läromedel

Burlövs kommun 

https://burlov.se/4.2ed7e78e170bff939fdf16bb.html – riktlinjer

Helsingborgs stad

https://sites.google.com/utb.helsingborg.se/fjrrundervisningvt20/startsida – resurser och strukturer för förberedelser

Simrishamn

https://sites.google.com/edu.simrishamn.se/ikt/distansundervisning – riktlinjer

Svedala kommun

https://sites.google.com/skola.svedala.se/hemmafranskolansvedala/startsida – läromedel, verktyg och checklistor för lärare

Höör

https://docs.google.com/document/d/19YbZ8RxL7PE_LT7t8MiShv0Elm4hY2MuO-jwThEBF4U/edit – tips kring användning av Google verktyg

Lokala och kommunövergripande handlingsplaner och arbetsplaner kan hittas här.

 

 

Elena Zukauskaite, Vetenskaplig ledare, FoU Skola med stöd av kommuner i Skåne

*Beskrivning av en sammanhållen digital pedagogisk lärmiljö är inspirerad av Malmö stad.

** Lektionerna har tagits fram av idrottslärare Alexander Skytte

 

 

Publicerad:

En kommentar

 1. Jonas Thorén skriver:

  Här finns mycket tips och information om en mer digital och audiovisuell utbildning,
  https://schoolbook.digital

Skriv en kommentar