Nätverk

Det finns flera skånska nätverk med olika inriktningar, funktion och ambitionsnivå. Engagemang i nätverk är en strategiskt viktig källa till erfarenhetsutbyte och information men kan också fungera som en effektiv väg in i projektsamarbeten. Kommunförbundet Skåne samarbetar aktivt med en rad olika aktörer i Skåne förutom de skånska kommunerna. Nedan finns de nätverk som Kommunförbundet Skåne aktivt deltar i eller driver på hemmaplan.

Brysselnätverket

Brysselnätverket är Kommunförbundet Skånes nätverk för EU-samordnare/strateger eller annan resurs som ansvarar för EU-frågor. Nätverket bjuds in till ett antal träffar per år för att därigenom ge både Kommunförbundet Skånes EU-enhet och kommunrepresentanterna möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från varandra samt informera om stort och smått både från Skåne och i Bryssel. Dessa fysiska möten, vanligtvis fyra per år, är en väsentlig ingrediens i att skapa förankring. Vår ambition är att en av träffarna ska arrangeras som ett internat med aktuellt tema, antingen i Bryssel eller i Skåne. Kommunförbundet Skåne är gemensamt sammankallande till Brysselnätverket.

Fondsamordningsgruppen

Syftet med gruppen är att samordna de fyra struktur- och investeringsfonderna bättre. Här förs diskussioner, utbyte av information mellan de olika organisationerna samt att vi anordnar tematiska träffar, gemensamma utbildnings- och informationsinsatser. Syftet är att agera som en arbetsgrupp till den Strategiska fondsamordningsgruppen som består av chefer från förvaltande myndigheter och regionaltutvecklingsansvariga i Skåne-Blekinge.

Fondsamordningsgruppen består av tjänstemän från följande organisationer: Region Skåne (sammankallande), Region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne och Blekinge, Leader, ESF-rådet, Tillväxtverket, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne samt brysselkontoren för Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Småland-Blekinge.

Landsbygdspartnerskapet

Partnerskapet agerar som rådgivande till Länsstyrelsen och i utformningen av Landsbygdsprogrammets regionala del för Skåne. Här förs diskussioner kring generell projektutveckling, pågående processer samt informationsutbyte mellan organisationerna.

Består av tjänstemän från följande organisationer: Länsstyrelsen (sammankallande), Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, ESF-rådet, Leader, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, Skogsstyrelsen samt Lantbrukarnas riksförbund.

SKUR- nätverket (Stad, Kommun, Universitet och Region)

Ett informellt nätverk som samlar ett antal skånska aktörer för att uppdatera varandra kring pågående processer i de olika organisationerna.  Följande organisationer deltar i nätverket: Region Skåne (sammankallande), Malmö stad, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Malmö högskola.

Strategiska EU-nätverket

Syftet med nätverket är att agera som en mötesplats för ett stort antal skånska aktörer där man kan utbyta information, diskutera strategiskt viktiga frågor för Skåne samt framtida samarbetsmöjligheter.

Följande parter ingår i nätverket: Kommunförbundet Skåne (sammankallande), Region Skåne, Länsstyrelsen, Malmö högskola, Tillväxtverket, ESF-rådet, representanter från INTERREG-programmen, Europa direkt-kontoren i Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet samt ett antal kommuner/representanter från de fyra hörnen.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg