Europeiska struktur- och investeringsfonder

Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) utgör ungefär en tredjedel av EU:s totala budget och är ett viktigt instrument för att genomföra Lissabonstrategin och Europa 2020-strategin med syfte att minska skillnader både mellan och inom europeiska regioner och medlemsstater.

Respektive fond och dess utlysningar ska svara på de regionala och lokala utmaningar som finns inom utvalt område. När det gäller Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden ingår vi i NUTS-2 området som omfattar Sydsverige, Skåne-Blekinge. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, även kallat Landsbygdsprogrammet, har en del som gäller för Skåne där man tar hänsyn till regionala förutsättningar. Havs- och fiskerifonden styrs och beslutas utifrån nationella urvalskriterier. Samtliga fonder har också utlysningar som tas fram utifrån ett nationellt perspektiv. De fyra fonderna som utgör struktur- och investeringsfonderna är:

–          Europeiska Socialfonden, som handläggs av ESF-rådet,

–          Regionala utvecklingsfonden, som handläggs av Tillväxtverket,

–          Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som handläggs av Länsstyrelsen och Jordbruksverket, samt

–          Havs- och fiskerifonden som handläggs av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

 

Strukturfondspartnerskapet (Skåne-Blekinge)

För att säkerställa det regionala inflytandet över den finansiering som kommer från EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade Strukturfondspartnerskap. Ett av Strukturfondspartnerskapets uppdrag är att prioritera ansökningar till två strukturfonder, Regionalfonden och Socialfonden. Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som kommit in och godkänts av förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet för Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge från Kommunförbundet Skåne är:

Kent Mårtensson (s)
Christer Wallin (m)

 

INTERREG-programmen

INTERREG-programmen finansieras till stor del av Regionala utvecklingsfonden och är Europeiska Unionens verktyg för gränsöverskridande samarbete. Skåne deltar i fem Interregprogram i följande geografier: Östersjön (Sekretariat i Rostock), Nordsjön (Sekretariat i Viborg), Öresund-Kattegatt-Skagerak (Sekretariat i Köpenhamn), Södra Östersjön (Sekretariat i Gdansk) samt INTERREG Europe, EU:s program för interregional samverkan kring regionalt utvecklingsarbete. INTERREG Europe främjar kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte för att i sin tur stärka det regionala utvecklingsarbetet i hela EU(Sekretariat i Lille, Frankrike).

Kommunförbundet Skåne har representation genom ordinarie ledamöter och ersättare i två av de fem INTERREG-programmen, Öresund-Kattegatt-Skagerak samt Nordsjöprogrammet. Vi är övertygade om att den kommunala representationen är viktig för att poängtera värdet av internationellt samarbete och möjligheten att driva större projekt med andra partners än svenska.  Det är viktigt att poängtera vikten av att de projekt som blir godkända inom INTERREG, gynnar såväl europeiska aktörer som våra skånska kommuner.

Styrkommittén för delprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Ordinarie: Roland Palmqvist (s), Anneli Kihlstrand (c)
Ersättare: Annika Román (mp) och Anders Ståhl (m)

Subkommittén Interreg Nordsjö
Ordinarie: Anna Ingers (s)
Ersättare: Michael Sandin (m)

 

För att läsa mer om Struktur- och investeringsfonderna gå hit

För att läsa om aktuella EU-program och fonder för de skånska kommunerna, gå hit.  

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg