Hemorganisation och EU-arbetet i våra kommuner

Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU & internationellt består av den brysselbaserade tjänsten tillsammans med bastjänsten som är stationerad i Lund. Båda tjänsterna arbetar i nära samarbete med varandra och arbetar som ett team inom de gemensamma prioriteringar som tagits fram för Kommunförbundet Skånes EU-arbete. Det vardagliga arbetet skiljer sig i vissa avseende åt mellan de båda tjänsterna, men våra medlemskommuner är välkomna att kontakta båda personerna oavsett frågor. Arbetsfördelningen skiljer sig främst genom att den skånebaserade tjänsten representerar kommunerna i de nätverk och sammanhang som är lokaliserade i Skåne samt fokuserar på de fonder och program som är knutna geografiskt till Skåne (struktur- och investeringsfonder). Den brysselbaserade tjänsten arbetar främst med de brysselbaserade fonderna (sektorsprogrammen), andra europeiska stads- och regionkontor samt representerar de skånska kommunerna vid brysselbaserade event och konferenser. För att läsa mer om verksamheten för EU & internationellt samlande uppdrag gå till: Om oss

Hemmaorganisationen vilar på två ben, dels Kommunförbundet Skånes arbete med att stärka kommunerna i sitt arbete, dels kommunernas eget arbete för att dra nytta av de möjligheter som finns. Arbetet på hemmaplan fokuserar till stor del på att stärka de skånska kommunerna med olika former av utbildnings- och stödinsatser när det gäller EU-relaterade frågor. Kommunförbundet arbetar tillsammans för att kunna stärka kommunernas arbete på hemmaplan samt att öka deras möjligheter att dra nytta av Brysselkontoret och de fördelar som en kommunal representation i Bryssel innebär.

I Skåne erbjuder Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU och internationellt följande:

  • Erbjudande för samtliga kommunledningar att genomföra strategiska EU-projekt-analyser (EPA)  av sina verksamheter,
  • Information och bevakning av EU:s fonder och program , särskilt de fonder som är skånebaserade, det vill säga Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF),
  • Att möta kommunerna på hemmaplan (enskilda eller i samverkan) för att på plats diskutera strategiska prioriteringar och konkreta aktiviteter med såväl politiker som tjänstemän,
  • EU-projektledarutbildningar och andra utbildnings- och stödinsatser,
  • Deltagande i och sammankallande till ett antal skånska nätverk. Vi deltar i olika nätverk där vi bevakar de skånska kommunala intressena och där vi ser att ett EU-perspektiv främjar och förstärker Kommunförbundet Skånes uppdrag,
  • I samverkan med andra skånska aktörer agera och samordna långsiktiga och strategiska satsningar genom bland annat det Strategiska EU-nätverket,
  • Arbete med tematiska prioriteringar och upprättande av tematiska nätverk,
  • Att stimulera och stödja lokal samordning kring arbetet med att utnyttja EU-finansiering i de kommunala verksamheterna (exempelvis i de fyra hörnsamarbetena i Skåne),
  • Omvärldsbevakning i form av nyhetsbrev och relevanta mailutskick till berörda och intresserade parter,

Ovanstående aktiviteter genomförs inom ramen för befintlig EU-verksamhet på Kommunförbundet Skåne, med förstärkning från Brysselrepresentanten.

För att arbetet ska fungera på alla nivåer är kommunernas eget ansvar mycket viktigt. Varje kommun bör utse en EU-samordnare eller motsvarande person med utvecklingsansvar, som kommunikationslänk gentemot förbundet. Kommunernas kontaktpersoner ingår i Brysselnätverket och har en viktig roll att engagera medarbetare i sina kommuner till de utbildnings- och stödinsatser som förbundet tillhandahåller. Kommunförbundets Skånes handläggare har även genom sina förvaltningschefsnätverk direkta ingångar i kommunernas förvaltningar vilket också bör utnyttjas.

Kommunförbundet Skåne har möjlighet att stötta enskilda kommuner i det strategiska arbetet med att identifiera utvecklingsmöjligheter, men den enskilda kommunen bär i slutändan ansvaret för att dessa möjligheter utnyttjas. Läs mer om detta under EU-projektanalys.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg