Arbetet i Skåne

Hemorganisation och EU-arbetet i våra skånska kommuner

Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU & internationella frågor arbetar utifrån de gemensamma prioriteringar som tagits fram för Kommunförbundet Skånes EU-arbete samt utgör en stöd och resurs i våra medlemmars EU- och internationella arbete. Verksamheten fokuserar på de fonder och program som är knutna geografiskt till Skåne (struktur- och investeringsfonder). I uppdraget ingår även medlemskapet i Euroregion Baltic.

Kommunförbundet Skånes verksamhet inom EU- och internationella frågor syftar i första hand till att stärka kommunerna i deras eget arbete. Inriktningen på arbetet ska styras av kommunernas behov. Målgruppen är aktörer kopplade till kommunernas arbete; tjänstemän, politiker och andra. I förlängningen är den konkreta målsättningen att öka andelen EU-finansiering i de skånska kommunerna. Verksamheten ska därmed inriktas på insatser som stärker verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter för de skånska kommunerna. Verksamheten utgår från tre breda uppdrag: stöd i projektutveckling, information och servicefunktioner samt bevaknings- och påverkansarbete.

Organisationen vilar därmed på två ben, dels Kommunförbundet Skånes arbete med att stärka kommunerna i sitt arbete, dels kommunernas eget arbete för att dra nytta av de möjligheter som finns. Arbetet fokuserar till stor del på att stärka de skånska kommunerna med olika former av utbildnings- och stödinsatser när det gäller EU-relaterade frågor. Men också att stärka kopplingen mellan våra medlemmar och andra viktiga aktörer, såsom regional- och nationell nivå och i dialogen med förvaltande myndighet.

Nedan kan ni läsa mer om de olika uppdragen, tjänsterna och nätverken som knyts till verksamheten. Tveka inte att kontakta oss ni har frågor eller vill boka in ett möte.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward