Om oss

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd intresseorganisation som värnar om de 33 skånska kommunernas intressen. I detta uppdrag ingår ett arbete kring EU- och internationella frågor.

En stor del av det arbete som utförs i kommunerna influeras och påverkas av EU-samarbetet. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) påverkas ungefär 60% av kommunernas fullmäktige dagordning av EU:s lagstiftning och policyprocesser. Direkt eller indirekt berör EU alla verksamhetsområden inom en kommun. Precis som att politiken på nationell nivå är av betydelse för de skånska kommunerna, ser vi det som en självklarhet att den europeiska politiken är av liknande vikt. Det ligger helt enkelt i de skånska kommunernas intresse att engagera sig i EU-frågor och de möjligheter som finns för verksamhetsutveckling på europeisk nivå.

Kommunförbundet Skånes arbete med EU-relaterade frågor bistår de skånska kommunerna i deras EU-arbete. Vi bidrar till ökad kunskap, förmedlar information och samarbetsmöjligheter samt verkar för de skånska kommunernas intresse i Bryssel och inom EU. Målet med verksamheten är att främja att fler kommunala aktörer tar del av de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder.

Arbetet med EU- och internationella frågor utgår från tre breda grunduppdrag:

  • Stöd i projektutveckling med fokus på EU-finansierade projekt och samarbeten
  • Tillhandahålla servicefunktioner
  • Påverkningsarbete för att bevaka och synliggöra kommunala intressen

Eftersom det ser väldigt olika ut för de skånska kommunerna vad gäller omfattning och organisation kring EU-relaterat arbete strävar vi efter en verksamhet som återspeglar detta och möter kommunerna i deras behov. Mer om det EU-relaterade uppdraget finns att läsa i verksamhetsplanen (se höger kolumn).

Arbetet med EU-relaterade frågor bedrivs via två tjänster, med en kollega i Skåne (Lund) respektive Bryssel. Skånetjänsten representerar de skånska kommunerna i de nätverk och sammanhang som är lokaliserade i Skåne samt fokuserar på EU:s fonder och program vilka är knutna till den skånska geografin.

Brysseltjänsten ger stöd i bevakningen av EU:s fonder och program som administreras från Bryssel samt verkar som kontaktskapande mellan svenska och europeiska partners och de skånska kommunerna i Bryssel. Brysseltjänsten verkar även för att lyfta kommunala intressen, utmaningar och styrkor utanför Skåne.

De två tjänsterna arbetar i ett nära samarbete med varandra och verkar för en god kommunikation med kommunernas EU-samordnare eller annan kontaktperson. Kommunförbundet Skånes EU-relaterade verksamhet är en länk mellan de skånska kommunerna och den europeiska arenan.

Senast uppdaterad: