Vad är nyttan med EU-finansiering?

Henrik Blomberg som är programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna, menar att det finns åtta saker som är positiva för regionerna gällande EU-finansiering: Regionen blir en viktig spelplan; Länen ingår i ett större sammanhang; EU-pengarna fungerar som startgas och riskdelare; Möjligheter till lika konkurrens mellan Europas regioner; Möjligheter till internationell samverkan; Gemensamma insatser för att påverka samhällsutmaningarna; Makt på rätt nivå; Det finns en tanke om fred

Henrik Blomberg (programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna) skriver på Tillväxtverket om varför det är en fördel med EU-finansiering. De finns de som ifrågasätter varför vi i Sverige ska betala pengar till EU:s budget och som i slutänden mer eller mindre återigen investeras i Sverige. Henrik Blomberg lyfter att det finns åtta fördelar med sammanhållningspolitiken vilka kommer förklaras nedan.

Regioner blir en viktig spelplan: Enligt Henrik Blomberg får regionerna i Sverige tack vare EU:s långtidsbudget en långsiktighet genom regionala satsningar under perioden. Hade inte en regional satsning under en sju årsperiod gjorts hade risken funnits att gapet mellan stad och land blivit större då det inte funnits en långsiktig planering.

Länen ingår i ett större sammanhang: Genom sammanhållningspolitiken får de svenska länen en gemensam budget där prioriteringarna och satsningarna beslutas av politiker och tjänstemän inom de olika länen men också länsöverskridande, vilket gör att ett större sammanhang skapas. Detta gynnar mångfald och potentiellt skapar detta mer innovation och kostnadseffektivisering för länen.

EU-pengarna fungerar som startgas och riskdelare: Genom att det finns en långsiktighet och därav en stabilitet under sju årsperioden vågar fler satsa och förverkliga olika projektidéer. Detta skapar förutsättningar som i de olika länen leder till att de kan förverkliga de utvecklingsidéer som de har. Medfinansieringen från EU-program på 50% leder likaså till att risken för att förverkliga ett projekt blir mindre, men också det faktum att en godkänd projektansökning blir ett bekräftande på att det är en bra idé.

Möjlighet till lika konkurrens mellan Europas regioner: EU-finansieringen genom sammanhållningspolitiken skapar lika konkurrens mellan Europas alla regioner, då det finns gemensamma spelregler för alla.

Möjlighet till internationell samverkan: EU-finansieringen leder inte bara till länsöverskridande samarbeten utan kan även leda till gränsöverskridande samarbeten. Interreg är ett bra exempel på gränsöverskridande samarbeten där kunskapsutbyten sker över nationsgränserna.

Gemensamma insatser för att påverka samhällsutmaningarna: Alla EU:s regioner arbetar mot samma mål inom sammanhållningspolitiken- Europa 2020. Europa 2020s mål innebär att fler ska känna sig socialt delaktiga, fler ska arbeta och ha utbildning och satsningar på ökad innovation, bättre kommunikationer, minskad klimatpåverkan och växthusgaser samt fler växande företag i Europa.

Makt på rätt nivå: EU bygger på subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå och få stöd av högre nivåer. I enlighet med detta har EU flertalet olika program på flertalet olika nivåer för att möta kravet på subsidiaritetsprincipen. EU har Horisont 2020, Interreg, ERUF, ESF och Leader som alla möter behoven utifrån de olika nivåerna.

Det finns en tanke om fred: Slutligen avslutar Henrik Blomberg med att poängtera att EU är ett fredsprojekt och genom att knyta samman ekonomin, handel och öppna gränser bibehålls detta.

Vill ni ta del av Henrik Blombergs artikel hittar ni den här på tillväxtverkets hemsida.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar