Två dagar för europeiskt samarbete

Under måndagen och tisdagen den 4–5 november stod det europeiska samarbetet på agendan när arrangemanget ”två dagar för europeiskt samarbete” anordnades i Hässleholm av totalt 14 aktörer. Syftet med arrangemanget var att ge deltagarna ett tillfälle att diskutera vikten av europeiskt samarbete och de möjligheter som öppnar sig i och med detta. Aktörer från regioner och kommuner, såväl som från akademin och näringslivet deltog under tvådagarsarrangemanget.

Under arrangemanget ”Två dagar för europeiskt samarbete” i Hässleholm den 4 och 5 november gavs deltagarna tillfälle att diskutera några utav de möjligheter som öppnar sig i och med samarbete på europeisk nivå, såväl som vikten av smarta kommunikationsmetoder för EU-projekt. Arrangemanget gav även deltagarna möjligheten att nätverka och lära sig av varandra samt få ny kunskap och inspiration. Arrangemanget pågick under två dagar och bestod av tre fristående evenemang: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen, Changemakers Corner – en talkshow samt evenemanget Projektträff med tema resultatkommunikation.

Bakom dagarna står förutom Kommunförbundet Skåne också Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne Nordost, Föreningen Norden, Tillväxtverket, Svenska Institutet, Universitets- och högskolerådet, Svenska ESF-rådet, EU-projektet Umbrella och EU:s Östersjöstrategi.

Här hittar ni alla presentationer från tvådagarsarrangemanget.

Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Under första dagen låg fokus på hur man lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen. Mer konkret innefattade detta diskussioner och konkreta exempel på vinsterna med att arbeta över kommun-, region- och landsgränserna, såväl som diskussioner kring skapandet av förutsättningar för att lösa problem som ser snarlika ut i länderna runt Östersjön. Förmiddagen ägnades åt två olika huvudområden: EU:s strategi för Östersjöregionen, följt av Euroregion Baltic och Umbrella – en Östersjöregion och dess möjligheter. Under sistnämnda område fick deltagarna bland annat lyssna till Johanna Rönn, Region Blekinge och Jan Martinsson, Region Kalmar Län. Jan Martinsson pratade bland annat om det Interreg-finansierade projektet Umbrella, och presenterade det stöd som projektet erbjuder lokala aktörer som vill samarbeta inom regionen.

Anders Bergström, samordnare inom EU:s strategi för Östersjöregionen och en av arrangemangets huvudarrangörer, uppmärksammade under förmiddagen även hur samhällets utmaningar med tiden har blivit mer komplexa, exempelvis inom området för migration och klimat. Detta har resulterat i att det inte längre räcker med den kunskap och kompetens som finns inom en kommun eller region. För att lösa samhällets olika utmaningar bör vi istället sträcka oss utanför våra tidigare gränser och hitta samarbete och kompetens inom andra kommuner/länder.

En som har sträckt sig långt utanför Sveriges landsgräns är Tomas Olofsson, Malmö universitet, och nätverket CareSam. CareSam började som ett regionalt Interreg-finansierat nätverk 2010, och huvudaktörerna bestod av Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne, Metropol University College och Malmö universitet. Nätverket har sedan dess utvecklas till ett internationellt nätverk, och projektkonsortiet innefattar idag länder så som Polen, Finland, Litauen, Tyskland, Italien, USA med flera. Genom CareSam har de olika aktörerna lyckats arbeta långsiktigt med projektkonsortiet men även med tiden utökat projektkonsortier och byggt vidare på samarbetet, även efter projektslut. Tomas Olofsson berättade även hur projektet har bidragit till ett närmre samarbete och dialog mellan anställda i Öresundsregionen. Mötet mellan olika nationaliteter, forskare och beslutsfattare har varit mycket givande på grund av olika perspektiv och erfarenheter.

Tomas Olofsson berättar om projektet CareSam.

Efter lunch var det dags för en gruppövning där deltagarna fick testa på att arbeta makroregionalt. Östersjöstrategin är en av Europas fyra makroregionala strategier och erbjuder ett nytt format som möjliggör för fler aktörer att samarbeta över nationsgränser. Makroregionala strategier har utvecklats för att möta behovet av en mer flexibel samarbetsstruktur. Gruppövningen innebar mer konkret att de olika grupperna tillsammans skulle komma på ett möjligt projekt för makroregionalt arbete. Förslag så som integration av nyanlända och ett hållbart fiske i Östersjöregionen togs upp. Gruppövningen följdes av presentationer kring EU-finansiering med fokus på frågor så som var medel till transnationellt samarbete finns, samt vilka möjligheter till finansiering som finns. Deltagarna fick lyssna på presentationer om ERUF, ESF, Interreg, Erasmus+ och Svenska Institutets medel för projektinitiering.

två dagar för europeiskt samarbet Två dagar för europeiskt samarbete – gruppövning.

Changemakers Corner – en talkshow

Efter att Östersjöstrategin hade avhandlats ägnades kvällen åt vad man valt att kalla för Changemakers Corner – en talkshow. Eventet arrangerades av Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost och var öppet för alla som ville se och inspireras av initiativ som gör skillnad i vardagen. Till eventet hade två så kallade changemakers bjudits in för att berätta om sina EU-finansierade projekt. Med changemakers innebar personer som på olika sätt deltar i EU-finansierade projekt som bidrar till en verklig skillnad i samhället. Kvällens changemakers var Frida Beijer och Katrin Rongby.

Frida Beijer är projektledare för det EU-finansierade projektet DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care) och berättade om hur ny välfärdsteknik gör det möjligt för personer med demens att själv övervaka och styra vården i sitt sjukdomsförlopp. Syftet med projektet är att genom ett nära och tidigt samarbete förbättra utbudet av innovativa och träffsäkra produkter, öka konkurrenskraften hos Life Science företag och förbättra livsförhållandena för individer med en demenssjukdom.

Katrin Rongby arbetar som lärare på Ekbackeskolan i Osby och är dessutom skolambassadör för EU. Katrin berättade om hur skolor kan arbeta med internationella samarbetsprojekt för att förändra attityder och öppna upp nya möjligheter för elever och lärare. Katrins uppdrag som skolambassadör ger henne möjlighet att arbeta med skolutveckling kring Europa och EU-kunskap, driva Erasmus+-projekt samt anordna EU-relaterade evenemang på skolan.

Changemakers Corner. Från höger: Ludvig Einarsson, Katrin Rongby & Frida Beijer.

Projektträff med tema resultatkommunikation

Syftet med dag två var att tillsammans lyfta smarta kommunikationsmetoder för resultatkommunikation. Dagen riktade sig främst till de aktörer som på olika sätt driver ett projekt med EU-finansiering. Under eventet gavs chansen att inspirera och lära av varandra samt tillsammans diskutera hur man på ett effektivt sätt kan förmedla ett projektresultat, både efter och inom ramen för projektet.

Dagen inleddes med en presentation av Madelen Nilsson, Tillväxtverket, kring långsiktigheten i resultatkommunikation, det vill säga hur man får projektresultat att fortleva efter projektslut. Det finns idag många EU-finansierade projekt som trots lyckade resultat under projektperioden, försvinner efter projektets slut. Madelen diskuterade tillsammans med övriga deltagare hur en kan förmedla resultat från ett projekt, samt hur projektresultaten kan leva vidare inom den ordinarie verksamheten.

Sista delen under tvådagarsarrangemanget var workshopen Resultatkommunikation i projekt som hölls av Kamil Zajaczowski, IMCG. Syfte med workshopen var att få deltagarna att utmana sitt tänkande kring resultatkommunikation, det vill säga vad är ett resultat egentligen och när och hur presenterar man ett resultat? Workshopen inleddes med att Kamil presenterade olika ”bra vägar” att kommunicera projekt på, följt av tre tips för mer effektiva möten. Med utgångspunkt i Kamils presentation fick deltagarna avslutningsvis i mindre grupper diskutera sina minst och mest framgångsrika exempel på resultatkommunikation, för att sedan dela med övriga deltagare.

två dagar för europeiskt samarbeteResultatkommunikation i projekt – Kamil Zajaczowski.

Publicerad:

Skriv en kommentar