Strategiska diskussioner hos Malmö Universitet

Kommunförbundet Skåne leder det Strategiska EU-nätverket vilket samlar utvecklingsaktörer i Skåne två gånger om året för dialog kring aktuella EU-frågor med fokus på finansiering och samverkansmöjligheter. Den 26 februari träffades vi med Malmö Universitet som värdar.

Tanken med Strategiska EU-nätverket är att skapa en öppen och flexibel plattform för dialog och utbyte för strategiskt viktiga frågor med ett specifikt fokus på EU-frågor, och då framförallt EU-finansiering. Aktörerna som ingår i nätverket (Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, kommunala representanter, Europa Direkt, universitet/lärosäten och förvaltande myndigheter) träffas alla i många olika sammanhang men detta är nog enda tillfället då vi regelbundet möts samtidigt.

Tillsammans representerar deltagarna viktiga pusselbitar i Skånes gemensamma utveckling och i våra respektive nätverk så når vi ut väldigt brett. Något som vi diskuterade mycket både i förberedelserna inför och under själva träffen hos Malmö Universitet är att Skåne står inför stora gemensamma samhällsutmaningar som bäst löses i samverkan. För att lyckas krävs en tydlig, gemensam riktning och ett brett engagemang från allt ifrån näringsliv till politik, offentlig sektor, forskning och privatpersoner. I detta kan EU-finansieringen vara ett viktigt verktyg och förberedelserna inför kommande programperiod (2021 – 2027) är därför inte bara av gemensamt intresse utan också en strategiskt viktig fråga för att skapa goda förutsättningar i kommande EU fonder och program.

Vi kan redan nu se ett ökat fokus på smart specialisering och innovation i EU:s kommande programperiod för 2021–2027. Vilket kommer att ställa högre krav på samverkan mellan regionala aktörer framåt. Det är därför viktigt att vi redan nu skapar förutsättningar för samarbete mellan akademin, myndigheter, näringsliv, kommuner och region. Nätverksträffen den 26 februari satte därför fokus på hur vi kan samverka med akademin och gav insyn i Malmö Universitets arbete och vision om forskning som ger samhällsnytta och bidrar med ny kunskap.

I omställningen till ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle spelar forskning och innovation en avgörande roll. Lösningar på gemensamma samhällsutmaningar inom områden som klimat, energi, hälsa och transporter är starkt beroende av ny kunskap. Akademin och forskningen kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna genom att vi skapar nätverk där kunskaper och erfarenheter kan flöda över samhällets sektorsgränser och nya samhällsgrupper blir mottagare av forskningsresultat. Forskning och innovation kommer att utgöra en central del i arbetet framåt och vi hoppas och tror att tillfällen såsom Strategiska EU-nätverket är mycket bra för att knyta våra verksamheter närmre varandra. I den samhällsnära forskningen möts två olika världar vilket är en tillgång men ibland även en utmaning, och därför måste vi bygga broar och lära av varandra.

Träffen inleddes med välkomnande av Kerstin Tham, Rektor vid Malmö Universitet, som tydligt betonade visionen av forskning som ger samhällsnytta och vikten av partnerskap och samverkan. Utöver en lägesuppdatering från deltagarna över aktuella frågor och möjligheter presenterades även tidigare exempel på EU-finansierade samverkans- och forskningsprojekt. Dagen avslutades med diskussioner kring hur vi tillsammans kan främja samhällsutveckling i Skåne, med FoI (forskning och innovation) och EU-finansiering som viktiga verktyg.

Är du intresserad av att veta mer om träffen eller vill komma i kontakt med representanter från Malmö Universitet, tveka inte att kontakta Johanna Haward. 

 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar