SKR:s Internationella dag 2020

Kommunförbundet Skåne deltog vid SKR:s Internationella dag den 29 januari tillsammans med lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Fokus för dagen var Agenda 2030 men även frågor som internationalisering, demokratiutveckling och EU:s kommande programperiod lyftes.

Den 29 januari anordnade SKR Internationella dagen i Stockholm. Från Skåne deltog förutom KFSK bland annat Burlövs och Kristianstad kommun. Dagen samlade nästan 200 deltagare från lokal och regional nivå i hela Sverige samt representanter från universitet, myndigheter och intresseorganisationer. Presentationer och mer information från dagen finns på SKR:s hemsida.

Fokus för dagen var Agenda 2030, bland annat hur kan den lokala nivån arbeta med utvecklingsmålen men också vikten av den lokala nivån som genomförare av många av de utpekade målen. Bland talarna fanns miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som bland annat lyfte kommuner och regioner som företrädare för Sveriges framstående position i det globala hållbarhetsarbetet. ”Arbetet med de globala hållbarhetsmålen sker i hög utsträckning lokalt. Det ni gör utgör goda exempel, som vi kan ta med oss i den internationella debatten”, Isabella Lövin.

Under dagens gavs också en mycket inspirerande presentation om internationellt arbete genom kommunala partnerskap. Lokala företrädare från Ale kommun, Sverige, Ghanzi District Council i Botswana och Budesti i Moldavien presenterade det gemensamma arbetet med att främja skoldeltagande bland unga och utifrån lokala förutsättningar och behov motverka skolavhopp. Partnerskapet möjliggörs av International Centre for Local Democracy in Sweden (ICLD) vilka erbjuder finansiering för lokala aktörer att tillsammans driva utvecklingsprojekt som svarar mot gemensamma utmaningar. Även skånska kommuner har arbetat med kommunala partnerskap, här finns mer information för den som är intresserad av ansökningsprocessen.

Under eftermiddagen anordnades parallella seminarier med bland annat fokus på EU:s kommande programperiod med presentationer av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Socialfonden (ESF+) och forskningsprogrammet Horizon Europe (samtliga presentationer finns här) . Förslagen för kommande ERUF och ESF+ program vilar mycket på EU-kommissionens förslag från maj 2018 där man bland annat vill se förenklingar genom färre politiska mål (en minskning från nuvarande 11) till följande 5:

  • PO 1 – Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling
  • PO 2 – Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
  • PO 3 – Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och tillgänglighet
  • PO 4 – Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  • PO 5 – Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ

Bland dessa så ser man framförallt PO1 Ett smartare Europa och PO4 Ett mer socialt Europa som aktuella för Sverige. I förslagen för ERUF ser man därför bland annat ett ökat fokus på innovationer med ett stort fokus på smart specialisering, digitalisering och hållbarhet.

Förslaget för kommande Socialfond innebär en sammanslagning av flera i nuvarande programperiod fristående program, däribland delen för sysselsättning och social innovation (EaSI) och hälsodelen (Hälsoprogrammet) till kommande ESF+. Ett förslag för nationellt ESF+ program ska presenteras av myndigheten den 1 april, därefter tas regionala program fram för de 8 storregionerna eller NUTS 2 områdena i Sverige (för Skåne Skåne-Blekinge programmet). Vid presentationen ställde vi särskilda frågor kring det tidigare förslaget från Arbetsförmedlingen om att myndigheten skulle tilldelas särskilda medel från ESF+ att själva styra för insatser riktade mot de som står långt ifrån arbetsmarknaden (dagens PO2 inom ESF). Detta är ett förslag som lyfts som problematiskt, inte bara av Kommunförbundet Skåne, men också i stora delar av Sverige och av SKR. Det återstår att se exakt hur förslaget kommer att arbetas fram men skulle medel tilldelas specifikt Arbetsförmedlingen för insatser att främja tillgången till sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden så ser vi risker i att viktiga utvecklingsmedel fråntas kommunerna.

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring framtidens EU, Sverige som medlemsland (i år blir det svenska medlemskapet 25 år) samt vikten av lokal kännedom och förankring om EU och dess möjligheter men också påverkan på kommunal nivå.

Vi tackar medarbetarna på SKR för en mycket intressant dag med inspirerande presentationer och gott nätverkande.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar