SKR kritiska till Arbetsförmedlingens förslag om ökat inflytande över kommande ESF program

SKR lyfter i sin skrivelse till regeringen att man ser stora risker i de förslag Arbetsförmedlingen lagt fram om att myndigheten ska få större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i kommande programperiod.

SKR presenterade i början av mars en skrivelse till regeringen med anledning av de förslag Arbetsförmedlingen presenterade i november 2019: 

SKR har i en skrivelse till regeringen framfört starka invändningar mot förslaget att Arbetsförmedlingen ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden.

Arbetsförmedlingen har i sin rapport från november 2019 föreslagit att myndigheten ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden i kommande programperiod. I linje med Arbetsförmedlingens förslag skissar nu även Svenska ESF-rådet på ett upplägg där myndigheten förfogar över egna medel i programmet.

– Vi behöver värna det partsgemensamma arbete som byggts upp de senaste programperioderna, och där har Arbetsförmedlingen även fortsatt en viktig roll som samarbetspart. Vi vänder oss däremot mot att myndigheten ensamt ska styra medlen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

För mer information och för att läsa skrivelsen i sin helhet, besök SKR:s hemsida 

Bakgrund

Arbetsförmedlingen har i sin rapport ”Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen” från november 2019 föreslagit att de ska få en starkare ställning och ett större inflytande i genomförandet av Europeiska socialfonden i kommande programperiod. Svenska ESF-rådet har i uppdrag att ta fram förslag till Socialfondsprogram för perioden 2021–2027 (ESF+) vilket ska presenteras den 1 april 2020. I skisser på kommande program som KFSK tagit del av så ingår förslaget att myndigheten skulle förfoga över egna medel inom programområdet som berör individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Budgeten är ännu oklar. Från Arbetsförmedlingens rapport lyfter man följande rekommendationer:

Arbetsförmedlingen bör inför nästa programperiod för ESF+ få möjlighet att förfoga över särskilda avgränsade programmedel inom socialfondsprogrammet i syfte att få ökat genomslag för arbetsmarknadsinsatser och främja övergångar till arbete för individer som står långt från arbetsmarknaden (se sidan 276 och framåt).

Risker och konsekvenser för kommunerna

Precis som SKR så kan vi se att förslaget skulle kunna komma att innebära negativa konsekvenser och risker för kommunerna:

  • Kommunernas arbete i dag grundar sig på kunskap om såväl sina innevånares behov, förutsättningar och intressen som det lokala arbetslivets kompetensförsörjning och behov i övrigt. Kommunerna är den aktör som har den främsta kännedomen och kunskapen om den lokala kontexten och behoven. Vi ser en risk i att kommunernas kännedom om den lokala nivåns behov, förutsättningar och intressen riskerar att gå förlorad i ett mer centraliserat system.
  • I dag utgör ESF-medel ett avgörande tillskott vad gäller verksamheter riktade till individer och grupper som anses stå långt från arbetsmarknaden. Kommunerna är den aktör som har det största incitamentet att lyckas i det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Detta då det är kommunerna som många gånger bär kostnaderna om detta arbete fallerar. ESF har varit och är ett mycket viktigt verktyg i kommunernas arbete. Vi ser därför en mycket stor risk i att det utvecklingsarbete och förbättringar som ESF-finansierad verksamhet bidragit med kommer vara svårt att genomföra utan fondens finansiella stöd.
  • Förslaget från Arbetsförmedlingen rörande kommande ESF+ kommer i en tid av mycket osäkerhet och förändring. Roll- och ansvarsfördelning inom arbetsmarknadspolitiken är fortfarande under utredning och diskussion och förslaget kommer i en tid då det fortfarande råder mycket osäkerhet kring kommunernas framtida ansvar och roll.
  • Som ESF används idag så är det ett verktyg som ska spegla lokala och regionala förutsättningar och utmaningar. Något som i hög utsträckning också speglar EU:s princip om subsidiaritet och vision om ett EU närmare medborgarna. Kommunerna är den aktör i sammanhanget som står närmst medborgarna, inte minst i en reform av Arbetsförmedlingen vilken innebär att den lokala förankringen försvinner.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar