Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Under måndagen den 27 maj så anordnades en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-frågor. Stort fokus låg på Skånes framtid och vilka utmaningar och möjligheter som finns för Skåne som region.

Den gemensamma nätverksträffen hölls i Lund den 27 maj där Kommunförbundet Skånes nätverk för kommunala EU-kontaktpersoner (Brysselnätverket) och nätverket för Forskning, Utveckling och Innovation (FoUI) möttes för gemensamma föreläsningar och diskussioner. Syftet med nätverksträffen var att ge en överblick över Skånes framtida utmaningar och möjligheter – var är vi idag och var är vi på väg? Tanken med dagen var att hitta gemensamma utmaningar, behov och möjligheter för kommunerna i Skåne. Här har EU-finansiering samt FoUI stora möjligheter att främja Skånes utveckling framåt.

Dagen inleddes med att Christian Lindell från Region Skåne presenterade den nya rapporten Hur har det gått i Skåne?. Där konstaterades bland annat att Skånes utveckling går framåt i många aspekter, men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden. Efter presentationen berättade Region Skånes utvecklingsstrateg Emmy Harlid Westerholm mer om EU:s sammanhållningspolitik och vad den innebär för Skåne. Den EU-finansiering som knyts till Skåne utgår från regionala förutsättningar och behov är därmed ett direkt riktat verktyg för att främja lokal och regional utveckling.

Efter en kort fikapaus berättade Anna Wagrowski om hur Malmö Stad arbetar med ansökningar och hur man på bästa sätt arbetar med dessa. Sedan följde en presentation av Östra Göinges kvalitetsstrateg Charlotta Lundberg som presenterade Östra Göinge tänker nytt vilket är en seminarieserie om hållbar utveckling i landsbygdskommuner. I båda presentationer lades stort fokus på hur EU och FoUI kan vara ett verktyg för regional och kommunal utveckling. Innan lunch talade Jan Martinsson från Region Kalmar om hur man på bästa sätt startar och driver utvecklingsprojekt. Han talade särskilt om Logical Framwork Approach vilket är en målstyrd planeringsmetod som använts flitigt inom bistånds och utvecklingsprojekt. Ett annat tips är det pågående EU-projektet Umbrella vilket fokuserar på kapacitetsbyggande och ökad internationalisering.

Efter en gemensam lunch, delades nätverken upp i separata workshops där Brysselnätverket samlades för att diskutera gemensamma frågor för Skånes kommuner. Fokus lades på Brysselnätverkets framtid och i vilka former som samarbetet ska utformas framåt. Man diskuterade även vilka gemensamma behov som finns och hur ett framtida Brysselnätverk ska bli optimalt för att främja kommunernas EU- och internationella verksamhet.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar