Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF)

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för våra skånska kommuner. Vi närmar oss nu slutet på nuvarande programperiod och även om vi såklart aktivt förbereder oss för kommande programperiod (2021-2027) så ska man inte missa att det finns en hel del möjligheter kvar att söka projektfinansiering även om flera av programmen och fonderna nu närmar sig sin slutfas.

Här ger vi en lägesrapport över Struktur och Investeringsfonder som knyts till Skåne:

Europeiska socialfonden (ESF)

Pågående utlysning

Den 20 september öppnade ESF-rådet utlysningen Hållbara övergångar till arbete II, vilken stänger den 4 oktober 2019. Svenska ESF-rådet utlyser högst 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

Utlysningen riktar sig till organisationer inom offentlig sektor med krav på samverkan mellan Samordningsförbund, Kommun och Arbetsförmedling. ESF-rådet betonar att just de angivna aktörerna skall ingå i en aktuell ansökan samt att samverkan ska ha en tydlig beskrivning och avsiktsförklaring.

Den korta ansökningstiden för 2019:3 är med anledning av projekt som inte klarade komma in den tidigare utlysningen Hållbara övergångar till arbete som nu bereds inför Strukturfondspartnerskapets möte den 29/11. Då man såg flera goda initiativ samt att det är ett prioriterat område där man ser behov av fortsatt arbete vill man möta upp och ge en andra chans, förutsatt att projekten håller hela vägen.

Kommande utlysningar

ESF-rådet planerar att öppna för utlysningar inom både programområde 1 och 2 under december månad. Planerade utlysningar kommer att samrådas med Strukturfondspartnerskapet 29 november och beslutas därefter, indikationer på inriktning och omfång kan förhoppningsvis ges innan dess. Sista genomförande datum för projekten är fortfarande sista juni 2022, det kommer troligen att kunna skjutas fram tom sista december 2022, men är ej beslutat.

Programområde 1

ESF-rådet planerar en utlysning inom PO1 i december månad. Budget är inte satt än men för programområdet återstår det cirka 30 miljoner SEK, skulle det bli aktuellt med omfördelning av medel från resultatreserv så kan denna budget dock öka. Planerad inriktning och omfång på utlysningar återkommer vi med så snart som möjligt, troligtvis under november månad.

Utlysning: PO1 – kompetensförsörjning och koppling mellan utbildning och arbetsliv

Startdatum: 10 december 2019

Slutdatum: 8 mars 2019

Medfinansiering från projekt: 53%

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i augusti 2020.

Programområde 2

ESF-rådet planerar att lysa ut medel från återflöden, resultatreserv och valutakursuppräkning i december månad. Vi kan för nu inte ge information om inriktning eller omfång. Inriktning som kan bli aktuell är hållbara övergångar till arbete men har ni tankar kring behov eller önskade prioriteringar så kontakta oss gärna eller ta kontakt direkt med ESF-rådet i Malmö.

Utlysning: PO2 – ökade övergångar till arbete

Startdatum: 10 december 2019

Slutdatum: 8 mars 2019

Medfinansiering från projekt: 53%

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i augusti 2020.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till ett nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för perioden 2021–2027. Det första steget i arbetet är att göra en omvärldsanalys och lämna förslag till preliminära prioriteringar senast den 1 oktober i år. Därefter ska man utifrån omvärldsanalysen redovisa ett förslag till nytt program senast den 1 april 2020.

I maj 2018 presenterade EU kommissionen sitt förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+). Kommissionen föreslår att ESF+ inrättas genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet). Förslaget till budget för ESF+ i Sverige ligger på ungefär samma nivå som innevarande programperiod omräknat till 2018 års priser.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Pågående utlysning

Skåne-Blekinge har öppnat en utlysning för pågående projekt att ansöka om ökad budget.

Utlysningen är öppen den 18 september – 3 oktober (kl. 00:00) och prioritering sker den 29 november 2019.

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och därmed utöka verksamheten. Det kan exempelvis innebära implementeringsarbete, utökning av projektperiod, verksamhet eller mål-grupp. En förutsättning är att projektet upparbetat budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.

Det är möjligt att söka utökat stöd inom programmets samtliga fem insatsområden:

 • Insatsområde 1: Smart tillväxt – innovation
  • Insatsområde 2: Smart tillväxt – små och medelstora företag
  • Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
  • Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – bredband
  • Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Kommande utlysningar

Datum för 2020s utlysningar är nu publicerade på hemsidan

Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge
9 december 2019 – 10 mars 2020.

Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge
4 juni 2020 – 10 september 2020.

Tillväxtverket har inväntat besked gällande resultatreserven, den 26/8 kom beslut från kommissionen att resultatreserven på totalt 38 miljoner SEK kommer tilldelas insatsområde 2: Smart tillväxt – små och medelstora företag i Skåne-Blekinge programmet.

För kännedom beslutade Tillväxtverket den 28 juni 2019 om nya förenklade redovisningsalternativ vilket gäller för utlysningar from augusti 2019 och framåt. 

Interreg ÖKS

Nulägesbeskrivning

Ansökningsomgång 2019:2 öppnade den 9 augusti 2019 och stängde den 13 september. Nio projekt har sökt stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i årets andra ansökningsrunda. Tack vare återföringar finns det tillräckligt med pengar i alla potter. De nio ansökningarna kommer under hösten att beredas för att sedan presenteras för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styr- och övervakningskommittéer (KFSK deltar den 6/12 för styrkommitté Öresund). Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer i december. Skulle projekten beviljas betyder det att potterna nu är mer eller mindre fulltecknade, helt för sysselsättning och innovation samt med små medel kvar inom transport och grön ekonomi.

Sista datum för att bevilja nya projekt är den 31 december 2021.

Sista datum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022.

Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2022.

Kommande utlysningar

Ansökningsomgång 2020:1 öppnar den 13 januari och stänger den 7 februari 2020.

ÖKS tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Mer detaljerad information kring faktiska tillgängliga medel efter utlysning 2019:2 blir aktuellt först efter beslut i december. Men det troliga är att utlysning 2019:2 blir den sista större utlysningen i programmet då vi nu är så långt in i programperioden och medlen börjar sina i samtliga insatsområden.

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet arbetar med förberedelser för kommande programperiod.

 

Interreg Östersjön

Nulägesbeskrivning

Alla medel har fördelats. Det kommer utlysningar framöver men då kommer det framförallt handla om ansökningar för förlängning av pågående projekt samt förstudiemedel (så kallade Seed money). Den senaste utlysningen för fullständiga projekt stängde i början av 2019 med beslut i april.

Kommande utlysningar

Man planerar att öppna för förstudier (Seed money) under slutet av 2019.

Den andra utlysningen för Extension stage öppnar den 1 oktober 2019 och till den 27 februari 2020.

Extension stage calls är ett verktyg som Östersjöprogrammet använder för att stötta framgångsrika projekt att sprida sina resultat och lärdomar. Det ger möjlighet för avslutade projekt att söka extra medel för att stärka spridningen och användandet av projektresultat. Extension stage är därmed ett sätt att stärka programmets effekter i hela Östersjöregionen.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

I Subkommittén och Övervakningskommittén för programmet är det många diskussioner kring utvärderingar. En mid-term evaluation för programmet blev klar under hösten 2018. Nästa steg kommer handla om programmering och förberedelser inför kommande programperiod.

Programsekretariatet tillsammans med förvaltande myndighet (i Tyskland) förväntas få ansvar för framskrivning av programmet. ÖK önskar här en transparent process med involvering från många aktörer i geografin. Men man avvaktar EU-förhandlingarna innan detta startar officiellt.

 

Interreg Södra Östersjön

Nulägesbeskrivning

Den 24–25 september anordnas Interreg South Baltic Annual Event i Ostróda, Polen. På agendan står bland annat resultatspridning och optimering samt diskussioner om kommande programperiod.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Monitoring Committee träffas nästa gång i april 2020. Först därefter vet vi om det blir aktuellt med fler utlysningar men Call 6 var högst troligen den sista större utlysningen för Södra Östersjön. Man beräknar att programmet kan tillgodogöra sig totalt omkring 4 miljoner euro i återstående medel (återflöden), hur detta öppnar för kommande utlysningar är i nuläget oklart och vi behöver vänta in besked från MC. Möjliga lösningar framåt som diskuterats:

 • Activity 1. Prolongation of running projects and increase of ERDF for additional activities in connection to communication and capitalization of results (clusters of 3–4 projects)
 • Activity 2. Seed money facility
 • Activity 3. Reserve list for projects from the 6th call
 • Activity 4. Call for projects clusters in the subject of cross-projects communication and capitalization of results.

Interreg Nordsjön

Nulägesbeskrivning

Nuvarande programperiod löper mellan 2014 – 2020 men projekt kan löpa tom mid 2023, programmet kan därmed bevilja projekt även om de löper efter programperiodens slut.

I juni bedömdes ansökningsomgång 9 och 10, kommande bedömning för Sub- och Styrkommitté (call 11) är i december (Subkommittén där KFSK ingår möts hos Region Skåne 11–12 december). Viktigt att notera är att vi närmar oss sluttampen på programperioden, sista datum för att avsluta projekt är mid-2023. Om projekt godkänns (call 11) i december 2019 så bör de kunna löpa fr o m januari 2020 – våren 2023.

Pågående utlysning

Call 11: Full Application Utlysningsperiod: 28 juni – 11 oktober. Är öppen för godkända ”Expression of Interest”. Detta blir högst troligen den sista utlysningen för FA projekt.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Okänt i nuläget om och när det blir aktuellt med utlysningar efter Call 11, det kommer förmodligen att dröja och troligen se andra lösningar såsom förlängningar av pågående projekt, projekt plattformar alternativt mindre projekt av förstudietypen då budgeten beräknas fulltecknas. Vi räknar med mer information efter pågående utlysning avslutats.

Det återstår fortfarande medel i programmet men man beräknar att dessa kommer att tecknas upp under Call 11. Det är i nuläget 10 godkända EoI från Call 10 som skulle vara aktuella för en fullständig ansökan i Call 11, tidigare godkända EoI eller ej beviljade FA kan också de ansöka. Det är därför troligt att det kommer bli hög konkurrens om återstående medel.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar