Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF)

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för våra skånska kommuner. Vi närmar oss nu slutet på nuvarande programperiod och även om vi såklart aktivt förbereder oss för kommande programperiod (2021-2027) så ska man inte missa att det finns en hel del möjligheter kvar att söka projektfinansiering även om flera av programmen och fonderna nu närmar sig sin slutfas.

Här ger vi en lägesrapport över Struktur och Investeringsfonder som knyts till Skåne:

Europeiska socialfonden (ESF)

Två utlysningar är öppna med sista ansökningsdatum 22 augusti 2019:

Hållbara övergångar till arbete

Programområde 2.1 Öka övergångarna till arbete

Startdatum 2019-04-17

Slutdatum 2019-08-22

Utlyst belopp 58 000 000 kr

Utveckling för förstärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Programområde 1.2 – Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

Startdatum 2019-04-17

Slutdatum 2019-08-22

Utlyst belopp 12 000 000 kr

ESF-rådet bedömer att det blir översökt inom båda utlysningarna.

Extra medel kommer att bli tillgängliga under hösten 2019. En resultatreserv kommer gå till programområde 2. På nationell nivå rör det sig om cirka 400 miljoner SEK. Tillsammans med den valutakursuppräkning som är aktuell cirka 1,4 miljarder på nationell nivå. Myndigheten avgör hur medel ska fördelas och processen för genomförandet. Det kommer oavsett att vara möjligt att söka utifrån regionala behov. Det är i nuläget ej beslutat fördelning mellan programområde 1 och 2. ESF-rådet hoppas att en del av medlen för valutauppräkning ska kunna omföras till programområde 1. Medfinansiering kommer vara 53%. Dessa medel kan lysas ut tidigast i september månad med option på projektstart i början av år 2020.

Sista genomförande datum för projekten är fortfarande sista juni 2022, det kommer troligen att kunna skjutas fram tom december 2022, men är ej beslutat.

Svenska ESF-rådet planerar öppna utlysning inom programområde 1 efter den 15 september. Man planerar också att lysa ut medel inom programområde 2 med medel från återflöden samt från valutakursuppräkning, vilken planeras öppnas efter den 15 september. Vi kan för nu inte ge exakt information om omfång men har fått nedan information kring eventuella siffror innan sommaren. Planerad projektstart blir tidig vår 2020, projekten kan längst pågå tom 30 juni 2022. Mer information kommer att publiceras på ESF-rådets hemsida from 15 augusti.

PO1:
Trolig tidsperiod för öppnande: mitten av september till mitten av november
Budget: cirka 5 miljoner SEK (eventuellt något mer) vilket är återstående medel samt återflöden.
Medfinansieringsgrad: 53% som utgångspunkt
Tanke från ESF är en PO1.2, lite liknande pågående utlysning och eller PO1:1 med en inriktning där fokus läggs på vård och omsorg, digitalisering och innovation.

PO2:

Inriktning samtliga målgrupper inom programmet,

Medfinansieringsgrad: 53% som utgångspunkt

Budget: belopp att utlysa är oklart för nu.

Kommande programperiod 2021–2027 – ESF+. Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till ett nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för perioden 2021–2027. Det första steget i arbetet är att göra en omvärldsanalys och lämna förslag till preliminära prioriteringar senast den 1 oktober i år. Därefter ska man utifrån omvärldsanalysen redovisa ett förslag till nytt program senast den 1 april 2020.

I maj 2018 presenterade EU kommissionen sitt förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+). Kommissionen föreslår att ESF+ inrättas genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet). Förslaget till budget för ESF+ i Sverige ligger på ungefär samma nivå som innevarande programperiod omräknat till 2018 års priser.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

ERUF Skåne – Blekinge är öppen för ansökningar med sista ansökningsdatum 22 augusti 2019. Sökbara insatsområden i utlysningen är:

Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processer.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

  • Projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag.
  • Projekt som arbetar med testmiljöer eller labb för att stödja företag.
  • Projekt som bidrar till att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan aktörer i innovationssystemet.
  • Projekt som har ett tydligt fokus på spridning och implementering av resultat efter projektets slut.
  • Projekt som utgår från regionala styrkeområden.

 Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

  • Projekt som handlar om minskad klimatpåverkan i bostadssektorn.
  • Insatser som handlar om attityd och beteendepåverkande åtgärder, inom trafikplaneringen för att öka ett hållbart resande.

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – Bredband

Utlysningen har ett tydligt fokus på investeringsprioriteringen.

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

  • Investeringsprioritering 2a, att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Exempel på aktiviteter kan vara kopplade till kommunala digitaliseringsagendor och digitala strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband. Observera att projektet måste vara tydligt avgränsat mot ordinarie verksamhet. Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Som inspiration, läs gärna om nedanstående projekt som pågår i landet:

  • Projektet eSamverkan som syftar till att kommuner ska kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.
  • Projektet Tillgänglighetsguide Besöksnäringen som tar fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne – Blekingeprogrammet.

Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan och stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar. Ni bör som sökande ta del av den sektorsövergripande planen.

Tillväxtverket välkomnar särskilt projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne – Blekinge. Insatsområdet är förbehållet Malmö stads geografi men är öppet för alla aktörer att söka. Det är inte möjligt att söka stöd inom Insatsområde 2 (Smart tillväxt – små och medelstora företag) i denna utlysning.

Vårändringsbudgeten är nu beslutad, och därmed valutakursen om 9.30kr. Det innebär att Skåne-Blekingeprogrammet kommer få cirka 55 miljoner SEK extra medel. Pengarna kommer fördelas på insatsområdena efter rådande %-fördelning. Hur programmets budget slutligen kommer landa vet vi inte för än i höst. Då får Tillväxtverket besked på hur EU-kommissionen bedömer programmets genomföranderapport och utfallen på resultatramen.

Det finns inga utlysningar för år 2020 i nuläget. Planering kommande utlysningar kommer göras i höst. Den 12 september möts Strukturfondspartnerskapet där man bland annat kommer att diskutera framtida utlysningar.

För kännedom beslutade Tillväxtverket den 28 juni 2019 om nya förenklade redovisningsalternativ vilket gäller för utlysningar from augusti 2019 och framåt. 

 

Interreg ÖKS

Ansökningsomgång 2019:2 öppnar den 9 augusti 2019 och stänger den 13 september. Sista datum för att bevilja nya projekt är den 31 december 2021 med sista datum för ett enskilt projekts projektperiod den 30 september 2022. Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2022. Utlysning 2019:1 (februari 2019) var den sista för 3-åriga projekt, därefter så kan man arbeta med projekt om 2,5 år.

Alla insatsområden hålls öppna, liksom möjligheterna att söka projekt oavsett geografiskt område. Däremot är det få medel kvar inom insatsområde Innovation och i potten för norska IR-medel. Så ser förutsättningarna ut inför höstens ansökningsomgång.

Sedan Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks beslutsfattare i Övervakningskommittén sammanträtt står det klart att programmet godkänner 8 av de projekt som inkom med ansökningar under årets första ansökningsomgång. Därmed är förutsättningarna för årets andra ansökningsomgång, 9 augusti – 13 september, klara. Totalt återstår cirka 26 miljoner av de ursprungliga 127,6 miljoner euro som programmet startade med. Hälften, 13 miljoner euro, finns i potten för Grön ekonomi, medan 8 miljoner euro återstår inom Transport och 5 miljoner euro i insatsområdet Sysselsättning.

I Innovation har vi i dagsläget endast 500 000 euro kvar. Ställt i relation till hur stora våra Innovationsprojekt brukar vara, är det inte mycket pengar. Åsikten på mötet var ändå att det är rätt och riktigt att ge potentiella partnerskap möjlighet att få del av de medlen. Vårt Interreg-program har fått pengarna för att investera dem väl, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

ÖKS tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak inför nu en förenklad process för utbetalning av stöd till förprojekt. Genom förenklingsmodellen Klumpsumma betalas EU-stöd utan krav på att styrka utgifterna från varje aktivitet. Ni hittar mer information i den uppdaterade projekthandboken

 

Interreg Östersjön

Alla medel har fördelats. Inga utlysningar aktuella i nuläget. Eventuellt kan det komma utlysningar framöver men då kommer det framförallt handla om ansökningar för förlängning av pågående projekt alternativt ansökningar för att bilda så kallade Project Plattforms. Den senaste utlysningen stängde i början av 2019 med beslut i april och i nuläget finns ingen information om liknande möjligheter.

Återstående programperiod och framtiden i programmet. I Subkommittén och Övervakningskommittén för programmet är det många diskussioner kring utvärderingar. En mid-term evaluation för programmet blev klar under hösten 2018. Nästa steg kommer handla om programmering och förberedelser inför kommande programperiod.

 

Interreg Södra Östersjön

Totalt har 68 projekt beviljats finansiering i programmet, den senaste utlysningen som stängde i december hade ett högt söktryck och väntas vara den sista ordinarie utlysningen då medlen är nära fulltecknade. Totalt 9 projekt från utlysning 6 beviljades stöd vid Monitoring Committees möte den 16–17 maj, bland dem projektet WISA med Krinova som lead partner.

Monitoring Committee träffas nästa gång i april 2020. Först därefter vet vi om det blir aktuellt med fler utlysningar men Call 6 var högst troligen den sista större utlysningen för Södra Östersjön. Man beräknar att programmet kan tillgodogöra sig totalt omkring 4 miljoner euro i återstående medel (återflöden), hur detta öppnar för kommande utlysningar är i nuläget oklart och vi behöver vänta in besked från MC.

Man är positiv till en fortsättning för Interreg Södra Östersjön efter 2020 men det är ännu tidigt att säga exakt hur ett sådant program skulle se ut och vilka budgetramar och prioriteringar programmet skulle ha. Utifrån programmering och tidslinje så ser man att programmet mycket troligen kommer att bli försenat med den första utlysningen tidigast år 2022.

 

Interreg Nordsjön

Nu i juni bedömdes ansökningsomgång 9 och 10, viktigt att notera är att vi närmar oss sluttampen på programperioden, sista datum för att avsluta projekt är mid-2023. Om projekt godkänns (call 11) i december 2019 så bör de kunna löpa fr o m januari 2020 – våren 2023.

Call 9: Full Application Utlysningsperiod: 2 januari – 11 mars 2019. Totalt 8 FA projekt godkändes.

Call 10: Expression of Interest Utlysningsperiod: 2 januari – 8 april 2019. Totalt 10 EoI projekt godkändes

Call 11: Full Application Utlysningsperiod: 28 juni-30 september. Är öppet för godkända ”Expression of Interest”. Detta blir högst troligen den sista utlysningen för FA projekt.

Call 12: Expression of Interest  – Skjuts upp med beslut från Monitoring Committee. Mer information kommer under höst/vinter. Okänt i nuläget om och när det blir aktuellt med utlysningar efter Call 11, det kommer förmodligen att dröja och man kan komma att se andra lösningar såsom förlängningar av pågående projekt, projekt plattformar alternativt mindre projekt av förstudietypen.

Man är idag positiva till att det troligtvis kommer att finnas ett likvärdigt program som Nordsjön även i kommande programperiod, man har inte fått några indikationer som säger annorlunda från de utkast till förslag som EU-kommissionen hitintills presenterat. Hur man ser på Storbritanniens fortsatta deltagande i kommande programperiod efter eventuell BREXIT i höst är ännu oklart.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar