Projektifiering möter lärande utvärdering

Hur ska vi bli bättre på att arbeta med projekt? Den 13 april arrangerade Kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på projektifiering och lärande utvärdering. Mats Fred från Malmö universitet och Joakim Tranquist från Tranquist Utvärdering AB tryckte på vikten av ett aktivt ägarskap och förankring i den dagliga verksamheten.

Vad händer när ordinarie verksamhet i allt större utsträckning övergår till projektform? Hur ser vi till att ett projektresultat förvaltas och implementeras i verksamheten? Hur ska vi bli bättre på att arbeta i projektform?

Den 13 april bjöd Kommunförbundet Skåne in EU-samordnare och kommundoktorander, samt utvecklare och strateger, till ett seminarium om projektifiering och lärande utvärdering i kommunal verksamhet. Mats Fred – nyligen disputerad i Statsvetenskap vid institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet – inledde seminariet med en presentation om hans omtalade avhandling ”Projectification: the Trojan horse of local government”, i vilken han undersöker projektifiering inom kommunal verksamhet och dess effekter. Mats Fred pekar bland annat på att det går att observera en organisatorisk förändring och anpassning av den ordinarie organisationen, vilket i sig medför att kommuner allt mer börjar prata utifrån ett projektspråk och projektmodeller. Mer konkreta resultat i forskningen visar på att projekt inom kommuner anses vara oundvikliga samt att de betraktas som en generell lösning på samtliga problem.

Joakim Tranquist öppnade efter Mats Freds något kritiska presentation med att understryka att projekt är bra – problemet ligger i att projekt inte genomförs tillräckligt bra. Joakim Tranquist, från Tranquist Utvärdering AB, är specialiserad på utvärderingar i offentlig sektor och har nyligen utvärderat flera större EU-projekt i Skåne. Han berättade om lärande utvärdering, vilket ska betraktas som ett förhållningssätt – Vad fungerar? För vem? Och under vilka omständigheter?

Joakim Tranquist (t.v.), utvärderare på Tranquist Utvärdering AB, och Mats Fred (t.h.), forskare i Statsvetenskap vid institutionen för Globala politiska studier.

Förankring och aktivt ägarskap betraktas som framgångsfaktorer

Joakim Tranquist tryckte på att förankringen av ett projekt är avgörande om det ska lyckas. Enligt honom handlar förankring om en angelägenhetskänsla – ett projekt ska vara angeläget i förhållande till den kommunala verksamhetens behov. Ett tydligt varningstecken åt det motsatta är när ett projekt behövs ”säljas in”. Framgångsfaktorer för att driva ändamålsenliga projekt är framför allt att projektet tas in i en bredare utvecklingsstrategi – vad ska projektet leda till i förhållande till kommunens strategiska arbete?

Detta relaterar till vikten av ett aktivt ägarskap, något som Mats Fred anser vara nödvändigt för en lyckad implementering av ett projekt. Eftersom projektledaren i regel inte ansvarar för projektets efterlevnad blir ett aktivt ägarskap avgörande för att förhindra att projektresultaten faller mellan stolarna efter projektets slutdatum. Joakim Tranquist är inne på samma linje, och menar att engagerade chefer och en ändamålsenlig projektorganisering (projektägare, styrgrupp, projektledare etc.) går att identifiera som framgångsfaktorer när vi arbetar i projektform.

”Projekt bekämpar byråkratin med mer byråkrati”

Projektformen har ökat inom kommunal verksamhet. Mats Fred talar om en tudelad inställning i projektens karaktär: Å ena sidan handlar projekt om att vara kreativ, innovativ och att tänka utanför boxen, men å andra sidan handlar projekt också om kontroll med strikta datum och tydliga resultat. Projekt innebär control and adventure, något Mats Fred tror kan bidra till projektetens attraktionskraft. Det är en arbetsform som går runt den strikta och negativt laddade byråkratin. Som en effekt av den ökande projektverksamheten inom kommuner ser forskaren på lång sikt en risk i att kommuner kommer att få ett temporärt politiskt och organisatoriskt fokus. Det kan även bli enklare att avveckla vissa aktiviteter som drivs i projektform jämfört med ordinarie verksamhet.

Seminariet öppnade upp för tankar och diskussion om hur vi ska bli bättre på att driva projekt, bland annat genom att se till att dess resultat också implementeras. Seminariet utgjorde även en nödvändig plattform för möten mellan olika aktörer som intresseras av och arbetar med projekt i kommuner.

Publicerad:

Skriv en kommentar