Ny rapport om Skånes regionala utveckling

Regionfullmäktige, som är Region Skånes högsta beslutande organ, antog 2014 en utvecklingsstrategi för Skåne med målbilden ”Det öppna Skåne 2030”. Denna målbild följs årligen upp i rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” och i veckan presenterade Region Skåne rapporten för utvecklingen under det gångna året.

Region Skånes rapport ”Hur har det gått i Skåne?” följer upp det regionala utvecklingsarbetet i regionen och beskriver utvecklingen på en rad olika områden såsom befolkningsutveckling, sysselsättning, tillit, infrastruktur, med mera. Rapporten är interaktiv vilket ger läsaren möjlighet att välja vad de olika graferna i rapporten ska fokusera på. Rapporten finns enbart tillgänglig online och den uppdateras löpande. Samtliga grafer är fria för läsaren att ladda ner för vidare användning. När Region Skåne presenterade rapporten den 14 mars 2017 valde de att särskilt lyfta fram några av de områden som berörs i den fullständiga rapporten.

Befolkningstillväxt

Ett av de områden som behandlades under presentationen var den positiva befolkningstillväxten i Skåne. Under 2016 var befolkningstillväxten rekordhög. Befolkningen växte med 1.6%, strax under 21 000 personer, vilket är den största ökningen i modern tid. Denna tillväxt skedde dessutom i hela Skåne och alla Skånes 33 kommuner hade en positiv befolkningstillväxt under året. Region Skåne menar att en bakomliggande orsak till befolkningsökningen är att många av de som migrerade till Skåne 2015 fick uppehållstillstånd och folkbokfördes under 2016. Utrikesfödda stod nämligen för 70% av befolkningstillväxten i Skåne förra året. Region Skåne lyfte även fram att de flesta som flyttat till Skåne under 2016 är mellan 20-30 år, vilket ger goda förutsättningar för tillväxt i framtiden.

Medborgardemokrati och intresset för politik

Under presentationen valde även Region Skåne att lyfta fram intresset för politik i Skåne och medborgarnas åsikter kring demokrati. Sedan 2011 har skåningarnas intresse för politik ökat. I linje med den nationella trenden har däremot skåningarnas förtroende för riksdagspolitiker sjunkit sedan 2010. Skåningarna är mest nöjda med hur demokratin fungerar i sin hemkommun och minst nöjda med hur den fungerar inom EU. Vad detta beror på finns det dock inga svar på i rapporten.

Sysselsättning

Skåne har lägst sysselsättningsnivå bland alla svenska län och ligger 3 procentenheter under riksgenomsnittet för sysselsättning. En förklaring till detta kan vara den starka befolkningstillväxten i regionen som skett snabbare än tillväxten av antal arbetstillfällen då antal arbetstillfällen i Skåne också har ökat. I nuläget finns det tyvärr inga siffror att tillgå för 2016 men under 2015 hade Skåne den 4:e största tillväxten av arbetstillfällen i Sverige med över 10 000 nya jobb.

Inom Skåne, mellan de fyra delregionerna, finns det skillnader i sysselsättningsnivå. Högst sysselsättning har sydöstra Skåne (79,8%) och lägst har sydvästra Skåne (73,2%), genomsnittet för hela Skåne är 75% sysselsättning.

Andra områden som Region Skåne berörde under presentationen var den höga utbildningsnivån, det ökande bostadsbyggandet och stigande ohälsa bland pojkar och flickor i Skåne. Generellt menar Region Skåne att den regionala utvecklingen i Skåne är dualistisk. Förvisso finns det många goda aspekter så som befolkningstillväxten och tillväxt av arbetstillfällen, samtidigt finns det stora skillnader inom regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Stora utmaningar kvarstår för att uppnå målsättningen ”Det öppna Skåne 2030”.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här .

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar