Månadens EU-projekt: The Blue Move for a Green Economy

Denna månad möter vi Anna Tibbelin som tillsammans med Bengt Drakenberg driver EU-projektet The Blue Move for a Green Economy i Skåne. Denna artikel är en del av Kommunförbundet Skånes artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i.

En leksaksbil som drivs på vätgas och vars enda utsläpp är rent vatten ska sätta vätgas på kartan som ett miljövänligt drivmedel. Inom EU-projektet The Blue Move for a Green Economy (hädanefter Blue Move) utbildas högstadielärare i Skåne om vätgas som drivmedel. I utbildningen ges lärarna tillgång till ett utbildningspaket för elever som ska höja kunskapen kring vätgas i Skåne. Utbildningsmaterialet inkluderar en teoretisk del om vätgas som drivmedel samt en praktisk del där eleverna får tillverka vätgas som de sedan kan köra små vätgasbilar på.

The Blue Move i Skandinavien och vätgas som drivmedel

Blue Move finansieras inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) och utbildningsinsatserna i Skåne är en del av ett större transnationellt EU-projekt som fokuserar på vätgasanvändning inom transportsektorn. Blue Move ska främja hela användningskedjan, från produktion till distribution samt användning av vätgas hos slutkonsumenterna. Projektet leds av Vätgas Sverige och drivs tillsammans med 18 partners i Sverige, Danmark och Norge.

Vätgas som drivmedel kan spela en central del i övergången till en fossilbränslefri fordonsflotta då bränslecellsbilar som drivs av vätgas är så kallade nollutsläppsfordon. En bränslecellsbil är en elbil med en vätgastank och en bränslecellsstack där vätgas omvandlas till el. Utsläppet från en sådan bil är endast rent vatten och en tank räcker ungefär 50–80 mil. Som drivmedel fungerar vätgas för allt ifrån personbilar, bussar och lastbilar till tåg och båtar. Potentialen är stor, men vägen dit är lång. Ökad kunskap behövs och vätgas behöver få en mer etablerad plats i diskussionen kring miljövänliga bränslen, något som projektet Blue Move vill bidra till.

Länderna som deltar i Blue Move har kommit olika långt i utvecklingen och inom EU-projektet har de möjlighet att lära av varandra. En av de norska projektpartners, regionen Akershus, är en av de ledande regionerna i Europa på att tillämpa vätgas och Danmark är på väg att bli ett av de första länderna med rikstäckande närverk för vätgas. I Sverige har vätgas inte någon självklar roll i diskussionen kring miljövänliga transporter, men det går att se en positiv utveckling kring utbyggnaden av vätgasnätverk. Skåne var tidigt ute i Sverige med en tankstation i Malmö och för att testa tekniken köpte Region Skåne och Malmö Stad tidigt in två respektive en vätgasbil.

–        Skåne tog på sig en tidig roll att demonstrera tekniken och det var väldigt modigt av dem och det var viktigt för vätgasutvecklingen i Sverige, säger Anna Tibbelin.

Besökare kom från andra delar av Sverige för att få demonstrerat hur tekniken fungerade. Inom Blue Move undersöks nu möjligheterna för att bygga en ny tankstation i Skåne, eftersom den gamla enbart hade tillfälligt bygglov. Region Skåne, som också deltar i projektet, har tillfälligt lånat ut sina vätgasbilar till Gatubolaget i Göteborg där en vätgastankstation nyligen byggts.

Framtidens bilister och mekaniker

Vad har skånska högstadieelever för koppling till vätgasens utveckling som ett etablerat drivmedel? Anna Tibbelin har ett självklart svar på frågan – en fortsatt satsning på vätgas förutsätter att vi har elever som vet att de kan och som vill inrikta sig på vätgasteknik, därför är skolan en viktig målgrupp. Det är en lärdom som hon fått från andra projektpartners. I Norge har det uppstått en situation där användningen av bränslecellsbussar har ökat men i landet finns enbart en mekaniker med den rätta kompetensen för tekniken. En sådan situation är viktig att undvika, menar Anna Tibbelin.

Idéen kring att utforma ett utbildningsmaterial uppkom utifrån att Malmö Muséum köpt in en bra utrustning som visade på hur vätgas fungerar som drivmedel men som upplevdes som svåranvänd. Det saknades ett sammanhållet sätt att kommunicera kring vätgas. Förvisso hade det pratats om vätgas i många år i Sverige, men något mer grundläggande som vävde samman alla delar som tagit fram under årens lopp behövdes, menar Anna.  Även projektpartners har kunnat använda materialet som tagits fram och medan de satsar på bilar och infrastruktur stå Energikontoret Skåne för en satsning på framtida arbetskraft.

Anna Tibbelin och kollegan Bengt Drakenberg utformade en skräddarsydd utbildning anpassad för årskurs 7–9 och med kopplingar till kursplanen inom flera olika ämnesområden. De la ner mycket tid på att bygga upp utbildningsmaterialet på ett lustfyllt sätt och utifrån flera olika pedagogiska kommunikationssätt så att så många elever som möjligt skulle kunna ta till sig informationen på bästa sätt. Hjälp fick de dels av en referensgrupp men även av Kommunförbundet Skånes avdelning för lärande, arbetsliv och integration samt Teknikcollege Skåne och en pedagog från Malmö Muséer.

Stort intresse från de skånska kommunerna

Vid projektstart 2015 var ambitionen att genomföra fem stycken utbildningstillfällen, men fler kommuner än förväntat har visat intresse. När de sista utbildningarna genomförts efter sommaren kommer totalt 70 lärare från 25 skolor i 11 kommuner ha deltagit i projektet. Bengt Drakenberg har åkt ut till skolorna och gått igenom materialet tillsammans med lärarna. Lärarna har därefter lånat utrustningen för att genomföra lektioner med sina elever. Sedan första utbildningstillfället har utrustningen varit utlånad utan uppehåll och Blue Moves förmåga att visa på ett nytt sätt att kommunicera vätgas på har varit uppskattat:

–        Utbildningen var mycket intressant och jag fick fortbildning inom områden med ny forskning. Jag kommer nu att arbeta med bränsleceller som tema inom både fysik, kemi och teknik för årskurs 9. Det är positivt att utbildningen innehåller både teori och praktik samt att vi får låna utrustning för att genomföra den tillsammans med eleverna, säger en NO-lärare som genomgått utbildningen.

Efter sommaren slutförs de sista utbildningstillfällena och hela Blue Move-projektet avslutas i juni 2018. Materialet som Energikontoret Skåne tagit fram kommer att leva vidare i alla de partners som deltar i projektet. Utrustningen finns även kvar hos kommunförbundet Skåne och de skolor som är intresserade får gärna kontakta Anna Tibbelin (anna.tibbelin@kfsk.se) och låna materialet till en fraktkostnad.

Mer om The Blue Move for a Green Economy går att läsa på projekthemsidan.

Mer information om de utbildningar som Kommunförbundet Skåne anordnar finns här.

Publicerad:

Skriv en kommentar