Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Denna månad möter vi Anders Nylander, projektledare för energieffektiviseringsprojektet Step-2-Sport. Detta är den andra artikeln i Kommunförbundet Skånes nya artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om några av de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i. Varje månad kommer en artikel publiceras med det projekt som är ”Månadens EU-projekt” just den månaden. Förhoppningen är att artiklarna ska visa vad ett EU-projekt kan vara samt ge en inblick i lite av det arbete som vi på Kommunförbundet Skåne gör men framförallt inspirera läsaren till att satsa på egna EU-projekt!

Den 1 mars 2014 startade EU-projektet Step-2-Sport, ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningar. I Europa står byggnader för cirka 40% av den totala energianvändningen och studier har visat att just idrottsanläggningar kan stå för upp till 10% av detta. Step-2-Sport startades med en förhoppning om att kunna stimulera idrottsanläggningar till att steg för steg renovera mot att bli så kallade nära-nollenergi-byggnader, energieffektiva byggnader som till stor del drivs på förnybara energikällor. EU-projektet hade även som ambition att utveckla ett gemensamt energicertifieringssystem (EPC) för idrottsanläggningar, liknande det som redan finns för bostäder.

Step-2-Sport, som avslutades förra månaden, finansierades genom IEE-fonden (Intelligent Energy Europe) från den förra programperioden 2007–2013. EU-projektet inkluderade tolv partners från sju olika europeiska länder. Projektägare var energikontoret LEITAT i Spanien och här på Kommunförbundet Skåne deltog Energikontoret Skåne som partner i Step-2-Sport och drev arbetet i vår region.

Step-2-Sport hade ett särskilt fokus på simhallar och inomhusanläggningar. Målet var att minst 22 stycken idrottsbyggnader skulle genomfört renoveringar och skapat en handlingsplan för att bli en nära-nollenergi-byggnad inom tio år. Ambitionen var därutöver att öka efterfrågan på steg-för-steg-renoveringar, främja en affärsmodell för renovering av europeiska sportanläggningar, skapa politiska rekommendationer för ett gemensamt EU-certifieringssystem för idrottsanläggningar, med mera. Vi möter projektledaren Ander Nylander från Kommunförbundet Skåne som berättar mer om Step-2-Sport.

Energikontoret på Kommunförbundet Skåne har varit med från projektstart och skrev tillsammans med de andra 11 aktörerna i Step-2-Sport ansökan som beviljades av IEE under 2013. Efter kontakter med bland annat de skånska kommunerna, Skåneidrotten och med hjälp av erfarenheter från tidigare projekt valdes tre skånska idrottshallar ut som deltagare: Båstad sportcenter, Eslövs Friskis & Svettis samt Örkelljunga simhall.

Energikontoret var med och gjorde energikartläggningar i dessa tre idrottshallar för att energiklassificera byggnaderna. Mätningarna i de skånska hallarna motsvarade ungefär vad Anders förväntade sig, men när kartläggningen sedan jämfördes med de europeiska partnerna blev han överraskad över variationen som fanns i energianvändning mellan länderna. Det skilde sig även i hur de olika länderna tillämpade den energideklarering som är standardiserad i Europa. Förvisso är standarden den samma men metoden och tekniken för hur dessa mäts för de enskilda byggnaderna skiljer sig åt. I Sverige avläses exakta siffror från mätarna i varje byggnad i kombination med beräkningar, medan det i andra länder är vanligare att bara en beräkning görs för att uppskatta energiföranvändningen i byggnaden.

Att arbeta med EU-projekt

En del av Step-2-Sport-projektet var att utbyta erfarenheter mellan de europeiska partnerna. Anders och andra engagerade i EU-projektet fick därför möjlighet att resa till några av de olika idrottsanläggningar som deltog i Step-2-Sport. Besöken gav inspiration till nya tekniska lösningar som kunde tas hem till Skåne. På samma vis menar Anders att det vi redan gör här i Skåne och Sverige kan vara nytt för andra länder, exempelvis såg han en satsning på att gå över till biobränsle i Spanien, en energikälla som är väletablerat i Sverige. Anders berättar även att några av de idrottsanläggningar som var tekniskt dåliga stod sig ganska bra i energikartläggningen jämfört med andra mer avancerade lösningar. Det visade sig att den låga energianvändningen berodde på att dessa anläggningar erbjöd en lägre komfortnivå i form av bland annat en lägre rumstemperatur.

Det är just detta som Anders menar är det bästa med EU-projekt – att få möjlighet att lära av varandra! I de allra bästa EU-projekten menar han att halva projekttiden bör läggas på att lära av varandra, delta i möten, rapportera med mera och andra halvan på att arbeta hemma med utvecklingen i den egna regionen. Att jobba tillsammans är viktigt, för det ger bra lösningar. EU-projekt brukar också ligga i framkant när det gäller utveckling, innovationer och påverkan på olika EU-beslut vilket gör det ännu mer intressant att delta i EU-projekt, säger Anders

En anledning till att just Step-2-Sport blev uppmärksammat och fick finansiering av EU tror Anders kan ha att göra med projektets tydliga avgränsning och ”greppbarhet”. Med det tydliga fokuset på just idrottsanläggningar, istället för byggnader generellt, skapades ett väl avgränsat projekt.

Utmaningar på vägen och projektet i framtiden

Att hinna med alla planerade aktiviteter och fysiska investeringar under projektets 36 månader var i vissa avseende en utmaning. Flera av de andra deltagande länderna hade möjlighet att få ekonomiskt stöd för att göra fysiska investeringar till energieffektivisering, bland annat från nationell nivå. Denna möjlighet fanns inte i Sverige. Därför tappade arbetet lite fart i Skåne då de tre idrottsanläggningarna behövde lägga mer tid på att få ihop investeringsmedel. Utan investeringar i den fysiska anläggningen hade det blivit svårt att närma sig nära-nollenergi-byggnad och energieffektivisera, menar Anders.

Step-2-Sport har uppnått de mål som sattes för projektet, men Anders menar att just utmaningen med att allokera medel för fysiska investeringar gjorde att det blev svårt att fullt ut verkställa handlingsplanerna. Förhoppningen är dock att idrottsanläggningarna så småningom kommer att klara av implementeringen och Anders menar att EU-projektet i stora drag är lyckat!

Step-2-Sport är nu avslutat. Anders och kollegorna på Energikontoret Skåne samt deras europeiska kollegor kommer spendera de kommande månaderna med att sammanställa projektverksamheten och rapportera resultaten tillbaks till EU. Efter det kommer arbetet i Skåne med energieffektivisering och nära-nollenergi-byggnader att fortsätta. För att ta vara på och sprida lärdomar från Step-2-Sport har ett nytt nätverk startats upp: Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter. Anders förhoppning är att många ska ansluta till sig nätverket (fler medlemmar välkomnas, se mer nedan) och att nätverket fortsätter arbetet med att energieffektivisera byggnader i Skåne efter första träffen den 28 mars.

Publicerad:

Skriv en kommentar