Månadens EU-projekt: Plug in 2.0

Nu lanserar EU-enheten en artikelserie om några av de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i. Varje månad kommer en artikel publiceras med det projekt som är ”Månadens EU-projekt” just den månaden. Förhoppningen är att artiklarna ska visa vad ett EU-projekt kan vara, ge inblick i lite av det arbete som vi gör på Kommunförbundet Skåne men framförallt inspirera läsaren till att satsa på egna EU-projekt! Först ut i serien är ESF-projektet Plug in 2.0 som arbetar med ungdomar i åldern 15–24 år för att förhindra skolavbrott samt stötta ungdomar att återuppta studier eller annan sysselsättning.

Efter den omfattande satsningen Plug in som stöttade ungdomar till att fullfölja sin gymnasieutbildning beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att gå vidare med en uppföljare till det framgångsrika projektet. Resultatet blev Plug in 2.0, ett projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) och med målsättningen att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken. För Skånes del fick Kommunförbundet Skåne i uppdrag att leda Plug in 2.0 i samverkan med SKL och sju andra geografiska aktörer. Vi möter Kommunförbundet Skånes projektledare Mats Ingelström – Plug in 2.0:s sammanhållande länk i Skåne!

Mats Ingelström, från Kommunförbundet Skånes avdelning för Lärande och arbetsliv, kontaktade i början av 2015 de skånska kommunerna med förhoppningen om att de ville delta i projektet. Gensvaret blev stort och efter att kommunerna motiverat varför de ville delta i Plug in 2.0 valdes slutligen fyra kommuner ut: Bromölla, Klippan, Trelleborg och Vellinge. Mats har sedan 2015 drivit projektet framåt i dessa kommuner och sedan augusti i fjol är ytterligare tre skånska kommuner med i projektet: Lund, Malmö och Burlöv.

Plug in 2.0. riktar sig mot ungdomar i åldern 15–24 år och har en övergripande målsättning om höja kvalitén inom gymnasieskolan. Förhoppningen är att fler ska ta gymnasieexamen och på så vis ha bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Framgångarna har varit många: i Bromölla minskades arbetslösheten bland unga från 34% till att nu vara 19,6%, i Klippans kommun har ingen av projektdeltagarna hoppat av från kommunens nationella gymnasieprogram och i Trelleborg återvände elever till skolan efter att ha ”flugit under radarn” i flera år.

Arbetet i projektverkstäderna

Projektet har riktat in sig mot tre målgrupper: (1) Elever i grundskola, (2) Elever i gymnasieskola, och (3) Nyanlända ungdomar. För att nå unga som befinner sig farozonen för att bli så kallade UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar, från engelskans NEETS) finns det ett behov att göra tidiga insatser redan i grundskolan. I Bromölla öppnades läxhjälpssalar och skolan engagerade hemvärdarna, personal inom skolrestaurangerna, för att fånga upp och nå ut till de elever som behöver ett extra stöd. Hemvärdarnas deltidstjänster utökades till heltid för att hjälpa eleverna med allt från att ta bort fläckar på kläderna, påminna om lektionstider samt stötta eleverna att söka sig till elevhälsovården. Skolan införde även undervisning inom arbetsmarknadskunskap för att få eleverna att tidigt fundera på sitt framtida arbetsliv.

Bromölla satsade även på målgrupp 2 och fokuserade på elever som hoppat av gymnasiet. En ”one-stop-shop” etablerades med ”en väg in, ett antal vägar ut” för de som hoppat av gymnasieskolan. För att hitta ett neutralt ställe, som inte påminde ungdomarna om deras tidigare negativa kontakter med myndigheter, placerades dagverksamheten i kommunens välbesökta ungdomsgård. Det var i detta arbete som kommunen så framgångsrikt lyckades minska ungdomsarbetslösheten från 34% till 19,6%.

Klippans kommun riktade också in sig på målgrupp 2, men valde att satsa på de ungdomar som blivit antagna till de nationella gymnasieprogrammen men riskerade avhopp. Här berättade kommunen inte för ungdomarna att de var med i Plug in-projektet utan engagerade skolans elevhälsa och mentorer. Eleverna fick stöd i form av personliga möten varje vecka samt kontaktades direkt vid frånvaro. Så fort eleverna uteblev från en lektion söktes de upp och fick förklara varför de inte närvarade i skolan. Med dessa insatser kunde problematik så som mobbing, sexuella trakasserier och skoltrötthet uppmärksammas i ett tidigt skede. Klippan skapade även ett studietorg skapades för eleverna. Bortsett från en elev som bytt till sitt förstahandsval i en annan kommun, går alla elever kvar på gymnasieskolan i Klippan.

Även Trelleborg, Vellinge och Lund har arbetat med målgrupp 2. I Trelleborg och Vellinge inriktade projektet sig mot de ungdomar som hoppat av studierna och som inte hade någon annan sysselsättning. En viktig del i projektet var att hitta och få kontakt med dessa ungdomar som, trots det kommunala aktivitetsansvaret, inte haft någon kontakt med kommunen på upp till två år. Ungdomarna fick sedan hjälp att komma tillbaka till studierna, vissa på gymnasiet och andra på folkhögskolor. För några av ungdomarna kombinerades praktik med studier för att öka studiemotivationen. I Lund valde kommunen att utöka den etablerade One-stop-shop ComUng:s arbete med att stötta de ungdomar som går på gymnasiet men som riskerar att glida därifrån.

Burlöv och Malmö valde att arbeta med den tredje målgruppen, nyanlända ungdomar. I Burlöv har kommunen mottagit många ensamkommande flyktingbarn och behövde stötta dessa och skapa en helhet i deras vardag. Merparten av de som kommit till Burlöv är killar och av projektets 85 deltagare var enbart 7 tjejer. I de två verkstäder som startades i Burlöv försökte personalen engagera eleverna i olika aktiviteter efter skolan och samtidigt möta upp den enorma variation av stöd som de nyanlända behövde. Även Malmö satsade på ”After School”-aktiviteter och arrangerade i samband med detta ett sommarläger där deltagarna bland annat kunde lära sig simma eller cykla. Även i detta Plug in-projekt var killarna fler och utgjorde över 70% av deltagarna. Genom idrott och kulturaktiviteter hoppas Malmö stad på att kunna skapa goda integrationsförutsättningar för de nyanlända och hjälpa dem in på den svenska utbildnings- och arbetsmarknaden.

Att arbeta med EU-projekt

Förutom att berätta om Plug in 2.0 och dess framgångsrika resultat, delar Mats Ingelström med sig av sina erfarenheter av att arbeta med EU-projekt.

Att skriva sin första ansökan var inte så svårt som en kan tro, menar Mats. Han tittade på tidigare godkända ansökningar för att bilda sig en uppfattning om vad som efterfrågades och så fick han bra stöd av Kommunförbundet Skånes EU-enhet när frågor uppstod. När projekt väl godkänts kan det dock vara en utmaning att rapportera tillbaka till förvaltande myndighet.

–          Mycket byråkrati och tidsrapportering, menar Mats.

Men han lyfter även fram att det är inte så svårt när en väl förstått hur det fungerar. Det tar lite tid att sätta sig in i ansökan- och rapporteringsprocessen, men ju fler projekt som Mats deltagit i ju lättare tycker han att det blir.

Projektet framöver

Den siste juni i år kommer projektet att avslutas och Mats berättar med glädje att alla kommuner utom en fått klartecken att implementera projektet som en del av den ordinarieverksamheten. I Burlöv har beslutet ännu inte fattas, men Mats hoppas på att de även där ska fortsätta det fantastiska arbetet. Genom de goda resultat som projektet uppnått hoppas Mats att kunna bygga vidare på Plug in 2.0 och engagera alla skånska kommuner. Visionen är att alla Skånes kommuner ska med och att ett samlat grepp tas kring avbrottsproblematiken.

Att projektet nått framgångar kan bekräftats från flera håll. Inte minst genom att lärdomarna från Plug in 2.0 nu ska användas i ett nytt EU-projekt och spridas i Östersjöregionen inom projektet ”Baltic Sea Region Integrate NEETS”. Trots positiv uppmärksamhet från europeiskt håll är det något annat som Mats ser som projektets största framgång:

–          Alla dessa ungdomar som varit på drift, som faktiskt har en sysselsättning just nu.

Flera gånger under samtalet återkommer Mats till just ungdomarna som en stor framgångsfaktor och drivkraft för Plug in 2.0.

–          Varje ung människa du räddar är ju guld värd!

Vill ni veta mer om Plug in 2.0 finns det mer information här , det går även att se intervjuer och höra om kommunernas arbete i små kortfilmer här.

Mer information om Plug in-arbetet i hela Sverige hittar ni här .

Publicerad:

Skriv en kommentar