Månadens EU-projekt: DigiLitt.kom

För att främja användandet av digitala system och verktyg inom vård och omsorg samarbetar nu nio sydsvenska kommuner för att öka kunskapen och medvetenheten inom en sektor som halkat efter i digitaliseringen. I ”Månadens EU-projekt” träffar vi Daniel Smedberg och Hanna Nordehammar från Kommunförbundet Skåne, som arbetar med ESF-projektet DigiLitt.kom. Genom att lyfta medarbetarnas digitala litteracitet ska projektet öka nyfikenheten för digitala verktyg. Artikeln ingår i Kommunförbundet Skånes artikelserie om EU-projekt i Skåne.

Precis innan sommaren förra året kom det en utlysning från Europeiska socialfonden (ESF) om digitaliseringskompetens på arbetsplatser inom vård och omsorg i Sydsverige. Digitalisering är en högt prioriterad fråga inom Kommunförbundet Skåne, och frågan om att ansöka gick vidare till Daniel Smedberg, utvecklingsledare på Kommunförbundet Skånes avdelning för Hälsa och Social välfärd. Idag är Daniel Smedberg en av projektledarna för ESF-projektet DigiLitt.kom (Digital litteracitet i kommunerna), och vi träffar honom tillsammans med Hanna Nordehammar, kommunikatör på Kommunförbundet Skåne, och kommunikationsansvarig för projektet. Inom DigiLitt.kom samarbetar nio sydsvenska kommuner för att lyfta kompetens och medvetenheten kring digitalisering för att främja användandet av digitala verktyg inom vård och omsorg. – Syftet är att höja den digitala litteraciteten hos projektdeltagarna, och det är medarbetare från kommunerna inom vård- och omsorgsverksamheterna vars individuella digitala litteracitet som ska höjas, berättar Hanna Nordehammar.

–  Litteracitet betyder mer än bara kompetens, ESF:s utlysning handlar ju om kompetensutveckling, men litteracitet handlar om så många fler förmågor: Inställningar, attityder och att hela tiden vilja lära sig något nytt, förklarar Daniel Smedberg gällande projektets utgångspunkt, digital litteracitet.

Genom att utgå från begreppet litteracitet ska projektet undvika en mer traditionell kompetensförsörjning, och inte falla in i ett spår där fokus endast ligger på att lära sig hantera ett specifikt system eller ett specifikt digitalt verktyg. Istället hoppas man kunna påverka projektdeltagarnas inställning till digitalisering, och stimulera medarbetarna till att vara förmögna och nyfikna att lära sig mer utifrån de behov som finns idag och som kan tänkas bli aktuella i framtiden. – Det är helt enkelt att vara läs- och skrivkunnig, men inte när det gäller alfabet och vanliga texter, utan läs- och skrivkunnig när det gäller att hantera digitala system och verktyg, förklarar Daniel Smedberg.

Hanna Nordehammar blev involverad som kommunikationsansvarig för DigiLitt.kom i höstas. Daniel Smedberg, en av projektledarna för projektet, var med och drog igång projektet i början av förra sommaren.

Det var utifrån en dialog med de nio deltagande kommunerna som projektet kom att handla om digital litteracitet. De åtta skånska kommunerna, inklusive en kommun från Blekinge, som projektet idag omfattar är betydligt färre än vad det såg ut att bli vid projektets uppstart. Kring midsommar förra året gick Kommunförbundet Skåne ut med en bred förfrågan till alla Skånes kommuner om att delta på ett första möte för att kolla intresset om att göra en ansökan till ESF:s utlysning. – Vi trodde kanske att fåtal skulle nappa och tycka att det här var lite intressant, men veckan efter midsommar fick vi gensvar från alla 33 kommuner plus två blekingska kommuner, berättar Daniel Smedberg.

Det stora intresset från kommunerna visar på att digitalisering, inte minst inom vård och omsorg, är en brännande fråga hos kommunerna. Både Daniel Smedberg och Hanna Nordehammar pekar på att sektorn är en av de minst digitaliserade, och att många kommuner ligger efter i arbetet. De båda menar att detta är något som det finns en medvetenhet kring, vilket gör att frågan cirkulerar inom kommunerna och att man gärna hänger på andras initiativ.

Till slut blev det tio sydsvenska kommuner som tillsammans med projektägaren Kommunförbundet Skåne skrev ansökan. När projektet drog igång den första mars i år återstod slutligen nio deltagande kommuner. Till projektet har det senare tillkommit en till projektledare, Jessica Arvidsson från Båstads kommun, som kommer ha huvudsaklig kontakt med ESF. Projektet kommer totalt att omfatta 620 projektdeltagare från de olika kommunerna, och just nu befinner sig projektet i analys- och planeringsfasen där kommunerna ska identifiera och kartlägga vilken nivå av digital litteracitet som deltagarna har, samt vilka behov som finns. Nästa steg blir att försöka matcha insatser till de behov som identifieras.

Hanna Nordehammar berättar att uppstarten av projektet har varit något trevande. Att det är ett stort projekt som involverar många kommuner och mycket pengar har bidragit till att det har tagit ett tag innan man lyckats formulera exakt vad man vill med projektet. – Att formulera projektet tror jag har varit en utmaning, att hitta våra vägar, både gemensamt och på de lokala nivåerna. [..] Alla kommuner har olika förutsättning och jobbar på väldigt olika sätt, och vi ska ju försöka ha en sammanhållen bild men ändå göra det på en lokal nivå, säger Hanna Nordehammar.

Samtidigt är det just i analysfasen som man ska hitta problemen och lösa dem. Efter flera möten har man nu funnit gemensamma vägar för hur projektet ska genomföras på bästa sätt, något som har gjort att projektet verkligen har kommit igång. DigiLitt.kom pågår fram till sista februari år 2020, och innan dess ska projektet lyckas höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna. Ytterligare ett mål med projektet är att få på plats en modell för hur organisationer, likt kommuner, ska stödja medarbetare inom vård och omsorg att lära sig om de digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer i framtiden.

Daniel Smedberg och Hanna Nordehammar lyfter under intervjun att det också hade varit kul om Kommunförbundet Skåne via projektet hade kunnat bli vägledande inom litteracitet-begreppet, genom att visa på ett i Sverige ganska nytt sätt för hur man kan arbeta med kompetensförsörjning. – Att [andra] faktiskt ser resultaten och gör samma i sina kommuner. Det är det som är hela grundidén med Kommunförbundet Skåne, att vi ska hjälpa kommunerna att jobba med saker, säger Hanna Nordehammar.

Vill du veta mer om projektet?

Besök DigiLitt.kom:s egna hemsida här.

Publicerad:

Skriv en kommentar