Månadens EU-projekt: CoordiNet

I månadens EU-projekt har vi pratat med Svenska kraftnät, en av tre svenska huvudpartner i det Horisont 2020-finansierade projektet CoordiNet. Projektet som drog i gång i januari 2019 syftar till smartare och mer flexibel användning av dagens elnät. Genom CoordiNet hoppas man finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det europeiska elnätet, för att sedan utforma strukturen för en gemensam paneuropeisk samordningsplattform. Projektkonsortiet består av totalt 23 aktörer från tre EU-medlemsländer och förväntas pågå fram till och med den 30 juni 2022.

Om CoordiNet

Just nu växer efterfrågan på el snabbare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna utveckling ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt en ökad elanvändning för en fossilfri industri och transportsektor. I bakgrund av detta grundades det EU-finansierade projektet CoordiNet, ett projekt som siktar på att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det europeiska elnätet, och för att använda dagens elnät smartare och mer flexibelt.

Redan idag finns det flera städer som har passerat gränsen för att kunna ansluta nya bostadsområden eller industrier. Att öka elnätets kapacitet tar mycket tid, och en ny kraftledning kan ta runt tio år att få tillstånd för att bygga, något som kan komma att bli ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion kräver dessutom en större flexibilitet. Projektet CoordiNet hoppas kunna skapa den flexibiliteten som gör att industrier och hushåll kan använda elnätet mycket mer flexibelt, detta utan att kompromissa med målgruppens elnätskostnad eller komfort.

Projektkonsortiet består av totalt 23 aktörer från tre olika EU-medlemsländer: Sverige, Spanien och Grekland. Svenska huvudaktörer är Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät. Övriga svenska aktörer är även Energiforsk, Expectra AB, och Uppsala kommun. Projektet CoordiNet startade den 1 januari 2019 och kommer att pågå fram till och med den 30 juni 2022. Projektet finansieras under sektorsprogrammet Horisont 2020, och har en total budget på 150 miljoner svenska kronor.

Syfte och mål med CoordiNet

Projektet CoordiNet innehåller flera olika delmoment. Ett av dessa delmoment är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som i sin tur kan bidra till att minska kapacitetsbristen. Mer konkret ska man via dessa lokala marknader undersöka om företag och hushåll kan förmås dra ner på eller flytta sitt effektbehov om en får ersättning för det. Projektet ska ge insikter i en rad tekniska frågeställningar, men ska även undersöka vilka incitament som krävs för att hushåll och industrier ska bidra med flexibilitet.

Genom att inrätta en serie standardiserade produkter för elnättjänster på EU-nivå kommer projektet CoordiNet att definiera och detaljera mekanismer för tillhandahållandet av nödvändiga nätverkstjänster på distributions-och överföringsnivå. Dessa föreslagna CoordiNet mekanismerna testas genom olika demonstrationsanläggningar på tio utvalda platser i partnerländerna.

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet kommer att genomföras på fyra platser i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Anledningen till att man valt att placera demonstrationsanläggningarna på dessa områden är eftersom förutsättningarna och problemen med elnätet på dessa platser är helt olika. Det är kunder i dessa områden som kommer kunna delta i projektet. Det kan handla om en datahall eller snabbladdare som tidvis kan sänka sitt effektbehov. Det kan också handla om att låta värmepump och varmvattenberedare arbeta lite mer eller mindre under vissa kortare perioder, utan att påverka kundens komfort. De lärdomar och resultat som dras från de lokala marknadsplatserna kommer senare att användas för att tillsammans med partnerländerna utforma strukturen för en gemensam paneuropeisk samordningsplattform.

– Svenska kraftnät är tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution en av de tre huvuddeltagarna i den svenska delen av projektet. Ett viktigt syfte med projektet är att utöka och förbättra koordineringen mellan kunder, lokalnätsföretag, regionnätsföretag samt den aktör som är Systemansvarig och Transmissionsnätsägare (TSO). Svenska kraftnät är TSO i Sverige och bidrar med erfarenhet och kunskap i projektet, berättar Svenska kraftnät.

Elbristen i Uppsala kommun

Idag finns det flera städer och kommuner som har passerat gränsen för att kunna ansluta nya bostadsområden eller industrier till sina samhällen. En av dessa kommuner är Uppsala kommun. Cirka 200 timmar per år är det kapacitetsbrist i Uppsala kommuns elnät. Kapacitetsbristen gör det svårare att etablera vissa nya verksamheter i kommunen. Vattenfall har bland annat tvingats att tacka nej till etablering av serverhallar och för en tid sedan fick även en batterifabrik avslag på grund av att kapaciteten i elnätet är otillräcklig. Det blev startskottet för kommunens jakt på att minska sitt effektbehov.

Kristina Starborg är den som är ansvarig för CoordiNet från Uppsala kommun. Till Vattenfall Eldistribution berättar hon att kapacitetsutmaningen i elnätet har allvarliga konsekvenser för många av Sveriges kommuner, och om man inte hittar lösningar för situationen kan det betyda minskade arbetstillfällen och komplikationer för tillväxten. För en expansiv kommun som Uppsala med till exempel nya stadsdelen Bergsbrunna som är Uppsalas största stadsbyggnadsprojekt någonsin blir utmaningen att minska kapaciteten extra tydlig. Utmaningen kräver att många aktörer prioriterar effektfrågan och agerar snabbt. Uppsala kommun tar enligt Kristina Starborg därför rollen som en aggregator för sin egen verksamhet i projektet för att visa att arbete med effektflexibelt är viktigt och fullt möjligt.

SWITCH

I november 2019 lanserade den svenska projektpartnern E.ON Energidistribution den första svenska demonstrationsanläggningen för lokala marknadsplatser i södra Skåne. Demonstrationsanläggningen fick namnet SWITCH. Skåne är en region där många företag vill växa och etablera sig, något som även innebär utmaningar för elnätet. Målet med SWITCH är att lösa kapacitetsbristen av elnätet i södra Skåne, så att tillväxten kan fortsätta i regionen. För att lyckas med detta kommer man arbeta för att involvera olika lokala förmågor i södra Skåne, så som kommuner, regioner, näringsliv och industrier med flera.

Projektet innebär att man skapar en marknadsplats för handel av effekt, där de som är anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja sin elproduktion när nätägaren behöver det. Det resulterar i att elnätet kan används mer optimalt, och i sin tur undvika kapacitetsbrist. Företag i Skåne kan välja att ansluta sig till SWITCH för att bidra med kapacitet till elnätet i situationer med hög belastning. Totalt kan de aktörer som anslutit sig erbjudas motsvarande 60 megawatts kapacitet till elnätet. Det kan jämföras med hela Ystads förbrukning som är cirka 50 megawatt. Projektets första säsong löper från den 5 november 2019 till och med 30 mars 2020.

– Projektet innehåller olika delmoment som bland annat går ut på att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla, vilket kan bidra till att möta utmaningarna med kapacitetsbrist lokalt. För närvarande och några månader in i 2020 testas en första mindre demo som bland annat syftar till att testa en marknadsplattformen som E.ON utvecklat och samt testa att aktivera flexibilitet för regionnätägarnas behov. Till nästa vinter och under 2021 kommer en andra demo att genomföras. Då är tanken att utöka mängden flexibilitet som aktiveras samt även möjliggöra för Svenska kraftnät att använda viss flexibilitet på den befintliga reglerkraftmarknaden (mFRR), som är en viktig del i balanseringen av kraftsystemet, berättar Svenska kraftnät.

Lanseringen av SWITCH i november 2019 var alltså den första lanseringen av de totalt fyra svenska demonstrationsanläggningarna. Vattenfall Eldistribution kommer att lansera demonstrationsanläggningen i Uppland den 8 januari 2020, och på Gotland den 15 januari 2020. E.ON kommer lansera anläggningen i Västernorrland/Jämtlands län under sommaren 2020.

Vilka svårigheter och lärdomar har ni hittills mött med projektet?

– Generellt är det en förändringsresa för aktörer att gå från att tänka energi till att tänka mer effekt och det tar tid. En annan aspekt är att kunderna, dvs leverantörerna av flexibilitet, är väldigt olika och har olika behov och önskemål. Ett exempel är tidsaspekten där vissa kunder vill ha flera dagars framförhållning för när de ska bidra med sin flexibilitet och andra vill aktiveras helt automatiskt utan någon framförhållning, berättar Svenska kraftnät avslutningsvis.

Vill du veta mer om projektet CoordiNet?

Besök projektets hemsida för att läsa mer.

Publicerad:

Skriv en kommentar