Månadens EU-projekt: BOSS

Under 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn (EKB) kraftigt och de skånska kommunerna kämpade framförallt med att klara av sitt uppdrag att erbjuda de nyanlända barnen boendeplatser och utbildning med kvalitet. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne sökte därför efter ett sätt att som regionala aktörer stödja kommunerna när det gäller mottagande och integration av ensamkommande barn. Ur denna kontext uppkom idéen till projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk Samverkan.

BOSS, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), syftar till att stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande och nyanlända barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas inom och mellan kommuner kring ensamkommande och nyanlända barn och unga.  . Utgångspunkten för projektet är att delar av det nuvarande problemet orsakats av rådande strukturer. Genom att skapa och stödja en bred samverkansstruktur kring frågor som berör nyanlända och ensamkommande barn och unga förväntas projektet bidra till en bättre etablering samt en stärkt långsiktig integration.

Kommunförbundet Skåne är projektägare av det tvååriga projektet som projektledare Dhara Söderström var med och startade upp i november förra året. Dhara Söderström och kollegerna på Kommunförbundet ska driva projektet framåt tills projektslut i september 2018. Inom projektets tidsram ska tre faser genomföras: Analys- och planeringsfasen som precis avslutats,  strategisk och operativ  genomförandefas, samt en avslutningsfas. Innan projektet initierades gick en förfrågan ut till samtliga skånska kommuner om de önskade att delta i BOSS. Sexton kommuner tackade ja: Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Åstorp, Klippan, Eslöv, Hörby, Lund, Lomma, Burlöv, Malmö, Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Bromölla.

Nyss avslutade analys- och planeringsfasen

Det första halvåret i BOSS-projektet har varit en analysfas då en behovsinventering gjorts. Strategiska grupper och kontaktpersoner i kommunerna har under denna fas tillsammans med BOSS genomfört en behovskartläggning av sina behov och förutsättningar för att arbeta med EKB och vilken samverkansstruktur som finns. Utifrån denna kartläggning har sedan varje kommun tagit fram en handlingsplan som specificerar vilka de största utmaningarna är samt hur kommunen vill arbeta vidare inom BOSS-projektet. Huvuddragen från behovsinventeringen i de 16 kommunerna har sedan sammanställts och ligger till grund för de utbildningstillfällen som kommer att genomföras i projektets strategiska fas. Dhara Söderström menar att utifrån kartläggningen som gjorts går det att se en variation i hur långt de olika kommunerna kommit i arbetet med strategisk samverkan kring EKB

Nästa steg i projektet: strategiskt genomförande

Den andra fasen i projektet, strategiskt genomförande, har precis startats upp. Under denna fas kommer tio utbildningstillfällen att anordnas för projektets deltagare som arbetar på strategisk nivå i de 16 kommunerna, såsom förvaltningschefer, biträdande förvaltningschefer och/eller politiker. Utbildningstillfällena som anordnas kommer centrera kring fem stycken teman som identifierats utifrån behovssamtalen med kommunerna: Organisation & Samverkan, Arbetsmarknad & Etablering, Process & Ansvar, Värdegrund & Interkulturalitet samt Samverkan idéburen sektor. Vid samtliga tillfällen kommer samverkansfrågor inom de olika områdena att beröras.

Förutom att en expert på området kommer bjudas in att föreläsa ansvarar värdkommunen under utbildningsdagen för en presentation av lärande exempel från kommunens samverkansarbete. Tanken är sedan att övriga deltagare ska kunna komplettera med exempel från sina kommuner för att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Här handlar det inte bara om att lyfta fram bra exempel – alla exempel kring hur kommunerna arbetar med dessa frågor kan vara lärande exempel. Utbildningstillfällena inkluderar även workshops som är utformade utifrån en deltagardemokratisk modell vilket innebär att alla deltagare får komma till tals på lika villkor. Utöver deltagare från strategisknivå kommer även brukare, operativ personal och externa aktörer som är kopplade till utbildningsdagensämne att bjudas in. Under workshopen ska utvecklingsområden och eventuella lösningar på dessa tas fram gemensamt av workshopens alla deltagare, vilket Dhara Söderström menar är en viktig anledning till varför de valt att använda en deltagardemokratisk modell.

Operativt genomförande

Under det operativa genomförandet kommer två parallella spår att utföras: utbildning och lokalt förändringsarbete. Utbildningsinsatserna kommer att vara riktade mot de operativa beslutsfattarna, ”första linjens chefer” som Dhara Söderström benämner dem. I det lokala förbättringsarbetet får varje kommun i uppgift att identifiera ett konkret område som behöver förbättras genom samverkan. I en kommun som projektet besökt har det diskuterats att de ensamkommande barnen blir kartlagda av många instanser såsom skola, socialtjänst med flera. Det hade varit bättre om kommunen istället kunnat göra en gemensam kartläggning av varje individ, något som kräver stärkt samverkan. Detta menar Dhara Söderström är ett konkret exempel på möjliga förbättringsområden som utgår från en gemensam målsättning.

Att arbeta med EU-projekt

Även om det inom EU-projektet finns begränsade möjligheter att ändra i godkänd projektplan vilket kan upplevas som om något kreativitetshämmande, menar Dhara Söderström att det även kan gynna långsiktig planering och väl genomtänkta projektplaner. ESF-rådet ställer krav på att alla ESF-projekt ska präglas av fyra horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling. Detta krav ser Dhara Söderström som en positiv effekt av att arbeta med EU-projektet.

–        Det gör att man tvingas tänka till ett extra varv kring rättighetsfrågor som egentligen alla behöver jobba med.

BOSS-projektet har just avslutat analysfasen och nästa vecka samlas projektdeltagare i Trelleborg för de första utbildningstillfället i den strategiska fasen. Förhoppningsvis blir detta det första lyckade tillfället av många då skånska aktörer samlas kring en bred samverkansstruktur kring frågor som berör nyanlända och ensamkommande barn och unga. Dhara ser fram emot att se hur utbildningstillfällena tas emot. Förhoppningen, menar hon, är att BOSS ska generera en modell, en metod som kan användas till annat:

–        Att de som går på kurs och workshop får med sig en tydlig helhetsbild av verkliga behov och lösningar samt hur de i den egna kommunen kan arbeta vidare med samverkan i dessa frågor för att uppnå en stärkt integration, säger Dhara Söderström.

För er som vill följa projektet vidare kommer nyheter att publiceras på Kommunförbundet Skånes hemsida under avdelningen för hälsa och social välfärd.

Mer om projektet finns att läsa på BOSS:s projektsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar