Kontaktpunkt ska bildas för arbetet med EU:s gränsområden

Den 16 januari ägde en konferens på temat “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” på Folketinget i Köpenhamn rum, och Kommunförbundet Skåne var på plats.

Konferensen anordnades av Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionens DG Regional and Urban Policy. Konferensens fokus är det meddelande som publicerades under hösten 2017 –  Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden. Läs meddelandet här.

En ”kontaktpunkt för gränserna” kommer att bildas inom kommissionen för att stödja genomförandet av de viktigaste åtgärderna för gränsöverskridande och regionala dimensioner, och för att ge medlemsstater och andra viktiga aktörer stöd för att lösa rättsliga och administrativa frågor för gränsområden. Framför allt i samband med införlivande av EU:s direktiv och krav på samordning, men också för att sprida erfarenheter och bra lösningar effektivt och till en rad olika berörda intressenter. Några bra exempel som nämns i meddelandet är just Nordiska Ministerrådets och Greater Copehagen and Skåne Committees arbete över gränserna på mellanstatlig och regional nivå.

En del av de åtgärder som planeras är att kommissionen kommer att skapa ett EU-omfattande professionellt nätverk online där berörda parter kan lägga fram och diskutera rättsliga och administrativa gränsfrågor. Nätverket kommer att använda Futurium – en befintlig webbplattform. Dessutom öppnas möjligheten att lämna förslag till pilotprojekt som löser gränsområdens specifika problematik. Upp till 20 pilotprojekt kommer att väljas ut på grund av att de har ett stort demonstrationsvärde och stor replikerbarhet, och ansökningsomgången kommer att administreras av Association of European Border Regions (AEBR).

Besök eventets hemsida för att ta del av de presentationer som gjordes under konferensen.

Publicerad:

Skriv en kommentar