Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Innan juluppehållet träffades den svenska Subkommittén i Malmö för att gå igenom svenskt ställningstagande av inkomna projektansökningar i Nordsjöprogrammets 11:e och sista ordinarie utlysningsomgång. Nu har projekten beviljats av den transnationella Styrkommittén och vi kan bland annat gratulera Helsingborg Stad till ett beviljat projekt!

Den 11-12 december möttes den svenska Subkommittén för Interreg Nordsjöprogrammet hos Region Skåne i Malmö. I Subkommittén sitter representanter, politiker och tjänstepersoner, från de regioner i Sverige som ingår i Nordsjöprogrammet. Subkommittén möts för att diskutera svenskt ställningstagande till prioritering av projekt (beviljande – avslag) inför det att samtliga länder möts i den beslutande Styrkommittén. Från Skåne så representeras Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i Subkommittén med invalda politiska ledamöter. Det finns även en tjänstemannagrupp som innefattar tjänstepersoner från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Det svenska arbetet koordineras av Region Västra Götaland som nationell kontaktpunkt för programmet.

I den 11:e utlysningen för programmet mottogs totalt 9 fullskaliga projektansökningar (full application) och 5 förlängningar. Utlysningen pågick mellan den 28 juni – 11 oktober 2019 och totalt söktes 16,7 miljoner euro. I denna utlysningen är 11% av partnerna svenska partners. Då vi går mot slutet av pågående programperiod (2014 – 2020) så blir detta den sista ordinarie utlysningen i programmet, återstående medel kommer högst troligen att användas för mindre utlysningar för förstudieprojekt.

Strax innan jul fick vi besked att 5 projekts beviljats finansiering, dessa är:

  • Exskallerate: Accelerate adoption of Exoskeletons for construction. Projektets fokus: I hela EU och NSR arbetar industri- och byggarbetare med arbete som kräver repeterande och fysiskt ansträngda rörelser som leder till negativa hälsoeffekter. Detta gör att denna typ av jobb i förlängningen blir mindre attraktiva.
    EXSKALLERATE tar itu med dessa problem genom att fokusera på att påskynda införandet av exoskelett (ett slags robotskelett som bärs utanpå kroppen och som förbättrar bärarens befintliga förmåga) i konstruktions- och industriföretag där upprepande fysiskt arbete leder till allvarliga hälsoproblem. Svensk partner är Högskolan i Gävle
  • I2I:From Isolation to Inclusion: innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness in the North Sea Region. Projektets fokus: Målsättningen med I2I är att genom innovationer i offentlig verksamhet och offentlig service motverka ensamhet och social exkludering inom NSR samhällen. Detta ska man uppnå genom gemensamma strategier, bland annat med Quadruple Helix tillvägagångsätt, men också genom att testa ny teknik. Efter projektets tre år förväntar sig I2I att man ska ha stärkt samarbetet mellan SMEs, akademi, offentlig sektor och slutanvändare och främjat effektiviteten och kompetensen hos offentlig sektor att motverka ensamhet och social exkludering. Svensk partner är Region Värmland
  • Stronghouse: Sustainable housing for strong communities. Projektets fokus: Renovering av bostäder för energieffektivisering har stor potential för minskad energiåtgång, men förståelsen kring vad som driver på den utvecklingen behöver öka. Projektet vill öka förståelsen genom att utveckla strategier för finansiering, organisering och implementering för att utveckla produkter, tjänster och processer för att minska miljöavtrycket från privatägda bostadshus i Nordsjöregionen. Svenska partners inkluderar Linnéuniversitet och Göteborgs Universitet
  • AVATAR:Sustainable urban freight transport with autonomous zero-emission vessels. Projektets fokus: Det massiva underutnyttjandet av inre vattenvägar (IWW) i Nordsjöregionen, särskilt i och omkring stadsmiljöer, ger möjligheter till tekniska innovationer. Detta projekt syftar till att driftsätta nollutsläpp genom automatiserade fartyg som kan utföra trafik mellan de urbana konsoliderings centra utanför City och Inner City nav, med fokus på distribution av palleterade varor och avfall avkastning.
  • Circ-NSR: Circular North Sea Regions – Improving Governance for the Circular Economy. Projektets fokus: Europas konsumtionsmönster är destruktiva med allt för mycket resurser och råmaterial som kastas utan att kunna återbrukas samt med ökande och ohållbara CO2 utsläpp. Circ-NSR syftar till att förstärka det cirkulärekonomiskak arbetet i NSR. Fokus kommer i projektet ligga på att skapa ett ”cirkulärt mindset” hos offentliga och privata nyckelaktörer genom att utveckla mekanismer och framgångsfaktorer för överföring av cirkulära lösningar från piloter och goda exempel till en bredare massa. Svenska partners är Helsingborg stad tillsammans med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp; Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Nordsjöprogrammet använder sig av en två-stegsansökan (Expression of interest samt Full application) vilket innebär att projektidén samt partnerskapet ska först godkännas innan en fullskalig projektansökan kan skickas in. Detta öppnar upp för att komplettera och stärka projektansökningar från dess att den första ansökan beviljas, något som var fallet med projektansökan för Circ-NSR där Helsingborg stad anslöt till den fullskaliga projektansökan. Vi ser fram emot att följa projektet som kommer att löpa under tre år med en total budget på cirka 2.8 miljoner euro.

 

 

 

 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar