Informationsträff om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne-Blekinge

Under måndagen den 18 november bjöd Tillväxtverket tillsammans med Kommunförbundet Skåne in kommunrepresentanter till en informationsträff om den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne – Blekingeprogrammet. Representanter från flera skånska kommuner deltog under informationsträffen.

Syftet med informationsträffen var att informera om den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), och hur det går till att söka medel. Syftet var dessutom att tillsammans med deltagande aktörer diskutera behovsbilden i de skånska kommunerna kopplat till ERUF:s finansieringsmöjligheter, med förhoppningen att inspirera deltagarna till att själva söka medel från programmet. Representanter från flera skånska kommuner, samt representanter från Krinova och klusterorganisationen Mobile Heights deltog under informationsträffen.

Matilda Kullebjörk, handläggare vid Tillväxtverket inledde dagen med att presentera Tillväxtverket och ERUF Skåne-Blekinge. Tillväxtverket har från regeringen fått i uppdrag att förvalta och fördela medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning. ERUF Skåne-Blekingeprogrammet är skrivet utifrån regionens olika strategier och prioriteringar för hur regionen ska fortsätta utvecklas. Både privat, ideell och offentlig sektor lyftes under dagen fram som viktiga genomförare av programmet.

Därefter fick deltagarna ta del av information kring kommande utlysningar. Nästa år (2020) kommer utlysningarna inom ERUF Skåne-Blekinge vara öppna mellan den 9 december 2019–10 mars 2020 samt mellan den 4 juni 2020–10 september 2020. Fokusområdet för båda utlysningarna kommer vara att utveckla konkurrenskraften i Skåne. På Tillväxtverkets hemsida hittar ni alla pågående och kommande utlysningar.

I samband med informationen kring kommande utlysningar presenterades även tidigare projektexempel som finansierats inom ramen för Skåne-Blekingeprogrammet. Syftet med att presentera tidigare projektexempel var att inspirera de kommunala representanterna att själva söka medel från ERUF Skåne-Blekinge. Tidigare projektexempel så som SoPact 2.0, Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne samt Digital kommunal service i Tomelilla togs upp. De olika projekten har alla mottagit finansiering från programmet, men inom olika insatsområden.

Under eftermiddagen hölls även en workshop där deltagarna fick i uppdrag att diskutera sin kommuns specifika behov inom tre av programmets prioriterade insatsområden, nämligen koldioxidsnål ekonomi, bredband och små och medelstora företag. Syftet med workshopen var att hålla en dialog om behovsbilden hos skånska kommuner och hur denna kan matchas med de finansieringsmöjligheter som finns inom Skåne-Blekingeprogrammet. Workshoppen var också ett bra tillfälle att nätverka och lyssna in behov och intressen över kommungränserna.

Under workshopen lyfte flera av de kommunala representanterna vård och omsorg och då specifikt äldreomsorgen som ett aktuellt område där man ser att projektarbete skulle vara fördelaktigt. Representanterna poängterade att området står inför stora utmaningar, men kommenterade att man också ser att det finns stora företagsmöjligheter inom området. Inom insatsområdet för små och medelstora företag lyfte flera av de kommunala representanterna vikten av kommunikation mellan kommunerna kring vad som redan finns i närområdet, i syfte för att skapa en mer balanserad företagsstruktur i delregionen. 

Dagen avslutades med en presentation kring hur en som aktör går tillväga för att söka finansiering från Skåne-Blekingeprogrammet, och deltagarna fick i samband med detta lyssna till ekonomisk redovisning. Presentationen kring den ekonomiska redovisningen fokuserade bland annat på de nya förenklade redovisningsalternativen. Sedan den 1 juli har Tillväxtverket infört förenklade redovisningsalternativ som ska underlätta den administrativa bördan att driva ERUF-projekt. Dagen avslutades med frågor från deltagarna.

Bilder från workshopen. 

Publicerad:

Skriv en kommentar