Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för våra skånska kommuner. Vi närmar oss nu slutet på nuvarande programperiod och även om vi såklart aktivt förbereder oss för kommande programperiod (2021-2027) så ska man inte missa att det finns en hel del möjligheter kvar att söka projektfinansiering även om flera av programmen och fonderna nu närmar sig sin slutfas.

Här ger vi en lägesrapport över Struktur och Investeringsfonder som knyts till Skåne:

Europeiska socialfonden (ESF)

Pågående utlysning

Den 10 december öppnade svenska ESF-rådet i Sydsverige utlysningar inom både programområde 1 och 2. Utlysningarna sker med medel från återflöden, valutakursuppräkning och resultatreserv och kommer att vara öppna för ansökan från den 10 december 2019 till 8 mars 2020. Utlysningarna riktar sig till privata, offentliga och idéburna sektorer.

Programområde 1

Hållbart arbetsliv Skåne-Blekinge
Utlysning: PO1 – kompetensförsörjning och koppling mellan utbildning och arbetsliv
Startdatum: 10 december 2019
Slutdatum: 8 mars 2019
Utlyst belopp: 39 000 000 kr
Medfinansiering från projekt: 53%
Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i september 2020.

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:
– individuell kompetenshöjning med koppling till att främja hälsa och förebygga ohälsa, och
– arbetsorganisatorisk utveckling kopplat till att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Programområde 2

Ökade övergångar till arbete och studier
Utlysning: PO2 – ökade övergångar till arbete
Startdatum: 10 december 2019
Slutdatum: 8 mars 2019
Utlyst belopp: 24 000 000 kr
Medfinansiering från projekt: 53%
Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i september 2020.

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:
– att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden, och
– att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, som är delaktiga i arbetet med individen, upprättas eller stärks.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till ett nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för perioden 2021–2027. Det första steget i arbetet är att göra en omvärldsanalys och lämna förslag till preliminära prioriteringar senast den 1 oktober i år. Därefter ska man utifrån omvärldsanalysen redovisa ett förslag till nytt program senast den 1 april 2020.

I maj 2018 presenterade EU kommissionen sitt förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+). Kommissionen föreslår att ESF+ inrättas genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet). Förslaget till budget för ESF+ i Sverige ligger på ungefär samma nivå som innevarande programperiod omräknat till 2018 års priser.

Tidplanen för kommande ESF+ program är att ett nationellt programförslag ska presenteras för Arbetsmarknadsdepartementet den 1 april 2020 därefter påbörjas framtagande av regionala handlingsplaner.

Under 2020 kan det bli aktuellt med mindre projektutlysningar – så kallade överbryggningsprojekt och förstudier – inför kommande programperiod. Mer information kommer kring detta kommer efter årsskiftet då det också finns mer information kring kvarstående medel inom resultatreserv och återflöden från projekt.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Pågående utlysning

ERUF Skåne-Blekinge öppnade den 9 december utlysningen Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft.

Utlysningen är öppen mellan den 9 december och 10 mars 2020. Prioritering sker i 10 juni 2020. Projektstart 1 september 2020.

I aktuell utlysning är ansökningar inom följande insatsområden öppna:

 • Insatsområde 2, Smart tillväxt – Små och medelstora företag.
 • Insatsområde 4, Inkluderande tillväxt – Bredband.
 • Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling.

Projekt inom insatsområde 2 ska bidra till stärkt entreprenörskap och företagande samt till ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag. Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin. Inom insatsområde bredband välkomnar Tillväxtverket särskilt projekt med följande inriktning: Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för de som är intresserade av för att öka kunskapen och investeringsviljan för utbyggnad av bredband. Och de ska stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan.

Även projektet som redan finansieras av regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge kan ansöka utökad budget i samband med utökad verksamhet. En sådan ansökan kan göras efter att en fördjupad dialog mellan projektägaren och Tillväxtverket har skett.

Inom den aktuella utlysningen är det inte möjligt för nya projekt att söka stöd inom insatsområde 1, innovation och insatsområde 3, koldioxidsnål ekonomi.

Kommande utlysningar

Datum för 2020s utlysningar är nu publicerade på hemsidan

Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge
4 juni 2020 – 10 september 2020.

Tillväxtverket har inväntat besked gällande resultatreserven, den 26/8 kom beslut från kommissionen att resultatreserven på totalt 38 miljoner SEK kommer tilldelas insatsområde 2: Smart tillväxt – små och medelstora företag i Skåne-Blekinge programmet.

För kännedom beslutade Tillväxtverket den 28 juni 2019 om nya förenklade redovisningsalternativ vilket gäller för utlysningar from augusti 2019 och framåt.

 

Interreg ÖKS

Nulägesbeskrivning

Ansökningsomgång 2019:2 öppnade den 9 augusti 2019 och stängde den 13 september. Nio projekt har sökt stöd av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak i årets andra ansökningsrunda. Tack vare återföringar finns det tillräckligt med pengar i alla potter, förutom Sysselsättning där det kommer behövas prioriteras mellan projekt. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer i mitten av december. Skulle de rekommenderade projekten beviljas betyder det att potterna nu närmar sig fullteckning, helt för Sysselsättning samt med små medel kvar inom Innovation men med mer tillgängliga medel inom Transport och Grön ekonomi.

Sista datum för att bevilja nya projekt är den 31 december 2021.
Sista datum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022.
Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2022.

Kommande utlysningar

Ansökningsomgång 2020:1 öppnar den 13 januari och stänger den 7 februari 2020.

Förslag från programmets övervakningskommitté är att hålla samtliga insatsområdet utom Sysselsättning öppna för fullskaliga projektansökningar för utlysning 2020:1 (gäller samtliga geografier).

ÖKS tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad. Samtliga insatsområden är öppna för förstudieansökningar.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Mer detaljerad information kring faktiska tillgängliga medel kommer att presenteras så snart som möjligt. Bland annat väntar Sekretariatet besked från EU-kommissionen gällande en förfrågan att flytta programmedel från Grön ekonomi och Transport till Innovation.

En uppskattning (ej tillräknad förflyttade medel) är att det efter 2019:2 återstår:

 • Innovation – cirka 1 miljoner euro
 • Grön ekonomi – cirka 12 miljoner euro
 • Transport – cirka 7 miljoner euro
 • Sysselsättning – cirka 0.5 miljoner euro

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet arbetar tillsammans med regionerna med förberedelser för kommande programperiod. Man väntar sig att Region Skåne kommer att ta en ledande roll från regionernas sida samt att programmeringsprocessen kommer att starta upp omkring februari 2020.

 

Interreg Östersjön

Nulägesbeskrivning 

Alla medel i programmet har fördelats. De senaste utlysningarna gäller därför framförallt ansökningar för förlängning av pågående projekt samt förstudiemedel (så kallade Seed money), samt utlysningar för att sprida projektets resultat och lärdomar – så kallad Extension stage. Den senaste utlysningen för fullständiga projekt stängde i början av 2019 med beslut i april.

Den 9 december stängde en utlysning för Seed money projekt.

Pågående utlysningar

Den andra utlysningen för Extension stage öppnade den 1 oktober 2019 och är öppen till och med den 27 februari 2020.

Extension stage utlysningar är ett verktyg som Östersjöprogrammet använder för att stötta framgångsrika projekt att sprida sina resultat och lärdomar. Det ger möjlighet för avslutade projekt att söka extra medel för att stärka spridningen och användandet av projektresultat. Extension stage är därmed ett sätt att stärka programmets effekter i hela Östersjöregionen.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

I Subkommittén och Övervakningskommittén för programmet är det många diskussioner kring utvärderingar. En mid-term evaluation för programmet blev klar under hösten 2018. Nästa steg kommer handla om programmering och förberedelser inför kommande programperiod. Programsekretariatet tillsammans med förvaltande myndighet (i Tyskland) förväntas få ansvar för framskrivning av programmet. ÖK önskar här en transparent process med involvering från många aktörer i geografin. Men man avvaktar EU-förhandlingarna innan detta startar officiellt.

 

Interreg Södra Östersjön

Nulägesbeskrivning 

Totalt har 68 projekt beviljats finansiering i programmet, den senaste utlysningen som stängde i december 2018 (Call 6) med totalt 16 ansökningar – med övertecknad budget för samtliga områden förutom Transport. Då endast 9 projekt beviljades så fanns små medel kvar i programmet men var inte tillräckliga för att öppna upp ordinarie utlysningar.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Monitoring Committee träffas nästa gång i april 2020. Först därefter vet vi om det blir aktuellt med fler utlysningar men Call 6 var högst troligen den sista större utlysningen för Södra Östersjön. Man beräknar att programmet kan tillgodogöra sig återstående medel (återflöden) men hur detta öppnar för kommande utlysningar är i nuläget oklart och vi behöver vänta in besked från MC. Möjliga lösningar framåt som diskuterats:

 • Activity 1. Prolongation of running projects and increase of ERDF for additional activities in connection to communication and capitalization of results (clusters of 3–4 projects)
 • Activity 2. Seed money facility
 • Activity 3. Reserve list for projects from the 6th call
 • Activity 4. Call for projects clusters in the subject of cross-projects communication and capitalization of results.

Det råder mycket osäkerhet kring EU:s så kallade Cross Border program såsom Södra Östersjöprogrammet och ÖKS och man har ännu inte med klarhet meddelat från EU-kommissionens sida hur man ser på kommande programgeografier efter 2020. Det pågår mycket lobbyarbete för en fortsättning av Södra Östersjöprogrammet, bland annat via Euroregion Baltic där Kommunförbundet Skåne också ingår.

 

Interreg Nordsjön

Nulägesbeskrivning

Nuvarande programperiod löper mellan 2014 – 2020 men projekt kan löpa tom mid 2023, programmet kan därmed bevilja projekt även om de löper efter programperiodens slut.

I december bedömdes ansökningsomgång 11, då med enbart ansökningar om fullskaliga projekt. Kommunförbundet Skåne deltog vid Subkommittémötet den 11-12 december och vi inväntar nu mer information från kommande Styrkommittémöte.

Call 11: Full ApplicationUtlysningsperiod: 28 juni – 11 oktober. Var öppen för godkända ”Expression of Interest”. Detta blir den sista utlysningen för FA projekt då budgetpotterna nu är nära fulltecknade.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Okänt i nuläget om och när det blir aktuellt med utlysningar efter Call 11, det kommer förmodligen att dröja och troligen se andra lösningar såsom förlängningar av pågående projekt, projekt plattformar alternativt mindre projekt av förstudietypen då budgeten beräknas fulltecknas. Vi räknar med mer information efter pågående utlysning avslutats.

Man har diskuterat att erbjuda en 12:e ansökningsomgång för mindre projekt av förstudietypen (max 260 000 euro) med förenklade redovisningskrav men Övervakningskommittén har valt att skjuta upp beslut kring detta tills man har mer information kring en möjlig Brexit samt hur stora återflöden man kan vänta från projekt som nu avslutas. ÖK möts i maj 2020 så vi ser det därför som aktuellt med en eventuell utlysning under tidig höst 2020.

 

Landsbygdsprogrammet

Nulägesbeskrivning

Det finns fortfarande pengar kvar i de flesta åtgärder i Landsbygdsprogrammet, särskilt till klimat och energi men även i de andra stöden, exempelvis investeringsstöd för konkurrenskraft och startstöd. I åtgärden för förnybar energi (6.4/5bc) är budgeten dock slut. Ansökan om stöd görs på jordbruksverkets hemsida. Ansökan för stöd kan göras löpande med undantag för projektstöd till samarbete (16.2, 16.9/6a och 16.4/3a). Stöden till samarbete utlyses, vilket innebär att de kan sökas efter att stödet annonserats ut.

Pågående utlysningar

Den 1 november 2019 öppnade landsbygdsprogrammet utlysningen Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad. Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 800 000 kronor för samarbete mellan olika branscher och näringar på landsbygden. Sista dag för att söka stödet är den 6 april 2020.

Sedan den 1 november ligger utlysningen samarbete för nya jobb på landsbygden ute på Länsstyrelsen Skånes hemsida. Projektstödet riktar sig till samarbeten som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden. Syftet är att uppnå en positiv samhällsutveckling genom att ta tillvara på landsbygdens resurser och möjligheter. Insatserna ska leda till att skapa nya jobb inom livsmedel, tillverkning, omsorg, turism, kultur, hantverk eller tjänster.

Den 2 december öppnade landsbygdsprogrammet utlysningen Sprid goda exempel om kommersiell service. Utlysningen ska bidra till att sprida information om lärande exempel för utveckling av lokala servicelösningar. Det kan handla om nya arbetssätt, metoder och innovationer, kanske digitala.

Den 2 december öppnades utlysningen Utveckla service i landsbygder. Inom utlysningen kan en söka finansiering för att stärka servicen i landsbygder genom pilotprojekt. Pilotprojekten ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och där­med förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

I Bryssel har man ännu inte kommit överens om jordbrukspolitiken, och man förväntar sig att förhandlingarna inte kommer vara avslutade vid tilltänkt programstart i januari 2021 – utan att programmet kommer att försenas. 2022 kommer troligen nya Landsbygdsprogrammet. I och med detta har diskussioner påbörjats kring strategier för överlappningen mellan de två olika programperioderna.

Publicerad:

Sidansvarig

Ellinor Ekholm

Skriv en kommentar