Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom några av aktuella EU-fonderna och och programmen för kommuner i Skåne.

EU styrs av en sjuårig långtidsbudget (Multifinancial Framework eller MFF) där nuvarande period löper mellan 2014-2020. Det är även till denna budget som EU:s fonder och program knyts och därmed de finansieringsmöjligheter som finns för våra skånska kommuner. Vi närmar oss nu slutet på nuvarande programperiod och även om vi såklart aktivt förbereder oss för kommande programperiod (2021-2027) så ska man inte missa att det finns en hel del möjligheter kvar att söka projektfinansiering även om flera av programmen och fonderna nu närmar sig sin slutfas.

Här ger vi en lägesrapport över några av de Struktur och Investeringsfonder som knyts till Skåne:

Lägesuppdatering med anledning av rådande Coronavirus

EU-Kommissionen föreslog den 13 mars att anta ett ”Investeringsinitiativ mot coronaeffekter” – Corona Response Investment Initiative (CRII) – för att främja investeringar och lindra samhällseffekterna av rådande Coronavirus. Genom initiativet mobiliseras kassareserver i de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att krisbekämpningen ska kunna sättas in med omedelbar verkan. Investeringen blir betydande och kommer snabbt att överstiga 37 miljarder euro.

För att dessa 37 miljarder euro i offentliga europeiska investeringar snabbt ska kunna inriktas på att hantera konsekvenserna av coronakrisen föreslår kommissionen att återbetalningskravet för outnyttjad förfinansiering frångås när det gäller medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden (ej aktuell för Sverige) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) till dess att programmet avslutas.

Rådet och Europaparlamentet har nu antagit förslaget vilket träder i kraft den 1 april 2020.

Vi har skrivit mer om initiativet på vår hemsida och kommer informera löpande.

Europeiska socialfonden (ESF)

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet i Sydsverige planerar för kommande utlysning av ”överbryggning/förstudier” med koppling till kommande programperiod. Utlysningarna planeras öppnas under maj/juni 2020 och pågå tom september. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker den 9 december med projektstart 2021 jan-mars. Mer information kommer att presenteras från ESF-rådet under våren 2020.

Inför utlysningen kommer ESF-rådet Sydsverige erbjuda mobiliseringsträffar med intresserade aktörer, dessa planeras ske under maj/ juni. Mer information publiceras löpande.

Sista datum för beslut är 31 december 2020, sista genomförandedatum är februari 2023.

Kommunförbundet Skåne och ESF Sydsverige erbjuder en träff den 25 maj för EU-samordnare eller liknande resurs.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Kommande utlysningar

Datum för 2020s utlysningar är nu publicerade på hemsidan

Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge
11 juni 2020 – 10 september 2020.

För kännedom beslutade Tillväxtverket den 28 juni 2019 om nya förenklade redovisningsalternativ vilket gäller för utlysningar from augusti 2019 och framåt.

Interreg ÖKS

Kommande utlysning, 2020:2 öppnar den 10 augusti 2020 och stänger 11 september 2020. ÖKS planerar att ha ansökningsomgångar så länge det finns medel i programmet, dock ej efter 31 december 2021.

 • Sista datum för att bevilja nya projekt är den 31 december 2021.
 • Sista datum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022.
 • Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2022.

Prognos, skulle de 7 inkomna ansökningarna från ansökan 2020:1 godkännas:

 • Innovation: 6,3 miljoner EUR
 • Grön ekonomi: 3,3 miljoner EUR
 • Transport: 3,5 miljoner EUR
 • Sysselsättning: 0,5 miljoner EUR

Interreg Södra Östersjön

Nulägesbeskrivning 

Totalt har 68 projekt beviljats finansiering i programmet, den senaste utlysningen som stängde i december 2018 (Call 6) med totalt 16 ansökningar – med övertecknad budget för samtliga områden förutom Transport. Då endast 9 projekt beviljades så fanns små medel kvar i programmet men var inte tillräckliga för att öppna upp ordinarie utlysningar.

Återstående programperiod och framtiden i programmet

Monitoring Committee träffas nästa gång i april 2020. Först därefter vet vi om det blir aktuellt med fler utlysningar men Call 6 var högst troligen den sista större utlysningen för Södra Östersjön. Man beräknar att programmet kan tillgodogöra sig återstående medel (återflöden) men hur detta öppnar för kommande utlysningar är i nuläget oklart och vi behöver vänta in besked från MC. Möjliga lösningar framåt som diskuterats:

 • Activity 1. Prolongation of running projects and increase of ERDF for additional activities in connection to communication and capitalization of results (clusters of 3–4 projects)
 • Activity 2. Seed money facility
 • Activity 3. Reserve list for projects from the 6th call
 • Activity 4. Call for projects clusters in the subject of cross-projects communication and capitalization of results.

Interreg Nordsjön

Nulägesbeskrivning

Nuvarande programperiod löper mellan 2014 – 2020 men projekt kan löpa tom mid 2023, programmet kan därmed bevilja projekt även om de löper efter programperiodens slut.

Man har diskuterat att erbjuda en 12:e ansökningsomgång för mindre projekt av förstudietypen (max 260 000 euro) med förenklade redovisningskrav men Övervakningskommittén har valt att skjuta upp beslut kring detta tills man har mer information kring en möjlig Brexit samt hur stora återflöden man kan vänta från projekt som nu avslutas. ÖK möts i juni 2020 så vi ser det därför som aktuellt med en eventuell utlysning under höst/vinter 2020.

Landsbygdsprogrammet

Pågående utlysningar

Den 2 december 2019 öppnade landsbygdsprogrammet utlysningen Sprid goda exempel om kommersiell service. Utlysningen ska bidra till att sprida information om lärande exempel för utveckling av lokala servicelösningar. Det kan handla om nya arbetssätt, metoder och innovationer, kanske digitala. Ansökan stänger den 31 augusti 2020.

Den 2 december 2019 öppnades utlysningen Utveckla service i landsbygder. Inom utlysningen kan en söka finansiering för att stärka servicen i landsbygder genom pilotprojekt. Pilotprojekten ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och där­med förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare. Ansökan stänger den 31 augusti 2020.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar