Euroregion Baltic möttes i polska Elblag

Sedan den 1 januari 2019 så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs dåvarande styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet.

Euroregion Baltic eller ERB är ett politiskt samarbete som pågått sedan 1998. Samarbetet samlar 8 regioner från Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland. Samarbetet har som mål att förbättra livsförhållandena för invånarna, främja förbindelser och kontakter mellan lokala samhällen och genomföra åtgärder för en mer hållbar utveckling inom regionen. ERB har kommit att bli en knutpunkt för gränsöverskridande förbindelser där medborgare, politiker, institutioner, ekonomiska och sociala partners, utbildnings- och kulturinstitutioner ingår.

Framtida samverkansmöjligheter 

Den 12-13 februari möttes ledamöter och tjänstepersoner för Styrelsemöte och möten i polska Elblag strax utanför Gdansk. Under inledande Styrelsemöte presenterades prioriteringar för inkommande ordförande samt handlingsplan för kommande två år inom ERB. EU finansiering, och då främst Interreg Södra Östersjöprogrammet, utgör en mycket viktig finansieringskälla för de samarbetsprojekt som drivs av ERB eller medlemsorganisationerna och utvecklingen inför kommande programperiod är därför en högt prioriterad fråga.

EU-kommissionen (DG Regio) släppte i början av februari sitt Orientation Paper för de maritima Östersjöprogrammen.  Dokumentet ska främst ses som ett förslag från EU-kommissionen på hur man ser att kommande Interreg program i geografin kan komma att utformas under kommande programperiod. Nästa steg i processen är för nationell nivå i Sverige att förhandla kring förslaget, och dess inriktning och geografier, tillsammans med andra berörda medlemsländer. För Östersjöområdet så föreslår EU-kommissionen sammanslagningar av nuvarande programgeografier. För Södra Östersjöprogrammet är förslaget att geografin slås samman med dagens Central Baltic program (”Mid-Baltic”). ERB har följt utvecklingen nära och varit aktiva i att påverka när möjlighet getts, bland annat genom skrivelser men också genom sitt deltagande i viktiga samarbetsgrupper inom Östersjöregionen. Man ställer sig mycket frågande till de förslag EU-kommissionen lagt fram och argumenterar starkt för en fortsättning av dagens programstruktur för Södra Östersjöprogrammet.

 

Utveckling av förstudieansökan med fokus på vattenfrågor 

Under den andra dagen möttes delar av gruppen för en workshop med fokus på att utveckla en gemensam ansökan till förstudiefinansiering från Interreg Östersjöprogrammet där också Kommunförbundet Skåne kommer att ingå. Workshoppen leddes av Therese Jephson, FoU strateg Kommunförbundet Skåne, som också ingår i ERB:s arbetsgrupp för vattenfrågor.

Strax innan årsskiftet skickades ett första utkast in vilket glädjande beviljades att fortsätta till nästa steg i ansökningsprocessen. Målsättningen är nu att inom ERB:s Water Core Group, en mindre arbetsgrupp med fokus på vattenfrågor, färdigställa ansökan under mars månad. Övergripande handlar förstudieansökan om att utveckla ett större projekt (sk main project) på temat som beskrivits i seed-money ansökan till någon EU fond, nationell eller annan fond. Det större projektet som ERB ämnar utveckla, handlar om att ta fram ett kunskaps- och implementeringsprojekt för kommunal vattenrening och cirkulär dricksvattenförsörjning, tex genom test beds i de kommuner som är intresserade.

Kommunförbundet Skånes roll är att utgöra länk mellan projektgruppen och våra kommuner med målsättning att främja skånskt deltagande i ett potentiellt större projekt. Utöver KFSK så ingår också Krinova Science Park och partners från Danmark (Bornholm), Polen (Gdansk) och Litauen (Klaipeda) i ansökan. Lead partner är ERB.  Beslut väntas i juni månad och därefter förväntas förstudien pågå i cirka 12 månader vilket ger bra matchning till EU:s kommande Interreg program som kan väntas komma med sina första utlysningar sent 2021/tidigt 2022.

  

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar