Europeiskt fokus på en grönare sjöfart

Den europeiska sjöfarten utgör en mycket stor del av EU:s totala växthusutsläpp. Med anledning av detta enades ambassadörerna för EU:s medlemsländer i slutet av oktober månad om en gemensam ståndpunkt för en förenkling av EU:s befintliga maritima regelverk. Beslutet grundar sig på det förslag som EU-kommissionen lade fram i februari i år och som syftar till att underlätta för skeppsägare. I artikeln presenterar vi även Sveriges strategi för transport, samt exempel på EU-finansierade projekt som arbetar för grönare sjöfart.

Förslag till förenkling av EU:s maritima regelverk

Sedan januari 2019 är fartygsägare skyldiga enligt EU-lagstiftning att rapportera all sjötrafik inom europeiska vatten till två olika system, både till EU:s ”monitoring, reporting, verification” (MRV) och till International Maritime Organisation (IMO). Lagen har kommit att innebära hårdare rapporteringsdirektiv, såväl som högre administrativ börda för fartygsägare och likaså för nationella myndigheter. Som ett resultat av detta lade EU-kommissionen i februari 2019 fram ett förslag om att minska administrationskostnaderna genom att delvis harmonisera rapporteringen till de båda organisationerna. Detta vill man göra samtidigt som man vill behålla målet att ställa om sjöfartsnäringen till att minska sin klimatpåverkan. Sedan oktober i år följer det Europeiska rådet samma ståndpunkt.

På grund av sin stora förbrukning av fossila bränslen släpper den internationella sjöfarten ut betydande mängder växthusgaser som i sin tur bidrar till klimatförändringarna. Utsläppen av växthusgaser från internationella sjötransporter beräknas utgöra omkring 2–3 % av de globala utsläppen av växthusgaser totalt, vilket är mer än utsläppen för någon enskild EU-stat. I dagsläget utgör alltså den europeiska sjöfarten en mycket stor del av EU:s totala växthusutsläpp, ett problem som både Rådet och EU-kommissionen har uppmärksammat.

Europeiska rådet hoppas nu att EU-kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning mot en grönare omställning inom sjöfarten. Man tror att noggrann redogörelse och rapportering av sjöfartens totala utsläpp kan skynda på utvecklingen mot en grön omställning, detta genom att bättre statistik och kunskap också möjliggör för bättre konkurrens. Samtidigt som man arbetar gentemot en grön omställning av den europeiska sjöfarten så ser man också problem med den dubbla rapporteringen som de olika systemen i dagsläget orsakar.

Enligt EU-kommissionens nya förslag vill man alltså omforma EU:s egen rapportering så att den i det mån som är möjligt mer efterliknar IMO:s rapportering. Rådet menar dock att rapporteringen om lastmängd ska behållas inom MRV så att fokuset på bränsleeffektivitet och minskade växthusgasutsläpp behålls. Det avtal som i oktober månad nåddes mellan ambassadörerna för EU:s medlemsländer innebär att rådet är redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet. Europaparlamentet har ännu inte nått en ståndpunkt om förslaget.

Svensk nationell strategi för transport

Även den svenska regeringen har uppmärksammat vikten av klimatfrågan i samband med sjö- och vägtransporter, vilket visar sig i den svenska regeringens beslut om en klimatstrategi (i vilken vikten av minskade utsläpp från transporter utgör en viktig del), såväl som i den nationella strategin för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. I den sistnämnda strategin som togs fram av den svenska regeringen i juni 2018, läggs mycket fokus på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential men framförallt använder en större del av sjöfartens kapacitet.

Strategin fokuserar alltså till stor del på just skiftet från vägtransporter till sjöfarten. För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför menar regeringen att alla trafikslag måste utvecklas i ett samlat transportsystem, det vill säga att alla trafikslag inom godstransporten ska användas mer effektivt tillsammans. De insatser som redovisas i strategin och i det fortsatta arbetet framåt ska vidare fokusera på att åstadkomma konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter och innovation, kompetens och kunskap. Strategin utgör en plattform för det fortsatta arbetet framåt.

Interreg-projekt som arbetar för grönare sjöfart

GoLNG

Ökad luftförorening i hamnstäder samt strikta miljöföreskrifter gjorde det avgörande för sjöfart – och transportindustrin att söka efter alternativa bränsle- och energikällor. Det Interreg-finansierade projektet Liquefied Natrual Gas (”GoLNG”) är ett svar på den ständigt föränderliga situationen på LNG-marknaden, och fokuserar på att utveckla främjandet, efterfrågan och tillgängligheten av flytande naturgas (LNG) i Östersjöregionen.

Flytande naturgas är ett av det renaste fossila bränslena. I samband med den nuvarande energiöverläggning representerar det enligt projektet ett utmärk alternativ till att minska luftföroreningar, sänka utsläpp av växthusgaser och hjälpa till att bekämpa den globala uppvärmningen. Genom att utveckla användningen och tillgången av LNG, särskilt för industri och transportsektor, menar projektet att LNG-strategin aktivt bidrar till att skydda världens miljö.

Projektverksamheten inom GoLNG syftar till genomförandet av EU:s rena bränslestrategi och EU:s direktiv om distribution av alternativ bränsleinfrastruktur för att upprätthålla ett strategiskt tillvägagångssätt för utvecklingen av LNG-infrastruktur och för att främja dess användning i transportindustrin. Projektkonsortiet i GoLNG består av 18 olika partners från 6 olika medlemsländer. Projektkonsortiet samlar flera stora LNG-intressenter i Östersjöregionen som representerar både akademi, industri, näringslivet samt kommuner. Svensk partner i projektet är Blekning tekniska högskola samt World Maritime University i Malmö. Projektet pågick mellan 2017–2019.

Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie – Ystad maritime link

Ystad Hamn är samordnande partner i projektet Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie – Ystad maritime link. Projektet är en del av det EU-initiativ som syftar till att investera i hållbar och innovativ transportnäring. Projektkonsortiet består av Ystad Hamn i Sverige tillsammans med Gaz System med dotterbolag Polskie LNG samt färjerederiet Polferries i Polen. Projektet syftar till en uppgradering av kapaciteten både på land och till sjöss, förbättring av miljöprestanda samt ett möjliggörande av LNG-bunkring av fartygen i den maritima förbindelsen mellan Ystad hamn och hamnen i Swinoujscie, Polen.

För Ystad Hamn innebär projektet följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021: två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive landbaserad elanslutning; ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet; samt möjlighet för bunkring av LNG.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar