Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett avtal om lån på 154 miljoner kronor till Orbtial Systems!

Investeringsplanen (även känd som Junkerplanen) och dess första pelare gällande EFSI och EIB har möjliggjort för Orbital Systems att kunna erhålla ett lån för sin innovation. För att Orbital Systems ska kunna lansera sin lösning för vattensnålt använde i hushåll, fordon och hotell samt vidareutveckla möjligheterna med sin patenterade teknik har europeiska investeringsbanken (EIB) undertecknat ett avtal om lån på totalt 154 miljoner kronor med Orbital Systems.

Europeiska investeringsfonden för strategiska investeringar, europeiska investeringsbanken, europeiskarådgivningscentrumet och europeiska investeringsprojektportalen är alla en del av investeringsplanen som består av tre pelare:

 • Den europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som ger en EU-garanti för att mobilisera privata investeringar. Kommissionen arbetar tillsammans med sin strategiska partner, europeiska investeringsbanken (EIB).
 • Det europeiska investeringsrådgivningscentrumet och den europeiska investeringsprojektportalen som ger tekniskt bistånd och ökad synlighet för investeringsmöjligheter, och därigenom bidrar till föreslagna investeringsprojekt.
 • Förbättra företagsklimatet genom att avlägsna regleringshinder för investeringar både nationellt och på EU-nivå.

Den 5 december anordnade Europa Direkt Hässleholm tillsammans med Business Class Norra station ett seminarium om investeringsplanen, Johanna Haward från KFSK deltog. Under en förmiddag presenterade representanter från Europeiska Investeringsbanken (EIB), EU-kommissionen och Almi Företagspartners hur man kan arbeta med EU:s investeringsplan och EFSI.

EFSI har fungerat väldigt bra, inte bara i Sverige utan inom hela EU. Av den anledningen så ser man också att EFSI fått en förlängd period. De ursprungliga 315 miljarderna euro som fonden förväntades genera utökas därför till 500 miljarder euro fram till 2020. EFSI har valt att koppla sina investeringar till Parisavtalet med hållbara investeringar och på detta sätt bidra till utvecklingen av smarta produkter och tjänster. EFSI har sitt huvudsakliga fokus på små- och medelstora företag, långsiktiga investeringar, infrastruktur, miljö och innovationer.

Svenska aktörer som tidigare kanske ställde sig lite avvaktande till behovet av EFSI har fått finansiering från fonden som visat sig vara väldigt framgångsrika. De visade sig att det fanns en efterfrågan och ett behov från svenska aktörer. Två skånska aktörer som fått lån via EFSI är Hövding som vid tillfället var ett start-up och utvecklade en airbag-cykelhjälm. Det andra skånska företag som fått finansiering är Orbital Systems (läs mer om Orbital System nedan i artikeln).

EIB erbjuder inte bara lån även om en stor del av deras finansiering går till lån. EIB erbjuder även vad det kallar “blending”, som är ett lån från EIB men som också innehåller finansiering- oftast från andra delar av EU-budgeten. Genom att använda “blending” kan ett fullt finansierings packet skapas för den som söker ett lån/finansiering från EIB. När det kommer till “blending” har URBIS en viktig del i detta arbete. URBIS är ett stöd för alla europeiska städer oberoende av storlek i allt från projektidé till implementeringen av ett investeringsprojekt, program eller plattformar. URBIS som är utvecklat i nära samarbete med DG REGIO, EIB och i linje med EU:s urbana agenda ersätter inte de rådgivande programmen JASPERS, ELENA och fi-compass som redan finns tillgängliga för kommuner i Europa. URBIS ger inte enbart hjälp med den finansiella aspekten utan bidrar även med tekniskt stöd som på detta sätt ska leda till projekt som är av hög kvalitet. Detta ger mindre kommuner och givetvis alla kommuner chansen att få direkt hjälp via URBIS, dock prioriteras kommuner som har en hållbarhetsstrategi implementerad i kommunen. URBIS syftar till att belysa existerande tjänster, instrument och program som finns, skapa individuella lösningar för just den kommun som behöver finansiellt eller teknisk hjälp och hur en kommun på ett innovativt sätt kan finna investeringar.

URBIS har ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att en stad eller kommun ska kunna få stöd:

 • Råd bör ges om hållbara stadsinvesteringar, särskilt smarta, gröna och socialt inkluderade investeringar som behandlas i EU:s urbana agenda, och som bygger på implementerade stadsstrategier;
 • Uppdraget ska vara investeringsrelaterat;
 • Stödet bör vara för eller på uppdrag av stadsmyndigheter (och kan involvera antingen offentliga eller privata aktörer) i ett EU-land;
 • Råd kommer att ges för implementerade urbana investeringsprogram, med en kort till medellång tidsperiod, normalt 3–5 år. Investeringsprogram grupperar vanligtvis flera mindre projekt tillsammans, som omfattar flera urbana sektorer, som kan finansieras från flera/olika finansieringskällor. Idealt bör investeringsprogram som erhåller stöd ha ett övergripande (flerårigt) investeringsmål på minst 20 miljoner euro.
 • Råd kan också ges för fristående projekt av betydande storlek, vanligtvis över 20 miljoner euro.

Programmet/projektet kan uppvisa ett mervärde i form av exempelvis:

 • Hjälpa till att hantera kapacitetsluckor eller finansieringsbehov (URBIS bör inte begäras om stadsmyndigheter har tillgång till alternativa former av tekniskt bistånd), belyser tydliga politiska mål eller suboptimala investeringssituationer och inte kan genomföras till samma omfattning eller på samma tidsram utan stöd från URBIS; eller
 • Stödja användningen av olika finansieringskällor; eller
 • En aktivitet som kan replikeras i andra stadsområden (vilket resulterar i att nya lösningar utvecklas).

URBIS tar emot förfrågningar om stöd här men kräver att kommunen har förberett dokument såsom en urban utvecklingsstrategi, en genomförande studie, en miljöpåverkans utvärdering och planerade utvärderingar.

Orbital Systems innovativa dusch

Det är genom den första pelaren i investeringsplanen som avtalet om lån till Orbital Systems godkänts. EIB har totalt godkänt ett lån till Orbital Systems på 154 miljoner svenska kronor och ska vara en möjlighet för Orbital Systems att vidareutveckla sin patenterade teknik och vattensnåla lösning för hushåll, fordon och hotell. Totalt kan dess teknik minska användandet av vatten med 90% och minska energiförbrukningen med 80% jämfört med en normal dusch. Det som är unikt med Orbital Systems dusch är att det vatten som normalt skulle rinna ner i avloppet istället renas och kan på detta sätt återanvändas i duschen. Genom lånet ska denna lösning nu lanseras genom att ta ytterligare steg ut på marknaden och dess teknik ska utforskas vidare. Orbital System som har sitt svenska kontor och producering i Malmö, vilket kommer ledda till ytterligare jobb och innovation i regionen.

Mer information om investeringsplanen och avtalet om lån från EIB hittar ni här och mer information om Orbital Systems innovativa dusch och teknik finner ni här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar