Europaparlamentet godkänner europeiskt kulturarvsår 2018

Den 27 april röstade Europaparlamentet för att göra 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Med en budget på 8 miljoner euro är förhoppningen att kulturarvsåret ska bidra till att stärka den gemensamma identiteten i EU och främja kulturarvets ekonomiska potential.

EU-kommissionen föreslog i slutet av förra året att 2018 skulle utses till ett europeiskt kulturarvsår. Det kulturella arvet menar kommissionen är tydligt närvarande i stads- och landskapsbilder runt om i Europa. Kulturarvet spelar på så vis en nyckelroll i den europeiska identiteten och är väl värd att fira. Dessutom menar kommissionen att det är värt att uppmärksamma kulturarvets betydelse till följd av den hotbild som finns mot kulturarv i konfliktzoner. Mot denna bakgrund föreslogs att nästa år, 2018, görs till ett europeiskt kulturarvsår.

Förslaget, som antogs av Europaparlamentet den 27 april, pekar ut tre huvudmål för kulturarvsåret:

  • att främja det europeiska kulturarvets roll som en del av den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen.
  • att förbättra det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomi och samhälle genom sin direkta och indirekta ekonomiska potential.
  • att bidra till att främja kulturarvet som ett viktigt inslag i EU:s internationella närvaro. Främjandet av värdet av kulturarvet är också ett svar på den nu pågående och avsiktliga förstörelsen av kulturskatter i Mellanöstern.

För att uppnå detta har det europeiska kulturarvsåret 2018 tillskrivits en budget på 8 miljoner euro. En del av de finansiella möjligheterna kommer distribueras via Kreativa Europa, EU:s program för kreativa näringar, men det är även att vänta ökade möjligheter inom de övriga struktur- och investeringsfonderna såsom ERASMUS+, Horizon2020 och Ett Europa för medborgarna. Specifika insatser som EU:s pris för kulturarv  är även att förvänta under 2018.

Under året kommer pedagogiska och kulturella aktiviteter stå i centrum och utmaningar såsom brist på finansiering eller illegal handel kommer att belysas. Det kommer dessutom finnas möjligheter för kulturella grupper, arvsorganisationer och ungdomar att engagera sig i frågan.

Läs mer om det europeiska kulturarvsåret och varför det är viktigt på Europaparlamentets hemsida.

.

Publicerad:

Skriv en kommentar