EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande

Den 7 december 2016 bjöd Sveriges regering och dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag. EU-handslaget utgjorde startskottet för ett landsomfattande gemensamt arbete för att stärka delaktigheten, engagemanget och kunskapen kring EU-relaterade frågor i Sverige. Drygt tre år sedan det första EU-handslaget ingicks släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 15 oktober en uppföljning av kommuners och regioners åtagande inom ramen för EU-handslaget. I denna artikel sammanfattas de största dragen från rapporten med främst fokus på de skånska aktörernas åtagande.

Vad innebär EU-handslaget?

På initiativ av Sveriges regering bjöd dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag den 7 december 2016. Syftet med EU-handslaget var att nå ett bredare genomslag i arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget EU-relaterade frågor i Sverige. Bakgrund till EU-handslaget var framförallt utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade att både politiker och allmänheten i Sverige saknar kunskaper om hur EU påverkar den lokala politiken, men även om vad EU tar beslut om och hur dessa beslut fattas. Enligt utredningen kan inte den svenska regeringen öka den allmänna kunskapen om EU på egen hand. Istället kom man fram till att ett välfungerande samarbete mellan regeringen, kommuner och regioner var nödvändigt för att öka delaktigheten och engagemanget i EU-relaterade frågor. Som ett resultat av utredningen ingick Sveriges regering mellan december 2016 och april 2018 EU-handslag med totalt 77 olika aktörer runt om i landet. En stor del av dessa EU-handslag ingicks med kommuner, regioner och andra centrala aktörer på lokal och regional nivå, men också med arbetsmarknadens parter, universitet samt olika ungdomsrörelser.

Att ingå EU-handslag innebar alltså en överenskommelse med den svenska regeringen om att genomföra ambitionshöjande åtgärder i syfte för att stärka delaktigheten, engagemanget och kunskapen kring EU-relaterade frågor i Sverige. Dessa åtgärder kom att utgå ifrån respektive aktörs olika behov och förutsättningar. Åtgärderna kunde till exempel handla om att stärka kunskaper om EU-relaterade frågor i den egna organisationen, eller att i allt högre utsträckning sprida information om sin organisations EU-arbete. EU-handslaget den 7 december utgjorde således startskottet för ett landsomfattande gemensamt arbete.

regeringskansliets hemsida kan ni läsa mer om EU-handslaget.

EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande (SKL)

Nästan tre år efter att det första EU-handslaget ingicks släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 15 oktober rapporten EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande. Rapporten ämnar till att följa upp lokala och regionala åtagande, samt lyfta olika exempel över hur en på olika sätt kan främja och stärka delaktigheten i EU. Uppföljningen utgör själv en del av SKL:s åtagande inom ramen för EU-handslaget, och representerar förbundets fortsatta engagemang i frågan.

Under våren 2019 följde SKL upp flera av de lokala och regionala EU-handslagen som ingicks med Sveriges regering under åren 2017 och 2018. Rapporten grundas på en självutvärderande enkätstudie som distribuerades till de svenska kommuner, kommunförbund, regioner och regionala nätverk som ingick EU-handslaget under dessa år. Totalt skickades 41 enkäter ut mellan den 8–9 april 2019, och sammanlagt svarade 34 respondenter.

I rapporten presenterar SKL resultaten från den självutvärderande enkätstudien, såväl som olika tankar och reflektioner för det fortsatta arbetet framåt. Enligt rapporten åtog de 77 kommuner och regioner som ingick i handslaget totalt 157 konkreta åtgärder, varav 141 genomfördes. Med andra ord genomfördes cirka 90 procent av alla de åtaganden som svenska kommuner och regioner utlovade i samband med EU-handslaget. För att underlätta statistisk redogörelse kategoriserades respektive åtaganden i rapporten efter tre övergripande behovsområden, nämligen: förbättra informationstillgång; höja kunskapen; samt främja insyn och delaktighet. Vanligast förekommande åtaganden avsåg arbete med att främja insyn och delaktighet i EU. Detta exempelvis genom medverkan i lokala, regionala och internationella nätverk, eller etablering av interna rutiner för omvärldsbevakning. Näst vanligast åtgärder var kunskapshöjande insatser följt av förbättrad informationstillgång.

Den vanligaste orsaken till att åtaganden inte hade genomförts var enligt rapporten brist på personella resurser. Detta gäller framför allt för de mindre kommunerna, där ansvaret ofta faller på enstaka personer. Tidsbrist var också något som frekvent angavs som förklaringsmodell. Många av enkätsvaren angav dock att EU-handslaget hade lyft EU-frågor på den lokalpolitiska dagordningen, men även att EU-handslaget hade legitimerat nyetablerade rutiner och fokusförflyttning i linje med ett mer EU-orienterat perspektiv.

På SKL:s hemsida hittar ni den fullständiga rapporten EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande.

Arbetet i Skåne

För Skånes del så ingick flera skånska parter i EU-handslaget. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun ingick i samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum den 31 augusti 2017 i EU-handslag med regeringen.

Bild från den 31 augusti 2017 när Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun i samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU-handslag med dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Sven Persson/swelo.se

I och med handslaget åtog sig de olika parterna en rad instanser för att bidra i arbetet att öka delaktighet, engagemang och kunskap kring EU- relaterade frågor i Sverige. För Kommunförbundet Skånes del innefattade åtgärderna främst ett fortsatt stöd och närvaro i både Skåne och Bryssel i syfte för att stärka de skånska kommunernas kunskaper och tillgång till information såväl som framtida utvecklingsmöjligheter. Enligt SKL:s rapport uppfyllde alla de parter som ingick i EU-handslaget den 31 augusti de ambitionshöjande åtgärderna som man hade kommit överens om. Dessa åtagande handlade bland annat om att:

  • ”Genom att utveckla Europaforum Hässleholm och Europa Direkt Hässleholms gemensamma Grundkurs i EU-kunskap, ytterligare stärka allmänhetens, tjänstepersoner och politikers möjlighet till insyn och delaktighet i EU-frågor”. (Hässleholm Kommun)
  • ”Medverka till och främja gemensamma aktiviteter med andra lokala och regionala aktörer i Skåne, för att lyfta EU-frågor av vikt för mål och prioriteringar på lokal och regional nivå i Skåne och närområde”. (Kommunförbundet Skåne)
  • ”Tillsammans med Region Skånes Brysselkontor synliggöra EU för med- borgarna, genom förbättrad informationstillgång på Region Skånes hemsida”. (Region Skåne)
  • ”I samverkan med andra intressenter, till exempel KFSK, anordna utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän under hösten/vintern 2017/2018”. (Skåne Nordost)

Den 18 april 2018 ingick även Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) EU- handslag med regeringen. För sydöstra Skånes del stod framförallt ungdomars delaktighet i fokus. De olika aktörerna i samarbetet åtog sig bland annat att anordna årliga medborgardialoger med unga samt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för förstagångsväljare att delta i de nationella valen 2018, men även i Europaparlamentsvalet 2019.

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) genomförde enligt rapporten flera aktiviteter med syfte att öka samverkan och kunskapen kring EU-frågor i medlemskommunerna. Särskilt fokus riktades mot ökad delaktighet bland ungdomar. Detta åtagande genomfördes bland annat genom att tillsätta en ungdomsreferensgrupp inför projektperioden 2018–2020 och således direkt involvera ungdomar i SÖSK arbete. SÖSK har även inom ramen för EU-handslaget utfört diverse EU-ambassadörsutbildningar och anordnat årliga medborgardialoger med och för unga. Tillsammans med skolor har SÖKS även genomfört olika utbildningsinsatser i syfte för att öka EU-kunskap och engagemang bland både lärare och elever.

Bild från den 18 april 2018 när SÖKS-kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick i ett EU-handslag med dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde.

Publicerad:

Skriv en kommentar