EU förslag öppnar upp för att använda regionala medel för stödåtgärder till följd av Coronaviruset

Genom EU-kommissionens Corona Response Investment Initiative föreslås medlemsstaterna att nyttja befintliga strukturfondsmedel såsom ESF och ERUF till stödåtgärder för att lindra konsekvenserna av Coronaviruset. I Sverige pågår nu dialog mellan regeringen och förvaltande myndigheter om hur medlen bäst riktas om.

Bakgrund till Corona Response Investment Initiative

Coronakrisen, eller utbrottet av virussjukdomen covid-19, har drabbat medlemsstaterna på ett plötsligt och dramatiskt sätt, med stor potentiell inverkan på deras samhällen och ekonomier. Krisen hämmar tillväxten i medlemsstaterna eftersom ekonomin reagerar med en kraftig inbromsning. Detta är en situation som kan förvärras av likviditetsbegränsningar när företagen får svårt att betala sina leverantörer och anställda. Samtidigt behövs det ytterligare offentliga medel till stöd för hälso- och sjukvårdssystemen och annan verksamhet med direkt koppling till sjukdomsutbrottet.

Kommissionen föreslår därför ett ”Investeringsinitiativ mot coronaeffekter” – Corona Response Investment Initiative (CRII)för att främja investeringar. Genom initiativet mobiliseras kassareserver i de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att krisbekämpningen ska kunna sättas in med omedelbar verkan. Investeringen blir betydande och kommer snabbt att överstiga 37 miljarder euro. Kommissionen föreslår att Europaparlamentet och rådet frigör omkring 8 miljarder euro i investeringslikviditet så att detta blir verklighet.

För att dessa 37 miljarder euro i offentliga europeiska investeringar snabbt ska kunna inriktas på att hantera konsekvenserna av coronakrisen föreslår kommissionen att återbetalningskravet för outnyttjad förfinansiering frångås när det gäller medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden (ej aktuell för Sverige) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) till dess att programmet avslutas.

Förslaget stöttas av Europaparlamentet, nästa steg är för medlemsländerna att formellt anta Europaparlamentets position. Europeiska rådet möttes över videosamtal den 26 mars och välkomnade då ett snabbt genomförande av EU-kommissionens förslag för att stötta medlemsländerna.

Uppdatering 31 mars: Rådet antog den 30 mars investeringsinitiativet mot Coronaeffekter vilket innebär att medel nu kan frigöras omedelbart. Lagstiftningen träder i kraft den 1 april men utgifter kommer att göras tillgängliga från och med den 1 februari 2020 för att kunna täcka för redan gjorda utgifter. Pressmeddelande från Rådet

Möjligheter för Sverige

För Sveriges del uppgår de oanvända medlen till 26 miljoner euro. Därutöver kommer Sverige att motta betalningar från kommissionen på 54 miljoner euro under mars och april (SKR EU och Internationellt).

Enligt EU-kommissionens förslag ska medlen kunna gå till sjukvård, driftsstöd till små- och medelstora företag och arbetsmarknadsåtgärder. Utgångspunkten i initiativet är att EU-kommissionen möjliggör användningen av strukturfondsmedel utan att medlemsstaterna behöver göra programförändringar. Det är därmed upp till medlemsstaterna själva att avgöra hur en omfördelning av medel skulle komma att se ut. En betydelsefull ändring är att direktstöd till företag för driftskostnader tillåts. Länderna får också styra om pågående projekt till insatser mot Corona.

Mer information, framtaget av DG Budget

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Inom regionalfondsprogrammen för programperioden 2014–2020 genomförs insatser inom bl.a. innovation, ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi och miljöinvesteringar.

Regeringen uppdrar Tillväxtverket att tillsammans med regionerna analysera behov och prioritera insatser för att möta effekterna av coronaviruset inom regionalfondsprogrammen. Regeringen anser att fokus bör ligga på insatser för att finansiera rörelsekapital i små och medelstora företag.

Mer information finns här

Europeiska socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet för samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19. I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet förbereder därför Svenska ESF-rådet ett förslag till omfördelning av socialfondsmedel för att hjälpa till att lindra de negativa samhällsekonomiska följderna som uppstått i samband med den pågående krisen. Förslaget är beroende av om EU-kommissionen beslutar om en ändring i regelverket i ESF-förordningen.

Förutsatt att EU-kommissionens förslag om ändring i regelverket antas så bedömer ESF-rådet att cirka 295 miljoner kronor i socialfondsmedel kan omfördelas och föras över till det programområde som berör permitterad och varslad personal. Utrymmet för att utlysa medel för dessa målgrupper skulle då öka väsentligt.

Mer information finns här 

Uppdatering:

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1. Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå (en central projektägare med ett nationellt perspektiv och med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESF-rådets regionindelning). Dialog pågår inom Region Skåne och Blekinge kring en regional ansökan.

I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering

Utlysning 2020/00268

Programområde: 1.1 Kompetensutveckling
Region Sydsverige
Startdatum: 2020-04-17
Slutdatum: 2020-05-05

Utlyst belopp: 300 000 000 kr

För mer information se ESF-rådets hemsida 

Hur påverkar detta de regionala medlen i Skåne?

Förvaltande myndigheter, Tillväxtverket och ESF-rådet, utreder och analyserar nu hur man effektivast kan använda existerande medel. Detta sker i dialog med regeringen och regionalt utvecklingsansvariga. Vi följer utvecklingen och informerar så snart vi vet mer kring vad det kan innebära för våra regionala program i Skåne.

För Skåne-Blekinge programmen så är informationen vi fått att detta ska inte komma att påverka de projekt som nu ligger inne för beredning men att kan troligen komma att innebära förändringar inför planerade utlysningar samt medelfördelning.

Från finanskrisen 2008 finns också erfarenheter att hämta kring hur medel då delvis ställdes om för att möta framförallt de stora varsel och ökade behov från företagen och arbetsmarknaden.

För den som vill läsa mer mer så har Region Skånes Brysselkontor gjort en fin sammanställning över några av de EU-initiativ som nu tas, ni hittar den i det senaste nyhetsbrevet.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar